Alkon hallintoneuvoston kannanotto

Alkon hallintoneuvosto katsoo tarpeelliseksi ottaa kantaa valmistelussa olevaan alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukseen.

Alkoholilain mukaisesti nimitetyn Alkon hallintoneuvoston tehtävät liittyvät erityisesti Alkon erityisaseman toimivuuden ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kehittämiseen ja arviointiin. Hallintoneuvoston tehtävänä on myös seurata alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla ja antaa tämän perusteella yleisiä ohjeita alkoholiyhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Alkon hallintoneuvosto katsoo tarpeelliseksi ottaa kantaa valmistelussa olevaan alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukseen, koska alkoholiyhtiön toiminnan kehittäminen tapahtuu lainsäätäjän eli eduskunnan sille asettamissa lainsäädännöllisissä puitteissa, joihin vaikuttaa mm. alkoholilainsäädäntö. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula on esitellyt alkoholilain pohjaesityksen 11.2.2016. Riippuen uudistuksen lopullisesta sisällöstä, uudistuksella voi olla merkittäviäkin vaikutuksia Suomen alkoholioloihin ja Alkon toimintaan sekä sen kehittämiseen.

Alkon hallintoneuvosto katsoo, että Alko on alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeutta harjoittaessaan toiminut tehokkaasti ja vaikuttavasti ja vähentänyt alkoholista aiheutuvia haittoja alkoholin kuluttajille, viattomille sivullisille ja koko yhteiskunnalle. Hallintoneuvosto lausuu myös valtioneuvostolle tiedoksi, että tutkimustulosten (Alkoholipoliittiset mielipiteet 2016) mukaan tämä erityistehtävä nauttii kansalaisten keskuudessa yleistä hyväksyntää.

Julkisessa keskustelussa esiin noussut alkoholijuomien myynnin vapauttaminen heikentäisi Alkon taloudellista kannattavuutta ja johtaisi todennäköisesti Alkon myymäläverkoston supistamiseen. Tämä olisi ristiriidassa Alkon voimassa olevan toimintasuunnitelman kanssa, ja myymäläverkoston supistaminen olisi omiaan heikentämään Alkolle jäljelle jäävän monopoliaseman yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä, kun asiointimatkat Alkoon pitenisivät. Kyse on sekä Alkon kannalta että yhteiskuntapoliittisesti merkittävästä asiasta.

Samoin hallintoneuvosto kiinnittää valtioneuvoston huomiota siihen, että jokainen alkoholijuomien vähittäismyyntiin liittyvä säännösmuutos tulee arvioitavaksi myös Euroopan unionin oikeuden valossa.