Liiketapaperiaatteet

Liiketapaperiaatteet ovat toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat jokaista Alkon henkilökuntaan kuuluvaa vastuulliseen toimintaan yhtiön johdon hyväksymien arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Ohjeistus koskee koko yhtiötä, myymälätasosta ylimpään johtoon ja jokaisen tulee noudattaa liiketapaperiaatteita ja edistää niiden toteutumista.

1. Rehellisyys ja laillisuus

Alko toimii rehellisesti ja avoimesti noudattaen voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja sopimuksia kaikessa toiminnassaan ja edellyttää vastaavaa myös liikekumppaneiltaan.


2. Liiketoiminnan lahjomattomuus sekä korruption torjunta

Alkon henkilökunta ei saa vastaanottaa tai antaa mitään suoria tai epäsuoria lahjoja tai etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona.


3. Eturistiriidat

Alkon henkilöstöllä ei saa olla sellaisia liiketoimia, omistuksia tai tilanteita, jotka voivat aiheuttaa ristiriitaa Alkon ja henkilökohtaisten etujen välillä.


4. Hyvä hallintotapa

Alko noudattaa hyvää ja avointa hallintotapaa. Alko noudattaa valtion omistajapoliittista periaatepäätöstä ja soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa listayhtiöiden hallinnointikoodia.


5. Liikesuhteet

Alko toimii luotettavien toimittajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Alko kohtelee tavarantoimittajia, palveluntuottajia ja asiakkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.


6. Toimiva työyhteisö

Alko kohtelee kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaen voimassa olevia työlainsäädännön määräyksiä sekä sitovia sopimuksia. Jokaisen alkolaisen tulee kaikessa toiminnassaan kunnioittaa muiden työntekijöiden ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä toteuttaa tai hyväksyä minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.


7. Luottamuksellisuus

Alkoa ja sen liikekumppaneita, henkilöstöä ja asiakkaita koskevat luottamukselliset tiedot tulee pitää salassa ulkopuolisilta.


8. Liiketapaperiaatteiden noudattaminen

Alkon hallitus on hyväksynyt nämä liiketapaperiaatteet, joita tarkentavia ohjeistuksia yhtiön johtoryhmä voi tarvittaessa antaa. Esimiehet kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että koko henkilöstö tuntee nämä liiketapaperiaatteet ja ymmärtää ne. Alko edellyttää että jokainen työntekijä noudattaa liiketapaperiaatteita ja edistää niiden toteutumista.