Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus läpileikkaa kaikkia toimintojamme.

Alkoholilaki velvoittaa Alkoa harjoittamaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Alkon tulee myös ottaa toiminnassaan erityisesti huomioon luonnonvarojen järkevän käytön ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

Vastuullisuutta johdetaan strategisesti

Vastuullisuuden johtaminen Alkossa pohjautuu alkoholilaissa annettuun tehtävään. Vastuullisuutta johdetaan Alkossa strategisesti. Alkon strategian painopistealueet ovat asiakas, henkilöstö, vastuullisuus ja talous. Alkon vastuullisuuden johtamisen tukena toimii vastuullisuusohjelma. Ohjelmassa tehdään linjauksia suunniteltujen toimenpiteiden painopistealueista. Vastuullisen toimintatavan kehittämiselle ja Alkon vastuulliselle toiminnalle asetetaan vuosittain tavoitteita ja onnistumisen mittareita. Alkon vastuullista toimintatapaa arvioidaan läpi koko yrityksen toiminnan.

Vastuullisuuden ohjausryhmä käsittelee yhtiön vastuullisuusasioita koskevat kehitysprojektit ja -toimenpiteet. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii viestintäjohtaja, joka raportoi tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta yhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle. Hallintoneuvosto vahvistaa tavoitetta koskevan toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimitusjohtaja raportoi vastuullisuuden johtamisen kokonaisuudesta Alkon yhtiökokouksessa.

Hallituksen alkoholipoliittinen valiokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät vastuullisuuden asiat.  Operatiivisesta johtamisesta, myös vastuullisuusasioissa, vastaa kunkin liiketoimintayksikön ja tukitoiminnon vetäjä.

Johtamismallin tulokset

Alkon vastuullisuudelle asetetaan vuosittain strategisia onnistumisen mittareita. Yhtiötason mittareita on kaksi: Luottamus & Maine -yritystutkimuksen vastuullisuusmielikuvan arvosana ja vastuullisessa myyntityössä onnistuminen.

Yritysten sidosryhmätukea mittaavan Luottamus & Maine -tutkimuksen vastuullisuus-osatekijän tavoitearvo oli 3,46 (3,42). Saavutettu tulostaso oli 3.31. Tutkimusraportti ei anna yksiselitteisiä vastauksia miksi arvosana vastuullisuuden osalta on laskenut. Oletamme että alkoholilakiuudistuksen ympärillä käydyllä keskustelulla on ollut oma vaikutuksensa kehityksen kääntymiseen laskusuuntaiseksi. Todellisten syiden selvittämiseksi Alko tekee vastuullisuusmielikuvaan vaikuttavista tekijöistä syventävän tutkimuksen kevään 2018 aikana. Alkon vahvuuksiksi tutkimuksessa osoittautuivat laaja ja laadukas tuotevalikoima ja hyvä työnantajamielikuva.

Vastuullisuuden toinen mittari on vastuullisessa asiakaspalvelussa onnistuminen. Myymälöiden vuoden 2017 Mystery shopping -tavoite, 92 prosenttia, ylittyi. Asioijista 95 prosenttia (2016: 91 prosenttia) ikä tarkistettiin ja viideltä prosentilta sitä ei tarkistettu. Saavutimme siten etuajassa tavoitteemme nostaa ikärajavalvonnan mystery–onnistumisten taso 91 prosentista 95 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jossa ammattitaitoiset testiasiakkaat soittavat, asioivat tai ovat verkkoyhteydessä yritykseen tavallisina palvelua tarvitsevina asiakkaina.

Vastuullisuuden mittareiden tulokset ovat osa Alkon vuodelle 2017 hyväksyttyä palkkiojärjestelmää.

Haluamme onnistua paremmin  

Vastuullisuuden johtaminen Alkossa on osa hyvinvoivan yhteiskunnan eteen tekemästämme työstä. Yhteiskunnallinen hyvinvointi on kaikkia sidosryhmiämme yhdistävä tekijä. Koemme että keskustelu ja avoin vuorovaikutus vastuullisuuden teemoista on luontevaa. Luottamus & Maine -tutkimuksesta saadun palautteen perusteella Alkoa ei kuitenkaan koeta vuorovaikutteiseksi. Tämän epäkohdan haluamme korjata. Alko haluaa olla avoin, vuorovaikutteinen ja läpinäkyvä. Teemme jatkossa entistä aktiivisempaa yhteistyötä niin asiakkaiden, omistajan, liikekumppaneiden, eri järjestöjen, yhdistysten ja kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Vuoden 2017 vaikuttavimmat vastuullisuusteot olivat:

  •  Myynninvalvonnassa onnistuminen yli tavoitetason
  •  Kieltäytymiskoulu-myynninvalvonnankampanja
  • ”Et ole yksin”-vastuullisuusseminaari
  • Ympäristötuotetietojen näkyväksi tekeminen myymälöissä
  • Tiivis ja jatkuva yhteistyö juomatoimittajien kanssa vastuullisten toimintatapojen puolesta
  • Alkon yhteistyökumppaneille kohdennetun vastuullisuuden verkkokoulutuksen uudistaminen