YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Alkon toiminnassa

YK jäsenvaltioiden yhteisesti vahvistamien kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimintaohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta. Alkon vastuullisuusstrategia koskettaa kaikkiaan kymmentä näistä tavoitteista.

Tavoite 2: Ei nälkää ja Tavoite 15: Maanpäällinen elämä

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä varmistaa kestävät ruuantuotannon järjestelmät ja ottaa käyttöön sellaiset maanviljelyn käytännöt jotka nostavat tuottavuutta ja tuotantoa, auttavat ekosysteemien ylläpidossa, vahvistavat kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen, sään ääri-ilmiöihin, kuivuuteen, tulviin ja muihin luonnonkatastrofeihin ja enenevästi parantavat maan ja viljelymaan laatua.

YK:n tavoite 15 on suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Alkon vastuullisten hankintojen strategia peilaa yhteispohjoismaista alkoholimonopolien ympäristö- ja ilmastotyön strategista suunnitelmaa, jonka runko puolestaan perustuu teemavuosiin. Alkutuotannon viljelykäytännöt sekä biodiversiteetin parantaminen ovat vuoden 2021 teemana. 

Tavoite 3. Terveyttä ja hyvinvointia

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä vahvistaa huumaavien aineiden väärinkäytön estämistä ja riippuvuuksien hoitoa, mukaan lukien sekä huumausaineet että alkoholin haitallinen käyttö.

Alkon vastuullisuustyön kivijalka on jatkossakin alkoholin vastuullinen myynti ja haittavaikutusten vähentäminen omien sekä yhteistyöohjelmien avulla, myös täysin uudenlaisia toimintatapoja kokeillen.

Tavoite 6. Puhdas vesi ja sanitaatio

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä parantaa veden laatua mm. minimoimalla haitallisten kemikaalien päästöt ja puolittamalla käsittelemättömien jätevesien laskemisen luontoon, sekä merkittävästi lisäämällä käyttöveden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä globaalisti.

Yhteispohjoismaisen alkoholimonopolien ympäristö- ja ilmastotyön strategisessa suunnitelmassa vuoden 2020 teema on vesi. Juomien raaka-aineiden viljelyn ja tuotannon vesitehokkuus sekä kemikaalien käytön vähentäminen viljelyssä liittyen pohja- ja pintavesiin päätyviin kemikaalijäämiin ovat asioita, joihin tullaan kiinnittämään huomiota.

Tavoite 7. Edullista ja puhdasta energiaa

YK:n tavoitteissa vuoteen 2030 mennessä globaali energiantehokkuuden parannus on saatu kaksinkertaistumaan.

Yhteispohjoismaisen alkoholimonopolien ympäristö- ja ilmastotyön strategisessa suunnitelmassa vuoden 2019 teema on energia ja päästöt. Tuotteiden hankinnassa ja hankintaketjun viestinnässä keskitytään raaka-aineiden alkutuotannon ja juomatuotannon energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön.

Alkon oman toiminnan energiankulutukseen liittyvät tavoitteet ovat vuoteen 2020 mennessä

  • pienentää sähkönkulutusta 10% vuoteen 2017 verrattuna
  • pienentää CO2-päästöjä 50% vuoteen 2017 verrattuna

Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

YK:n tavoitteissa on suojella työntekijöiden oikeuksia ja edistää turvallisia työolosuhteita kaikille, mukaan lukien siirtotyöläiset ja heidän joukossaan erityisesti naiset, sekä ne ihmiset, jotka ovat epävarmoissa työsuhteissa.

Alkon vastuullisessa hankinnassa FTA:n alaisen amfori Business Social Compliance Initiative BSCI:n eettinen ohjeistus ja sen noudattamisen valvonta on avainasemassa. Tämän lisäksi pyrimme monin tavoin vahvistamaan hankintaketjumme eri portaiden osaamista ja omistajuutta liittyen työtekijöiden asemaan ja oikeuksiin.

Tavoite 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

YK:n tavoitteissa on vahvistaa maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua.

Alkon myymien juomatuotteiden raaka-aineet tulevat maanviljelyksestä, ja useissa tapauksissa alueilta, joita on viljelty jopa satoja vuosia. Vastuullisten hankintojen alkutuotannon välittömään lähiympäristöön liittyvät ympäristökriteerit tulevat tukemaan tätä tavoitetta.

Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vähentää jätteen määrää sen syntymistä estämällä, vähentämällä, kierrättämällä ja uudelleenkäytöllä.

Alkolla on kaksi kierrätykseen ja jätteen vähentämiseen tähtäävää tavoitetta vuoteen 2020 mennessä:

  • pienentää myymälöiden pakkausjätteen määrää 10%
  • nostaa myymälöiden kierrätysaste 100%:iin

Tavoite 14. Vedenalainen elämä

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2025 mennessä estää ja merkittävästi vähentää merien kaikenlaista saastumista, erityisesti maalla tapahtuvasta toiminnasta johtuvaa, koskien sekä merien roskaantumista että rehevöitymistä.

Alko kiinnittää huomiota erityisesti vesistöjen roskaantumiseen ja kertakäyttömuoviin. Tavoitteemme on vuoden 2020 loppuun mennessä luopua muovikassien myynnistä ja korvata kaikki valikoimamme kertakäyttömuoviset oheistarvikkeet muilla vastaavilla tuotteilla. Lisäksi kehitämme eri keinoin valikoimassamme olevien tuotteiden ympäristöystävällisyyttä kierrätetyn materiaalin käytön sekä kierrätyksen näkökulmista.

Tavoite 17. Yhteistyö ja kumppanuus

YK:n tavoitteissa on laajentaa globaaleja kestävän kehityksen kumppanuuksia, täydennettyinä useiden erilaisten sidosryhmien kumppanuuksilla jotka saavat liikkeelle ja jakavat tietoa, asiantuntemusta, teknologiaa ja taloudellisia resursseja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi kaikissa maissa, mutta erityisesti kehittyvissä maissa.

Alko kehittää aktiivisesti vastuullisuusyhteistyötä muiden Pohjoismaisten alkoholimonopolien sekä amfori BSCI:n muiden jäsenten kanssa. Tulevaisuudessa tarkoituksena on hyödyntää enemmän myös yhteistyötä esimerkiksi juomatoimialan asiantuntija- sekä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.