Ansvar

Alkoholen påverkar omgivningen och hela samhället

En person som är påverkad av alkohol får ett förändrat beteende och försämrad omdömesförmåga. Missbruk av alkohol äventyrar andra människors välbefinnande och orsakar kostnader för samhället.

Alkohol är ingen vanlig konsumtionsvara

Alkoholen vållar problem i samhället av en helt annan storleksordning än tobak och illegala droger. Merparten av de alkoholrelaterade skadorna uppstår bland måttlighetsförbrukare. De utgör ett stort antal, och sociala problem och hälsoproblem finns även i denna grupp.

Missbruk gör att de närstående mår dåligt

Ett omåttligt drickande inverkar på familjen, barnen och andra närstående. Det finns ett samband mellan föräldrar med missbruksproblem och barn som ofta är sjuka, blir omhändertagna av myndigheterna och har svårt att hantera sina liv som vuxna. Sannolikheten för att barn ska drabbas av psykiska störningar som tonåringar och unga vuxna ökar när föräldrarna missbrukar.

Antalet barn i Finland som tas om hand av samhället har stigit under de senaste årtiondena. En stark orsak till det är missbrukande föräldrar. Barn med stordrickande föräldrar löper risk att utsättas för försummelse och vanvård.

Dessa exempel utgör extremfall. Men redan det att en vuxen super sig full och kontinuerligt dricker för mycket gör att de närstående mår sämre och dras med en känsla av osäkerhet.

Alkoholmissbruk kan leda till konflikter i en parrelation

En partner som missbrukar alkohol bäddar för konflikter i en parrelation. Den som lever med någon som har ett missbruk lider av sämre hälsa och livskvalitet.

Alkoholen är praktiskt taget alltid inblandad när det gäller våld i parrelationer. Vid parvåld är vanligtvis både förövaren och offret alkoholpåverkade.

Större benägenhet att ta till våld i fyllan

Omdömet försämras när man är berusad. Personer som aldrig skulle ta till fysiskt och psykiskt våld i nyktert tillstånd kan provoceras till n�r de druckit för mycket.

I Finland är berusningsdrickande ofta förknippat med våld. Ju mer det sups desto mer våld förekommer det. Fylledrickande kan leda till att även utomstående personer utsätts för våld, blir handikappade eller dör.

Fulla visar ett störande och aggressivt beteende

Alkoholen minskar hämningarna, vilket gör att våta fester också är bullersamma. Det uppfattas som störande i både offentliga och privata miljöer. Gatuvåld och fylleri hänger också ihop.

Oroligheter och gatuvåld förekommer mest under veckoslut och nätter. Det är då som finländarna dricker för att bli fulla. Unga kvinnor upplever mer trakasserier från berusade personer än män gör. Män blir däremot oftare utsatta för misshandel i offentlig miljö.

Rattfylleri är farligt både för en själv och andra

Alkoholen är en bidragande orsak till att utomstående får handikappskador eller dör i trafiken. Det är vanligtvis bilföraren själv eller passagerarna som faller offer för rattonykterhet. Finska folket har en mycket fördömande attityd till rattfylleri därför att det kan drabba helt oskyldiga människor.

Missbruk leder till ökad frånvaro från arbetet

Missbruk av alkohol ger också återverkningar på jobbet. Det finns ett samband mellan sjukskrivningar och alkoholkonsumtion i Finland. Alkoholen ligger dessutom ofta bakom förtidspensioneringar.

Samhällets tjänstesystem förbiser ofta alkoholrelaterade symtom hos personer med riskbruk. Alkoholen är den vanligaste dödsorsaken bland finländska män och den näst vanligaste bland kvinnor i arbetsför ålder. Förlorad arbetstid innebär därtill ett produktionsbortfall för samhället.

Alkoholrelaterade skador kostar drygt en miljard

Alkoholskadorna blir dyra för samhället. Notan för att vårda alkoholskador och upprätthålla ordningen uppgår till en miljard euro per år för det finländska samhället.

Under 2010 låg de direkta kostnaderna för alkoholmissbruk på cirka 1,3 miljarder euro. De faktiska kostnaderna blir betydligt högre när man tar med de indirekta kostnaderna för alkoholmissbruk.

Drick förnuftigt – alkoholen är inte din ensak

Riskbruk av alkohol har många negativa konsekvenser för både de närstående och hela samhället. Hur man brukar alkohol är inte drickarens ensak. Drick alkohol på ett ansvarsfullt sätt så att de personer som finns i din närhet kan leva ett sunt och tryggt liv.

Text: Institutet för hälsä och välfärd