YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Alkon toiminnassa

YK:n jäsenvaltioiden yhteisesti vahvistamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) päämääränä on rakentaa maailmasta parempi paikka huomioiden sekä ympäristö, ihmiset, ihmisoikeudet että taloudelliset näkökulmat. Alkon vastuullisuusstrategia vastaa kymmeneen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Yhteensä kestävän kehityksen tavoitteita on 17.

Tavoite 2: Ei nälkää ja tavoite 15: Maanpäällinen elämä

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä varmistaa kestävät ruuantuotannon järjestelmät ja ottaa käyttöön sellaiset maanviljelyn käytännöt, jotka nostavat tuottavuutta ja tuotantoa, auttavat ekosysteemien ylläpidossa, vahvistavat kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen, sään ääri-ilmiöihin, kuivuuteen, tulviin ja muihin luonnonkatastrofeihin sekä parantavat maan ja viljelymaan laatua.

YK:n tavoite 15 on suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen, edistää kestävää maan ja metsien käyttöä, taistella aavikoitumista vastaan sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Alkon vastuullisten hankintojen strategia peilaa yhteispohjoismaista alkoholimonopolien ympäristö- ja ilmastotyön strategista suunnitelmaa, jonka runko perustuu erilaisiin teemavuosiin. Alkutuotannon viljelykäytännöt sekä biodiversiteetin parantaminen ovat vuoden 2021 teemana.

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä vahvistaa huumaavien aineiden väärinkäytön estämistä ja riippuvuuksien hoitoa, mukaan lukien sekä huumausaineiden että alkoholin haitallinen käyttö.

Alkon vastuullisuustyön kivijalka on alkoholin vastuullinen myynti ja haittavaikutusten vähentäminen omien toimenpiteiden sekä yhteistyökumppaneiden ja -ohjelmien avulla.

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä parantaa veden laatua esimerkiksi minimoimalla haitallisten kemikaalien päästöt ja puolittamalla käsittelemättömien jätevesien laskemisen luontoon sekä lisäämällä merkittävästi käyttöveden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä globaalisti.

Yhteispohjoismaisen alkoholimonopolien ympäristö- ja ilmastotyön strategisessa suunnitelmassa vuoden 2020 teemana on vesi. Juomien raaka-aineiden viljelyn ja tuotannon vesitehokkuus sekä kemikaalien käytön vähentäminen viljelyssä liittyen pohja- ja pintavesiin päätyviin kemikaalijäämiin ovat asioita, joihin tullaan teemavuonna kiinnittämään erityistä huomiota.

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

YK:n tavoitteissa on suojella työntekijöiden oikeuksia ja edistää turvallisia työolosuhteita kaikille. Tämä koskettaa niin siirtotyöläisiä ja heidän joukossaan erityisesti naiset sekä ne ihmiset, jotka ovat epävarmoissa työsuhteissa.

Alkon vastuullinen hankinta pohjautuu amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) eettiseen ohjeistukseen ja sen noudattamisen valvonta on avainasemassa. Tämän lisäksi vahvistamme monin tavoin hankintaketjumme eri portaiden osaamista ja omistajuutta liittyen työtekijöiden asemaan ja oikeuksiin.

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

YK:n tavoitteissa on vahvistaa maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua.

Alkon myymien juomatuotteiden raaka-aineet tulevat maanviljelyksestä ja useissa tapauksissa alueilta, joita on viljelty jopa satoja vuosia. Vastuullisten hankintojen alkutuotannon välittömään lähiympäristöön liittyvät ympäristökriteerit tukevat tätä tavoitetta.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä vähentää merkittävästi syntyvän jätteen määrää estämällä ja vähentämällä jätteen syntyä sekä kierrättämällä ja uudelleenkäytöllä.

Alkolla on kaksi kierrätykseen ja jätteen vähentämiseen tähtäävää tavoitetta:

  • pienentää myymälöiden pakkausjätteen määrää 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä
  • nostaa myymälöissä syntyvän jätteen kierrätysaste 100 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite 13: Ilmastotekoja

YK:n tavoitteissa vuoteen 2030 mennessä globaali energiantehokkuuden parannus on saatu kaksinkertaistumaan.

Yhteispohjoismaisen alkoholimonopolien ympäristö- ja ilmastotyön strategisessa suunnitelmassa vuoden 2019 teema on energia ja päästöt. Tuotteiden hankinnassa ja hankintaketjun viestinnässä keskitytään raaka-aineiden alkutuotannon ja juomatuotannon energiatehokkuuteen sekä uusiutuvan energian käyttöön.

Alkon oman toiminnan energiankulutukseen liittyvät tavoitteet ovat:

  • pienentää sähkönkulutusta 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2017)
  • pienentää CO2-päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2017).

Tavoite 14: Vedenalainen elämä

YK:n tavoitteissa on vuoteen 2025 mennessä estää ja vähentää merkittävästi merien kaikenlaista saastumista ja erityisesti maalla tapahtuvasta toiminnasta johtuvaa saastumista, koskien merien roskaantumista ja rehevöitymistä.

Alko kiinnittää huomiota erityisesti vesistöjen roskaantumiseen ja kertakäyttömuoviin. Tavoitteemme on vuoden 2020 loppuun mennessä luopua muovikassien myynnistä ja korvata kaikki valikoimamme kertakäyttömuoviset oheistarvikkeet muilla vastaavilla tuotteilla. Lisäksi kehitämme eri keinoin valikoimassamme olevien tuotteiden ympäristöystävällisyyttä kierrätetyn materiaalin käytön lisäämisen ja kierrätettävyyden näkökulmista.

Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

YK:n tavoitteissa on laajentaa ja tukea kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. Tavoitteena on jakaa tietoa, asiantuntemusta, teknologiaa ja taloudellisia resursseja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi kaikissa maissa, mutta erityisesti kehittyvissä maissa.

Alko kehittää aktiivisesti vastuullisuusyhteistyötä muiden Pohjoismaisten alkoholimonopolien sekä amfori BSCI:n muiden jäsenten kanssa. Tulevaisuudessa tarkoituksena on hyödyntää enemmän myös yhteistyötä esimerkiksi juomatoimialan asiantuntija- sekä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.