Nuoret ja alkoholi

Miksi alkoholi ei sovi alaikäiselle?

Nuoren kehittyvät aivot ovat aikuisen aivoja herkemmät alkoholin vaikutuksille. Koska alkoholi voi aiheuttaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista riippuvuutta, ei sen käyttö sovi alaikäiselle.

Nuoruus on psyykkisen ja fyysisen kehityksen kannalta herkkää aikaa. Nuorena päätöksenteko- ja arviointikyky ei ole vielä kehittynyt aikuisen tasolle. Kehossa tapahtuvat hormonaaliset muutokset ovat voimakkaita ja tunne-elämä heilahtelee. Joskus nuoren suuri tarve saada sosiaalista hyväksyntää voi lisätä riskinottoa myös suhteessa alkoholiin.

Alkoholi alentaa lapsen tai nuoren verensokeria helpommin kuin aikuisen

Vaaratekijä nuorilla ei ole alkoholin palaminen elimistössä. Jo viisivuotiaan maksa hajottaa alkoholia samantasoisesti kuin aikuisen. Sen sijaan matala verensokeri on tavallisin poliklinikoissa todettu lasten ja nuorten alkoholimyrkytysoire ja alkoholin aiheuttaman tajuttomuuden tai kuoleman syy.

Aivojen energiansaanti ja toimintakyky riippuvat veren sokeripitoisuudesta. Verensokerin vähentymisestä voi seurata tajuttomuus, aivovaurio tai jopa kuolema. Tällöin veren alkoholipitoisuuden ei edes tarvitse olla kovin korkea.

Lapset ja nuoret alkoholimyrkytyksen riskiryhmiä

Alkoholin humalluttavassa vaikutuksessa on huomattavia yksilöllisiä eroja. Runsaan alkoholimäärän nopea nauttiminen voi aiheuttaa alkoholimyrkytyksen.

Alkoholimyrkytyksen riskiryhmän muodostavat ensi kertoja alkoholia nauttivat lapset ja nuoret, jotka kokemattomuuttaan ovat juoneet liikaa. Varsinaisina alkoholimyrkytyksinä pidetään vain tapauksia, joissa alkoholi on aiheuttanut hengityksen lamautumisen, sydämen pysähtymisen tai oksennukseen tukehtumisen sammumisen seurauksena.

Alkoholinkäyttö altistaa nuoren tapaturmille

Suomalaisilla nuorilla tapaturmat ovat ehkä merkittävin alkoholin käyttöön liittyvä yksittäinen haitta. Pohjoismainen humalahakuinen juomatapa yhdistettynä nuorten kokeilevaan alkoholinkäyttöön altistaa nuoret erityisesti akuuteille haitoille.

Kansainvälisissä tutkimuksissa alkoholin on laskettu aiheuttavan 30 prosenttia yleisimmistä kuolemaan johtavista onnettomuuksista ja tapaturmista (liikenneonnettomuudet, hukkumiset, kaatumiset ja tulipalot). Esimerkiksi liikenteessä veren alkoholipitoisuuden kohotessa 0,2 promillella, kuolemaan johtavan onnettomuuden riski kaksinkertaistuu.

Nuorten kohdalla tapaturmainen menehtyminen on johtava kuolinsyy. Valtaosa alkoholin aiheuttamista kuolemaan johtavista tapaturmista ja onnettomuuksista tapahtuu vähän tai kohtuullisesti juoville.

Myös vanhempien runsas alkoholin käyttö kasvattaa erityisesti pienten lasten tapaturmariskiä. Esimerkiksi lasten aivovammat ovat kaksi kertaa yleisempiä alkoholia ongelmallisesti käyttävien lapsilla.

Nuorelle alkoholilla ei mitään myönteisiä terveysvaikutuksia

Nuoren terveydelle alkoholilla ei ole mitään myönteisiä vaikutuksia. Siinä missä kohtuullisen alkoholinkäytön myönteisiä terveysvaikutuksia on havaittu vain keski-iästä eteenpäin, alkoholinkäytöstä aiheutuvat terveysriskit ovat suurimmat nuorilla.

Alkoholin ostaminen omallekin lapselle on rikos

Alkoholi on alle 18-vuotiailta kielletty tuote. Alkoholijuomien myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on myös kielletty. Alkoholin ostaminen omallekin lapselle on rikos.

Alkoholijuomia ei saa myydä, jos voidaan olettaa, että sitä luovutetaan tai välitetään alaikäiselle. Poliisi voi ottaa alaikäiseltä alkoholijuomat pois ja kirjoittaa luvattomasta hallussapidosta rikesakon.

Laissa säädetyllä ikärajalla pyritään turvaamaan lasten ja nuorten terve kehitys ja ehkäisemään haittoja.

Alkoholi osatekijänä suurimmassa osassa väkivaltarikoksia

Alkoholi on osatekijä suurimmassa osassa väkivaltarikoksia. Alkoholi aiheuttaa joissakin ihmisissä (valtaosaltaan miehiä) impulsiivista ja aggressiivista käyttäytymistä. Tämän tyypin alkoholin väärinkäyttäjät syyllistyvät erilaisiin rikoksiin usein nimenomaan humalassa.

Alkoholi sinänsä vaikuttaa eri yksilöihin eri tavoin. Humalassa niin fyysisen kuin henkisenkin toiminnan säätely aina heikentyy.

Alle 12-vuotiaiden kohdalla käytöshäiriöiden ja päihteiden väärinkäytön on todettu olevan vahvoja riskitekijöitä 15-18-vuotiaana tehdyille väkivaltateoille.

Varhainen alkoholinkäyttö vaikuttaa myöhempään päihdekäyttäytymiseen

Alkoholinkäytön aikaisen aloittamisen on huomattu vaikuttavan keskeisesti päihdekäyttäytymiseen myöhemmällä iällä. Myös kotioloissa varhaisnuorelle tarjottu alkoholi alentaa nuorten kynnystä käyttää alkoholia keskenäänkin.

Varhainen alkoholin käyttö ennustaa tutkimusten mukaan myöhempää alkoholiriippuvuutta. Mitä nuorempana päihteille altistutaan, sitä suurempi on päihderiippuvuuden riski. Nuorten päihteiden käytön aloittamiseen vaikuttavat ennen kaikkea ulkoiset tekijät, kuten ystäväpiiri.

Paras tapa ehkäistä myöhempää alkoholin ongelmakäyttöä on viivyttää nuoren alkoholin käytön aloittamista mahdollisimman myöhäiseksi.

Nuorten alkoholinkäyttö vähentynyt Kouluterveyskyselyn mukaan

Nuorten viikoittainen alkoholin käyttö on vähentynyt 2000-luvun alusta sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla. Täysin raittiiden nuorten osuus on kasvanut. Koululaisten humalaan juominen on nyt harvinaisempaa kuin vuosituhannen vaihteessa lukiolaistyttöjä lukuun ottamatta.

18-vuotiailla pojilla alkoholin käyttö ei ole vähentynyt ja 18-vuotiailla tytöillä suunta on nouseva.

Vastuu ikärajojen noudattamisesta kuuluu vanhemmille

Ensisijainen vastuu ikärajojen noudattamisesta ja nuorten suojaamiselta kuuluu aina vanhemmille ja huoltajille. Aikuisten tehtävänä on pysyä lujana se lyhyt aika, kun houkutus kiellettyjen tuotteiden kokeiluun ja käyttöön on suurin.

Ikärajatuotteita myyvien tahojen vastuuseen kuuluu omavalvonnasta huolehtiminen, nuorelta vaikuttavan henkilön iän tarkastaminen ostotilanteessa ja välittämiseen puuttuminen.

Keskustele nuoren kanssa avoimesti alkoholista

Avoin keskustelu alkoholista ja siihen liittyvistä asioista nuoren kanssa on tärkeää. Lapset tietävät alkoholin vaikutuksista vähemmän kuin usein luullaan. Omalta vanhemmalta tai tärkeältä aikuiselta kuultua asiaa arvostetaan enemmän kuin ulkopuolista valistusta.

Pidä yhteyttä lapsesi kavereiden vanhempiin ja tarkista esimerkiksi yökyläilyt suoraan heiltä. Olemalla kiinnostunut ja asettamalla rajoja osoitat aitoa välittämistä lapsestasi.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos