Ansvar

Ansvarsfulla inköp på nordiskt vis

Alko tar ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöfrågor i de alkoholproducerande länder där vi köper in drycker. Inköpsarbetet hos Alko regleras dels av förordningen om företagets verksamhet och dels av bolagets ensamrätt till försäljning av alkohol.

1. Varför vill Alko göra ansvarsfulla inköp?

Alko är indirekt ansvarig för att varor vi säljer ska vara producerade under drägliga arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

Så kallade riskländer följer inte alltid internationella avtal när det gäller arbetslagstiftningen och vad man gör för att övervaka den och skördearbetarna kan ha ett svagt anställningsskydd.

Vår ambition är att säkra att dryckesleverantörerna som ett minimum följer den nationella lagstiftningen eller de internationella avtal som reglerar arbetslivet, beroende på vad som är bäst för den anställde.

Risker som berör socialt ansvarstagande i dryckesleverantörskedjan är till exempel att arbetstidslagstiftningen och dess efterlevnad, att det finns brister när det gäller säkerhet i arbetet och att barn och tvångsrekryterade personer används som arbetskraft.

Vi på Alko är också medvetna om att vinodling är ett jordbruk med säsongsanställd arbetskraft. Det bjuder på tuffa utmaningar och är att av skälen till att vi arbetar för ansvarsfulla inköp.

2. När och hur började Alko göra ansvarsfulla inköp?

  • Alko är sedan den 1 januari 2012 anslutet till FN-initiativet Global Compact och följer dess principer för ansvarsfulla inköp.
  • Under 2012 fick Alko leverantörsförsäkringar om att de varor vi köper in är producerade på ett etiskt försvarbart sätt. Alla varor i det fasta sortimentet och de varor i beställningssortimentet som röner störst efterfrågan har leverantörsintyg på att produktionen sker efter etiska regler. Leverantörsförsäkringar ska ges på alla nya varor.
  • Alko låter utföra sociala revisioner av dryckesleverantörer i riskländer. BSCI anlitar externa revisorer på uppdrag av Alko.
  • Alko beställde den första revisionen av BSCI i Chile i mars 2012.
  • Två oberoende revisorer besökte en stor vinfieringsanläggning och ett antal vingårdar.
  • Revisionen konstaterade att läget var under kontroll på vinifieringsanläggningen och vingårdarna när det gällde arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Även miljöarbetet låg på en bra nivå. Revisionen pekade på vissa brister som bör rättas till. Därefter genomförs en ny revision 2013.
  • Revisionerna kommer att fortsätta. Före slutet av 2014 kommer 60 till 70 procent av viner som Alko köper in från riskländer att revideras.

3. Vilken roll har revisionerna i en ansvarsfull leverantörskedja?

Vid revisionen granskar man arbetarnas förhållanden på vinifieringsanläggningarna. Alko har beslutat att de så kallade riskländerna är de första som blir föremål för revision. Vi börjar i Chile, Argentina och Sydafrika.
Revisionerna genomförs samordnat med svenska Systembolaget. På så sätt undviks dubbla revisioner av produkter och vinifieringsanläggningar. Reviderade leverantörer av produkter förs in i BSCI:s register. Via registret får vi även information om revisioner som andra alkoholproducenters låtit utföra.
Alko företar studieresor till producentländerna tillsammans med de andra nordiska alkoholmonopolen. Vi informerar lokala arbetsmarknadsmyndigheter, branschorganisationer och företag som utför revisioner om de krav som de nordiska länderna ställer på ansvarsfulla inköp.

4. Är det bara leverantörer av vin som revideras?

Alla leverantörer måste lämna in en försäkran om att de uppfyller kraven på en etisk produktion. Var produkten kommer från eller vilken grupp produkten är klassad i spelar mindre roll. Leverantörsförsäkran gäller såväl sprit, vin och öl som andra varor. 

5. När började Alko på allvar arbeta för en ansvarsfull leverantörskedja?

Det egentliga arbetet började 2008.

Då började Alko undersöka hur man kunde bidra till ansvarsfulla inköp tillsammans med de andra nordiska alkoholmonopolen.

Förutom Alko i Finland består de av Systembolaget i Sverige, Vinmonopolet i Norge, Vínbúðin på Island och Rúsdrekkasøla Landsins på Färöarna. Alko bedriver också andra typer av samarbete med de nordiska monopolen. Arbetet med att främja ansvarsfulla inköp är ett naturligt led i detta.

Ett annat skäl till att inleda ett samarbete är att alkoholmonopolens sammanlagda inköp av vin uppgår till betydande belopp.

Efter gemensamma förhandlingar fattade monopolen beslut om att hädanefter kräva att dryckesleverantörerna följer principerna i Global Compact-initiativet. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och antikorruption inom den sfär de kan påverka.
Samarbetet mellan Alko och de andra nordiska alkoholmonopolen fortsätter.

6. Vad betyder certfierad produkt?

En produkt kan vara ekologiskt certifierad, det vill säga certifierad som ekologiskt odlad och producerad, eller etiskt certifierad, det vill säga uppfyller konventionerna om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Certifierade produkter är lätta att känn igen på symbolerna.

För närvarande fokuserar Alko på två certifieringar, Fairtrade-märkt (rättvis handel) och Fair for Life. Produkter som är certifierade har en blå logotyp i hyllskyltningen som symboliserar etisk handel. Dessutom är de antingen rättvisemärkta eller har märkningen Fair for Life.

Varor som är certifierade med Fairtrade eller Fair for Life är ofta föremål för revision, men Alko har inte låtit revidera leverantörerna av dessa produkter.

Alkos flaggskeppsbutik på Arkadiagatan i Helsingfors säljer alla ekologiskt certifierade samt rättvisemärkta och Fair for Life-märkta varor som ingår i Alkos sortiment.