White wine /10 % /22% /Environmen­tally Responsible Packaging /metal screw cap

White wine 10 % 22% Environmen­tally Responsible Packaging metal screw cap