Ansvar

Målet nykter graviditet

FASD står för fetal alcohol spectrum disorder och betyder alla former av skador orsakade av alkohol under fosterstadiet. Internationella FASD-dagen firas 9.9 för att påminna om hur viktigt det är att vara helt nykter under de nio graviditetsmånaderna. Vi uppmärksammar dagen genom att då öppna våra butiker kl. 9.09.

Förkortningen FASD är en övergripande term som syftar på alla former av skador på grund av alkohol under fosterstadiet. Den inbegriper bland annat FAS (fetalt alkoholsyndrom), som kan medföra tillväxthämning och avvikande ansiktsdrag.

I Finlands föds det årligen 600–3 000 barn med skador orsakade av alkohol under fosterstadiet. Studier har visat att alkoholbruk under graviditeten kan ha allvarliga följder för barnets hälsa. De svårast skadade barnen är utvecklingsstörda.

Problem hos barn och unga med FASD tar sig uttryck inom lärande, kognition och beteende. Typiskt är svårigheter med koncentration och uppmärksamhet samt olika beteendestörningar som svårigheter att avläsa situationer och socialt samspel.

Alkoholbruk under graviditeten är för närvarande den största orsaken till utvecklingsstörning i västländerna. Det är också den enda orsaken vars skador går att förhindra helt.

Det finns ingen säker gräns för hur mycket alkohol det går att dricka under graviditeten – därför är det säkraste alternativet att helt låta bli att använda alkohol redan när man planerar att skaffa barn.

Läs mer om FASD, www.kehitysvammaliitto.fi (på finska).