Bolagsstyrning

Alko Ab är aktiebolag som är helägt av staten. Bolagets verksamhet regleras av alkohollagen (1143/1994) och förordningen om alkoholbolagets verksamhet (243/2000) samt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret för ägarstyrningen och kontrollen av Alko. Bolaget har ett socialt uppdrag som närmare anges i lagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska sköta ägarstyrningen enligt principerna i lagen om statligt ägande och statlig ägarstyrning (1368/2007).

Det sker i samverkan med Enheten för ägarstyrning vid Statsrådets kansli.