Unga och alkohol

Varför ska tonåringar låta bli alkohol?

Hjärnan hos barn och ungdomar utvecklas fortfarande och är mer känslig för alkoholens effekter. Alkohol kan ge psykiskt, fysiskt och socialt beroende. Därför är det inte bra för ungdomar.

Ungdomsåren är en känslig och sårbar tid med tanke på den psykiska och fysiska utvecklingen. En ung person är inte lika utvecklad som en vuxen att fatta kloka beslut och göra rätta bedömningar. Det sker stora hormonella förändringar i kroppen och känslorna åker bergochdalbana. Tonåringar har ett starkt behov av att vara socialt accepterade. Det kan leda till ett riskbeteende när det gäller alkohol.

Alkohol sänker blodsockernivån snabbare hos barn och unga än hos vuxna

Det är inte kroppens förmåga att förbränna alkohol som är problemet. Levern hos ett femårigt barn kan bryta ned alkohol lika bra som hos vuxen. I stället är det en plötslig sänkning av blodsockret som kan orsaka alkoholförgiftning och leda till medvetslöshet och död hos barn och unga. Blodsockerfall är det vanligaste symtomet, rapporteras det från akutmottagningar.

Energitillförseln till hjärnan och hjärnans funktionsförmåga är beroende av blodsocker. Fallande blodsocker kan leda till medvetslöshet, hjärnskador och till och med död. Detta kan inträffa även om alkoholhalten i blodet inte är särskilt hög.

Barn och ungdomar är i riskzonen för alkoholförgiftning

Hur mycket alkohol man kan dricka innan man blir påverkad är mycket individuellt. Om man häller i sig stora mängder alkohol på en kort tid kan man bli alkoholförgiftad. Barn och ungdomar som alkoholdebuterar och dricker för mycket för att de är ovana vid alkohol befinner sig i riskzonen. En alkoholförgiftning i egentlig mening kan leda till andnöd, hjärtstopp eller kvävning i egna spyor efter att personen har tuppat av.

Berusade ungdomar löper ökad risk för olyckor

Den största enskilda risken för finländska ungdomar som dricker alkohol är att de kan råka ut för olyckor. Här i Norden dricker vi för att bli berusade. Ungdomarna tar efter de vuxna och eftersom allt fler unga experimenterar med alkohol utsätter de sig för stora risker.

Internationella undersökningar visar att 30 procent av de vanligaste olyckorna och personskadorna med dödlig utgång orsakas av alkohol. Hit hör trafikolyckor, drunkningar, fallolyckor och bränder. Om man till exempel ger sig ut i trafiken med 0,2 promille i blodet ökar risken för att råka ut för en dödlig olycka med det dubbla.

Dödsfall genom olyckshändelser är den vanligaste dödsorsaken hos ungdomar. Merparten av alla dödliga olyckor och skador till följd av alkohol sker bland dem som dricker lite eller måttligt.

Små barn löper ökad risk att råka ut för en olycka om föräldrarna konsumerar stora mängder alkohol. Till exempel hjärnskador är dubbelt så vanliga hos barn med föräldrar som missbrukar alkohol.

Alkohol ger inga positiva hälsoeffekter för ungdomar

Alkohol har inga positiva effekter på ungdomars hälsa Medan en måttlig alkoholkonsumtion har konstaterats ge gynnsamma hälsoeffekter för personer i medelåldern och äldre, så är hälsoriskerna med alkohol störst för ungdomar.

Det är brottsligt att köpa ut alkohol – även till eget barn

Alkohol är förbjudet för alla som inte har fyllt 18 år.  Det är också förbjudet att köpa ut och langa alkoholdrycker till någon som är under 18 år. Langa inte alkohol ens till dina egna barn. Det är ett brott. Det är förbjudet att sälja alkohol om man har skäl att misstänka att dryckerna kommer att langas eller säljas vidare till en minderårig. Polisen häller ut alkohol som påträffas hos minderåriga och utfärdar en ordningsbot för olaga innehav av alkohol.

Man har infört en åldersgräns på 18 år i lagen för att skydda barn och ungdomar, förhindra en negativ utveckling och förebygga skador.

Alkohol är en bidragande orsak i merparten av alla våldsbrott

De flesta våldsbrott som begås i samhället är relaterade till alkohol. Alkohol kan orsaka ett impulsivt och aggressivt beteende hos en del människor, främst män. Dessa personer missbrukar ofta alkohol och kan göra sig skyldiga till olika slags brott under påverkan av alkohol. Alkohol påverkar människor på olika sätt. Både den fysiska och psykiska prestationsförmågan försämras av alkohol. Man har konstaterat att barn under 12 år med beteendestörningar och missbruk av droger löper stor risk att begå våldsbrott när de är mellan 15 och 18 år.

Tidig alkoholdebut påverkar framtida drog- och alkoholvanor

Det har visat sig att ungdomar som alkoholdebuterar tidigt har en stark benägenhet att använda droger och alkohol högre upp i åldrarna. Om barn i skolåldern får smaka på alkohol hemma sänker det tröskeln att dricka alkohol med kompisarna.En tidig alkoholdebut banar väg för ett alkoholberoende längre fram enligt gjorda undersökningar. Ju yngre alkoholdebutanten är, desto större risk för framtida drog- och alkoholberoende. Yttre faktorer till exempel kompisar bidrar främst till att tonåringar börjar med alkohol och droger. Bästa sättet att förebygga missbruksproblem senare i livet är att skjuta upp alkoholdebuten så länge som möjligt.

Enkät om skolelevers hälsa visar att unga dricker mindre i dag

Ungdomar som går i grundskola och gymnasium dricker i dag mindre alkohol per vecka än de gjorde i början av 2000-talet. Andelen helnyktra skolungdomar har ökat. Det är sällsyntare att tonåringar dricker sig berusade i dag än det var vid millennieskiftet med undantag för flickor.

Alkoholkonsumtionen bland 18-åriga pojkar har inte minskat. Flickor i samma ålder tenderar att dricka mer än tidigare.

Föräldrarna har ansvar för att åldersgränserna följs

Det är i första hand föräldrarna och vårdnadshavarna som ska se till att åldersgränserna följs och ungdomarna skyddas för risker. De vuxna bör sätta tydliga gränser under den korta tid då ungdomarnas lust att prova på förbjudna saker är som störst.

Personal som säljer varor med åldersgräns ska ha egen övervakning, kontrollera personer som inte ser ut att ha åldern inne och ingripa vid försök till langning.

Prata öppet med ungdomar om alkohol

Det är viktigt att man pratar öppet med ungdomar om alkohol och allt som förknippas med det. Barn vet mindre om effekterna av alkohol än man vanligtvis tror. De sätter större värde på att få information av en egen förälder eller en annan viktig vuxen än av en utomstående.

Håll kontakt med föräldrarna till ditt barns kompisar och kontrollera att det stämmer att barnet till exempel ska sova över. Genom att vara intresserad och sätta gränser visar du att du bryr dig om ditt barn.

Text: Institutet för hälsa och välfärd