Alkon lahjoitukset, sponsorointi ja yhteistyö

Alkon tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Lisäksi yhtiön tulee ottaa toiminnassaan huomioon luonnonvarojen järkevä käyttö ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

Alkon missio on alkoholijuomien myynti ja alkoholihaittojen vähentäminen. Alkon lahjoitusten, yhteistyön ja sponsoroinnin on tuettava yhtiön missiota alkoholihaittojen vähentämiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tavoitteet

Lahjoitukset, yhteistyö ja sponsorointi ovat osa yhtiön vastuullisuutta, ja ne tukevat Alkon vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa.

Alkon hankkeet ovat ensisijaisesti valtakunnallisia. Alkolle on tärkeää kiinnittää huomiota eri ikäryhmien alkoholin käyttöön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseen.

Kohteet

Lahjoituksia voidaan antaa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen. Lahjoitusten kohteet ovat tutkimuslaitokset ja –hankkeet sekä valtakunnalliset alkoholihaittojen vähentämiseen liittyvät hankkeet.

Yhteistyökohteita ovat pääosin sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä lasten ja nuorten etua ajavat järjestöt, joiden kanssa laaditaan ja allekirjoitetaan toimenpidesuunnitelman sisältävät sopimukset.

Sponsoroinnin kohteet ovat hankkeet, jotka edistävät nuorten ja lasten liikkumista, eri ikäryhmien hyvinvointia, kestävän kehityksen toimintaa tai tukevat alkoholialan historian säilyttämistä tai tutkimusta.

Päätöksenteko

Lahjoitukset ja sponsorointi

Yhtiökokous päättää lahjoituksista ja vuosittain sponsorointiin käytettävästä enimmäismäärästä. Yhtiön johto voi sponsoroida tämän ohjeen mukaisia kohteita vuosittain määriteltävän enimmäismäärän puitteissa.

Yhteistyö

Alkon hallintoneuvosto vahvistaa alkoholiasetuksen mukaisesti toiminta-suunnitelman alkoholihaittojen ehkäisemiseksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Alkon hallitus hyväksyy toimintasuunnitelmaan sisältyvät yhteistyöhankkeet vuosittain toimintasuunnitelma- ja budjettikäsittelyn yhteydessä.

Riippumattomuus ja raportointi

Alkon johto ja avainhenkilöt antavat vuosittain ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.  Em. henkilöt eivät saa osallistua toimintaan tai päätöksentekoon, jossa heillä olisi eturistiriitoja.

Alko julkaisee tämän ohjeen www-sivuillaan sekä raportoi vuosittain jälkikäteen annetut lahjoitukset, yhteistyöhankkeet ja sponsoroinnin osana yhteiskuntavastuuraporttiaan.