Ohjeistus ostohintamuutosten tekoon

Ostohinnan korotuksia ja alennuksia sekä muutoksia toimitusehtoihin ja jakelutapoihin hyväksytään tuleviksi voimaan kaksi kertaa vuodessa valikoimaanotto-ohjeessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Yli 5,5% tuotteiden osalta toimittajilla on käytössään Alkon hintalaskuri, jonka avulla ostohinnan ja mahdollisesti muiden hinnoittelutekijöiden muutosten vaikutus vähittäismyyntihintaan voidaan laskea. Enintään 5,5% tuotteiden osalta Alko määrittelee vähittäismyyntihinnat itse ja toimittaja voi vaikuttaa vain ostohintaan. Erikoiserä- ja kausituotteisiin ei hinnanmuutoksia voi tehdä. Monipakkauksen hintaa ilmoittaessa tulee huomioida, että ostohinta on oltava yksittäisen pullon tai tölkin kerrannainen.

Uuden tuotteen ostohintaa ei voi muuttaa valikoimaantuloa seuraavalle hinnastojaksolle vaan vasta sen jälkeiselle jaksolle (”uutuusjakso”) lukuun ottamatta toimitustapamuutoksia, jolloin ostohintaa tulee muuttaa niin, että vähittäismyyntihinta pysyy samana. Uusien tuotteiden säännöt koskevat kaikkia valikoimaluokkia.

Toimitus- ja jakelutapamuutoksista ilmoittaminen

Vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden hinta- ja toimituslausekemuutokset on ilmoitettava tarjouslomakkeella ja tarvittaessa liitettävä valtuutus. Tarjouksen voi jättää Kumppaniverkossa. Lisätietoja Valikoimaanotto-ohjeessa.

Panttitietomuutos kesken hinnastojakson

Jos tuotteen pantillisuus/panttitieto muuttuu kesken hinnastojakson, on muutoksesta ilmoitettava tarjouslomakkeella. Tarjouksen voi jättää Kumppaniverkossa. Lisätietoja Valikoimaanotto-ohjeessa.

Tuotteiden ostohinta- ja panttitietomuutosten ilmoittaminen

Ensimmäisen kokonaisen hinnastojakson jälkeen tuotteen hintaa voi muuttaa Valikoimaanotto-ohjeen hinnastojaksojen aikataulun mukaisesti. Yli 5,5% tuotteen ostohintaa voi muuttaa kerrallaan siten, että tuotteen vähittäismyyntihinta muuttuu enintään 20 prosenttia (kuitenkin siten, että enintään 0,50 euron muutokset ovat aina sallittuja). Muutoksen ollessa 10 – 20 prosenttia ylös- tai alaspäin, toimittajalla on velvollisuus selventää muutoksen syitä Alkon vastaavalle tuotepäällikölle. Markkinoita laajasti koskevissa erityisissä poikkeustilanteissa voidaan sallia myös suuremmat hintamuutokset. Enintään 5,5% tuotteiden ostohintaa voi ensimmäisen kokonaisen hinnastojakson jälkeen muuttaa hinnastojaksojen aikataulujen mukaisesti ilman rajoituksia muutoksen suuruuteen.

Yli 5,5% tuotteen ostohintaa voidaan muuttaa poistoeräsääntöjen mukaisesti, kun tuote on ollut valikoimassa vähintään 12 kuukautta ja toimittaja on ilmoittanut sitovasti tuotteen poistumisesta valikoimasta Alkon vastaavalle tuotepäällikölle. Tällöin tuotteen ostohintaa voi muuttaa hinnastojaksojen aikataulujen mukaisesti ilman rajoituksia muutoksen suuruuteen. Tuotteen vähittäismyyntihinnan muuttuessa enemmän kuin 20 prosenttia alaspäin, toimittajan on sitovasti ilmoitettava tuotteen jäljellä oleva kokonaissaatavuus Alkon vastaavalle tuotepäällikölle asiakaspalvelun ja toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Enintään 5,5% tuotteiden ostohintaa voi muuttaa myös poistumisvaiheessa hinnastojaksojen aikataulujen mukaisesti ilman rajoituksia muutoksen suuruuteen.

Tuotteiden muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan Kumppaniverkossa Ostohintailmoittaminen-näkymällä. Muuttuvan panttitieto ilmoitetaan samalla näkymällä. Hinta- sekä panttitietoja tulee ilmoittaa ainoastaan muuttuvien tietojen osalta. Uutuusjaksolla oleville tuotteille on mahdollista tehdä ainoastaan panttitiedon muutos. Jos kyseessä on vanha tuote, joka on saanut uuden tuotenumeron, on hintailmoitus tehtävä sähköpostitse osoitteeseen prices@alko.fi

Ostohintailmoittaminen-näkymällä on nähtävissä tavarantoimittajan kaikki tuotteet, joille voi ilmoittaa uuden ostohinnan ja sitä vastaavan vähittäismyyntihinnan tai hinnan myymälän takaovella sekä panttitietomuutoksen. Muuttuvat ostohinnat voi ilmoittaa näkymällä käyttäen määrämuotoista Excel-tiedostoa (liitteenä). Panttitiedon muutos on tehtävä Kumppaniverkon Ostohinta-ilmoittaminen näkymän kautta. Tietoja voi muuttaa kuinka monta kertaa tahansa viimeiseen ilmoituspäivään asti. Tarkemmat ohjeet ilmoittamiselle on Kumppaniverkon käyttöohjeessa (liitteenä).

Jos tavarantoimittajalla ei ole tunnuksia tai ei ole mahdollisuutta käyttää Kumppaniverkkoa hintojen ilmoittamiseen, voi hintamuutokset ilmoittaa sähköpostitse toimitettavalla määrämuotoisella Excel-taulukolla. Tiedoston on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: Tuotenumero, tuotteen nimi, uusi ostohinta ja uusi vähittäismyyntihinta/hinta myymälän takaovella. Ilmoituksessa tuotenumero on määräävä tieto. Virheellisellä tuotenumerolla ilmoitettuja muutoksia ei huomioida. Vain muuttuvat ostohinnat ja/tai panttitiedot ilmoitetaan. Tiedosto lähetetään osoitteeseen prices@alko.fi valikoimaanotto-ohjeessa määritettyyn viimeiseen ilmoituspäivään mennessä. Myöhässä lähetettyjä hintamuutoksia ei huomioida.

Muuttuvien ostohintojen ilmoittamisessa on huomioitava

Jos yli 5,5% tuotteen ostohintaa ei muuta määräpäivään mennessä, voi tuotteen vähittäismyyntihinta silti muuttua, jos tuotteen hinnoittelutekijöissä on tapahtunut muutoksia hinnastojakson (uutuustuotteilla uutuusjakson) aikana. Hinnan tarkistamiseen voi käyttää hintalaskuria. Ensimmäisen hinnoittelukierroksen jälkeen tavarantoimittajille lähetetään tarkistettavaksi muuttuneet hinnat sähköpostitse. Sähköposti lähetetään Kumppaniverkon yhteystietojen yritystason sähköpostiosoitteeseen tai siihen osoitteeseen, josta Excel-tiedosto on lähetetty.

Tarkastettavaksi lähetettyihin hintoihin tavarantoimittajan on mahdollista pyytää vielä korjausta seuraavissa tilanteissa:

  • Laskennassa on käytetty vääriä hinnoittelutekijöitä (verot, logistiikkakustannukset, pientoimittajahuojennukset yms.).
  • Panttiluokkatieto on väärin.
  • Hintojen syötössä on tehty selkeä näppäilyvirhe.

Näppäilyvirheeksi luetaan:

    • Tavarantoimittajan ilmoittama ostohinta ja vähittäismyyntihinta eivät täsmää Alkon hinnoitteluun. Tällöin tavarantoimittaja joko hyväksyy ilmoittamalleen ostohinnalle lasketun vähittäismyyntihinnan (joka ei ollut ilmoituksen mukainen) tai hän ilmoittaa uuden ostohinnan, jolla tuote saa ilmoituksen mukaisen vähittäismyyntihinnan.
    • Alkon hinnoittelusta saatu vähittäismyyntihinta nousee/laskee yli 20 prosenttia voimassa olevasta vähittäismyyntihinnasta. Tällöin tavarantoimittaja voi pyytää ostohinnan palauttamista voimassa olevaan ostohintaan ja Alko laskee tuotteelle vähittäismyyntihinnan sen mukaan. Vaihtoehtoisesti toimittaja voi ilmoittaa tuotteelle ostohinnan, jolla vähittäismyyntihinnan muutos rajoittuu tasan 20 prosentin tasoon.

Korjauspyyntö on lähetettävä viestissä olevaan määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen prices@alko.fi. Myöhässä lähetettyjä korjauspyyntöjä ei huomioida. Hintoja ei voi korjata, jos osto- ja vähittäismyyntihinnat on laskettu tarjouksella oikein ja Alkon ensimmäinen hinnoittelukierros antaa saman tuloksen. Korjauspyynnön voi tehdä ainoastaan niille tuotteille, joiden ostohinta tai panttitieto on muutettu alkuperäisessä ilmoituksessa.

Päivitetty 9.9.2021
HUOM. Tiedoston sarakeotsikoihin ei saa tehdä muutoksia. Tiedostossa on omat välilehdet enintään ja yli 5,5 tilavuusprosentin tuotteille.
Päivitetty 3.6.2021