Avtalsvillkor

AVTALSVILLKOR FÖR ALKO AB:S DISTANSHANDEL FÖR KONSUMENTER

1 Allmänna villkor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på Alko Ab:s (”Alko”) distansförsäljning, då beställaren (”Kunden”) är konsument. Genom att beställa produkter i Alkos distansförsäljning godkänner Kunden dessa villkor.
Alko förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. De gällande villkoren finns på Alkos webbplats. På försäljningen av produkter tillämpas utöver dessa avtalsvillkor bestämmelserna i konsumentskyddslagen.

2 Definitioner

Specialbeställningsprodukt avser en produkt som inte ingår i Alkos sortiment. Alko erbjuder Kunden möjlighet att beställa önskade produkter som inte ingår i Alkos sortiment. Alko utför inga laboratorietester för dessa produkter och ansvarar således inte för dessa produkters säkerhet. Kunden beställer produkterna på egen risk.
Produkt avser alla produkter som säljs av Alko med undantag för Specialbeställningsprodukter.

Svag alkoholprodukt avser en alkoholprodukt med högst 22 volymprocent etylalkohol.

3 Kunden

Personer som beställer och hämtar upp Produkter ska vara myndiga. Alko säljer Svaga alkoholprodukter till personer som är minst 18 år gamla och starkare alkoholprodukter till personer som är minst 20 år gamla.

Alko förbehåller sig rätten att neka till att sälja eller överlåta Produkter till Kunden. Kunden svarar för riktigheten hos de uppgifter han eller hon uppger till Alko.

4 Beställning och leverans av produkter

Kunden kan beställa Produkter per telefon eller e-post i Alkos kundtjänst. Alko kan även erbjuda Kunden möjlighet att beställa Produkter på Alkos webbplats. Avtalet ingås då Kunden har betalat för produkterna.

Alko levererar Produkterna till den Alko-butik som man kommit överens om på förhand med Kunden. Alko garanterar inte att alla Produkter är tillgängliga eller kan levereras till samtliga av Alkos butiker.

5 Produkter, priser och extraavgifter

Produkter som kan beställas, tjänster i anslutning till beställning och priser finns på Alkos webbplats, med undantag för Specialbeställningsprodukter. I priserna ingår mervärdesskatt om inget annat uppges.

Alko förbehåller sig rätten att fastställa begränsningar eller villkor för antalet Produkter som kan beställas. Alko förbehåller sig rätten att fastställa ett pristak för Produkterna, som inte får överskridas vid beställning. Kunden har inte rätt att försöka kringgå pristaket med flera efter varandra utförda beställningar. Om Kunden gör flera beställningar efter varandra tas samtliga beställningar i beaktande då man avgör om pristaket för kunden i fråga har överskridits.

6 Betalningssätt

Kunden betalar de beställda Produkterna i samband med beställningen med betalningssätt som fastställs av Alko.

7 Leveranstider

Alko levererar Produkterna till överenskommen Alko-butik enligt den leveranstid som överenskommits i samband med beställningen.

Alko meddelar den förväntade leveranstiden för Specialbeställningsprodukter till Kunden då Alko har mottagit en uppskattning av varuleverantören. Hanterings- och leveranstiden för Specialbeställningsprodukter är vanligtvis totalt cirka en månad.

8 Upphämtning av produkter

Kunden eller en person med fullmakt av Kunden kan hämta Produkterna i den överenskomna Alko-butiken under öppettiden. Alko-butiken överlåter de beställda Produkterna till Kunden eller person med fullmakt av Kunden förutsatt att:

a) Svaga alkoholprodukter, personen har fyllt 18 år; starkare alkoholprodukter personen har fyllt 20 år;
b) personen inte uppträder störande eller är märkbart berusad ; eller
c) det inte finns anledning att anta missbruk av alkoholprodukten eller olaglig överlåtelse eller langning.

Om Kunden inte hämtar de beställda Produkterna i Alko-butiken inom 14 dagar efter att de anlänt kan Alko anse att Kunden använt sin returneringsrätt enligt punkt 9 nedan, varefter Alko återbetalar priset till Kunden på det sätt som beskrivs i punkt 9.
Rätten att besluta om överlåtelse av Produkterna tillfaller alltid personalen i den aktuella Alko-butiken.

Alko bär ansvar för fel i Produkterna enligt konsumentskyddslagen. Kunden ska meddela Alko om felet inom rimlig tid för att Alko ska ha möjlighet att åtgärda felet eller på annat sätt gottgöra felet.

9 Returneringsrätt

Kunden har 14 dagars returrätt enligt konsumentskyddslagen. Kunden ska meddela Alko att han eller hon annullerar avtalet och returnera Produkterna inom 14 dagar efter att de mottagits. Enbart returnering av Produkten eller underlåtelse att hämta denna är inte tillräckligt utan Kunden ska även göra en separat anmälan om annullering. Anmälan kan lämnas in i samband med returneringen av Produkten med den bifogade returneringsblanketten. Om Kunden saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan han eller hon be om blankett hos Alkos kundtjänst. Kunden ska dessutom visa upp inköpskvitto i samband med returneringen.

Kunden kan returnera Produkterna till den Alko-butik där han eller hon hämtat beställningen. Kunden kan även returnera Produkterna per post. Då ska produkterna förpackas noga för att inte skadas eller gå sönder. Kunden ansvarar för de direkta returkostnaderna för Produkterna, såsom förpacknings- och leveranskostnader.
Kunden ska se till att de varor han eller hon mottagit förblir i samma skick och oanvända, i övriga fall förlorar Kunden returrätten. Kunden ska returnera Produkterna i originalförpackning.

Riktigt returnerade Produkter återbetalas till Kunden inom 14 dagar efter att Kunden gjort en returneringsanmälan och returnerat Produkterna till Alko. Pengarna returneras med samma betalningssätt som Kunden använde vid beställning.

Alko beställer Specialbeställningsprodukter utgående från Kundens personliga behov och Alko kan inte sälja Specialbeställningsprodukterna till någon annan än Kunden som beställt dessa. Detta innebär att Kunden inte har rätt att returnera Specialbeställningsprodukter enligt 6:16 § 1 mom. punkt 3 i konsumentskyddslagen.

10 Felanmälningar och ansvarsbegränsning

Kunden är skyldig att visa upp inköpskvitto på beställningen i samband med felanmälning för en Produkt.

Felanmälningen ska vara skriftlig. Endast skriftliga felanmälningar behandlas. Felanmälningarna kan skickas på e-post till adressen asiakaspalvelu@alko.fi eller per post till adressen Alko Ab, kundtjänst PB 33, 00181 Helsingfors.

Om inte annat följer av de tvingande bestämmelserna i konsumentskyddslagen ansvarar Alko inte för några indirekta skador för Kunden och Alkos ansvar för direkt skada som tillfogats Kunden som ett resultat av avtalsbrott är begränsat till totalpriset för de beställda Produkterna.

Kunden har rätt att föra meningsskiljaktigheter gällande tolkning av detta avtal vidare till Konsumenttvistenämnden.

11 Hantering av personuppgifter och kakor

Kundens elektroniska och övriga personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1999/523).

Kundens personuppgifter samlas in och sparas i ett kundregister som upprätthålls av Alko. Användningen av personuppgifter och kakor är beskriven i registerbeskrivningen som finns på Alkos webbplats på adressen http://www.alko.fi/sv/integritetsskydd/.
Alko registrerar eller sparar inte personbeteckningen som Kunden uppger för att identifiera sig på nätet.

12 Alkos kontaktuppgifter

Alkos huvudverksamhetsställes adress är:
Alko Ab, PB 33, 00181 Helsingfors
Kontaktuppgifter för Alkos kundtjänst:
E-post: kundtjanst@alko.fi
Telefonnummer: 020 692 771 (lsa/lna)