Ansvar

Ekonomiskt ansvar

Vårt ekonomiska ansvar består i att uppnå ett hållbart ekonomiskt resultat genom att förena miljöansvar och socialt ansvar med god affärsetik.

En effektiv verksamhet, ett jämlikt bemötande av intressenterna samt en öppen och transparent finansiell rapportering är andra viktiga förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta att ta vårt ekonomiska ansvar. Alko ägs av finska staten och har en unik ställning i samhället. Enligt statens ägarpolicy ska vi vara ett föredöme. Det ekonomiska ansvaret styr våra insatser.

Vi måste vara effektiva för att kunna utföra vårt speciella uppdrag. Effektivitet är en viktig faktor för ett långsiktigt hållbart affärsresultat. Vi förbättrar befintliga processer för att bli effektivare. Genom att effektivt utnyttja resurserna säkrar vi företagets framtida verksamhet och investeringar.

Ett annat syfte med vårt ekonomiska ansvar är att medarbetare och övriga intressenter ska bemötas jämlikt och må bra. Genom att agera opartiskt och konsekvent kan vi infria förväntningarna hos intressenterna. Vi arbetar ständigt med att utveckla dialogen med våra intressenter för att bättre förstå deras behov och förväntningar.

Vi tycker det är angeläget att vara transparenta i vår information. Ett led i vårt ekonomiska ansvar är att öppet berätta på vilket sätt och med vilka kostnader vi tänker nå satta mål och genomföra planerade projekt. Vi har haft en stabil ekonomi under de senaste åren och verksamhetsriskerna har varit mycket få.

Som ett led i vårt ekonomiska ansvar började vi tillämpa principerna för ansvarsfulla inköp under 2012. Vi anslöt oss till Business Social Compliance Initiative, BSCI. BSCI har utvecklat en uppförandekod och ger riktlinjer för hur företagen ska leva upp till den. Uppförandekoden säger att varuleverantörerna ska följa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Alla våra producenter och importörer har gett en försäkran om att de drycker vi köper in produceras på ett etiskt hållbart sätt. Våra allmänna leveransvillkor inkluderar principer för rättvis handel och tillämpas vid all upphandling av varor och tjänster. Dagens upplysta kunder förväntar sig att ett företag agerar ansvarsfullt. På det här sättet infriar vi förväntningarna och stärker vårt ekonomiska ansvarstagande i hela inköpskedjan.

Vi skapar ett ekonomiskt mervärde för våra intressenter som tar sig uttryck på flera olika sätt. Vår årsredovisning berättar hur det ekonomiska ansvaret fördelar sig mellan intressenterna. (Årsredovisningen är på finska och på engelska.)