Ansvar

Social auditering i Sydafrika våren 2016

Alkos omfattande internationella leveranskedjor varierar ständigt beroende på sortimentet och årgångarna. Produktionsförhållandena och verksamheten auditeras årligen.

Leveranskedjorna är ofta långa och komplicerade. Den ständiga sortimentsrelaterade variationen medför stora utmaningar vid säkerställandet av ansvarsfullheten. Alko strävar efter att trygga ansvarsfull produktion av de volymprodukter som ingår i standardsortimentet. Tryggandet är särskilt viktigt om producenten inte omfattas av något program för etisk produktion eller handel eller om producenten inte har auditerats av någon annan.

Förberedelser

Under hösten 2015 valde vi ut några viktiga produkter i standardsortimentet för undersökning i samarbete med importörerna. För första gången var målsättningen att säkerställa ansvarsfull verksamhet också vid produktionen av druvor. I vårt sortiment ingår drycker vars hela produktion (odling, skörd, vintillverkning och buteljering) sker på en och samma vingård. Ifråga om volymprodukter är detta sällan fallet: Druvorna kommer ofta från tiotals olika odlingar. I sådana fall väljer man slumpmässigt ut ett tillräckligt stort antal odlingar för auditering.

Fynd och åtgärdskrav

I Sydafrika auditerades tre vinproducenter samt nio druvleverantörer. De vanligaste bristerna hos vinproducenterna gällde lönen, övertidsersättningen och arbetstiderna. Ifråga om arbetarskyddet upptäcktes några lätt åtgärdade brister. Bristerna gällde främst lagringen av kemikalier och den kemikalierelaterade skyddsutrustningen. Vid auditeringen kontrollerades arbetarnas personliga skyddsutrustning och betonades kravet på användning av ändamålsenlig utrustning.

Odlingarna uppvisade liknande brister i arbetarskyddet. I det sydafrikanska lantbruket erbjuds arbetarna ofta möjlighet att bo på gården permanent eller under skördetiden. Bostäderna, vars standard varierar, auditerades också. Vid auditeringen iakttogs vissa brister ifråga om jämlikhet och behandling av arbetarna.

Som ett resultat av auditeringen har producenterna och odlarna utarbetat åtgärdsplaner med tidsscheman och ansvarspersoner. Alko övervakar realiseringen av planerna i samarbete med importörerna. Alko och importörerna hoppas att insatserna leder till förbättringar som syns vid uppföljningsbesöken om ett år.