Om Alko

Länkar inom alkoholsektorn

Alkohollag
Enligt alkohollagen skall Alko med ensamrätt svara för detaljhandelsförsäljningen av alkoholdrycker med vissa undantag. Avsikten är att styra konsumtionen och förebygga alkoholskador.

Valvira
Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) ansvarar bl.a. för den nationella tillsynen över och för ledningen av verkställigheten för alkohol-, kemikalie-, tobaks- och hälsoskyddslagen samt sköter tillsynsverksamheten enligt gentekniklagen.

THL
THL (Institutet för hälsa och välfärd) är ett expertorgan, som producerar information och kunskap för beslutsfattares och aktörers behov.

Evira
Livsmedelssäkerhetverket Evira utövar tillsyn och utför inspektioner över kvaliteten och säkerheten hos livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välmående och växthälsan.

Social- och hälsovårdsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsidé är att sörja för att befolkningen garanteras en sund livsmiljö, god hälsa och funktionsförmåga samt skälig inkomst och social trygghet i olika livssituationer.

Tull
Tullverket är en riksomfattande beskattnings-, övervaknings- och serviceorganisation inom EU:s intern- och externhandel. Tullverket genomför EU:s gemensamma tullpolitik. På tullens webbplats hittar du bl.a. anvisningar till resande och information om alkoholbeskattningen.

Hotell- och restaurangmuseet
Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för hotell- och restaurangbranschen, turismen och finländsk matkultur. Utöver basutställningen har museet olika temautställningar samt ett stort arkiv och ett referensbibliotek. Museet inrymmer också Alkos f.d. butiksmuseum.