Alko bidrar till samhällsekonomin med över en miljard euro

Alkos uppgift är inte att sälja så mycket som möjligt, men för att uppnå ett hållbart ekonomiskt resultat måste verksamheten vara effektiv. Alko beaktar alla intressenter jämlikt och rapporterar öppet och transparent om sin ekonomi. Alkos verksamhet bidrar årligen med intäkter på cirka en miljard euro som sedan används för att täcka utgifterna i den offentliga ekonomin.

Alko följer principer för hållbar affärsverksamhet, är öppen i sin verksamhet samt följer gällande lagar, förordningar och avtal. Bolaget godkänner inte mutor eller korruption, utan arbetar utifrån ekonomiskt ansvarsfulla principer. Detta kräver Alko även av alla sina affärspartner.

Alkos skatteavtryck en miljard euro

På alla sålda produkter och på resultatet betalar Alko skatt enligt finsk lag. Alko sysslar inte med skatteplanering eller för över medel till utländska konton. Skatteintäkterna går via statsbudgeten till allmän finansiering av statens utgifter och är en viktig inkomstkälla för staten. Dessa intäkter används bl.a. för att finansiera social- och hälsovårdstjänster.

De skatteintäkter som flyter in till samhället genom Alkos verksamhet är betydande. År 2020 inbringade försäljningen 656,1 (585,7) miljoner euro i skatt på alkoholdrycker och 311,2 (274,6) miljoner euro i moms. Sammanlagt inbringade Alkos försäljning 107,1 miljoner euro mer i skatt på alkoholdrycker och moms än 2019. Största delen av skatten på alkoholdrycker för de sålda produkterna betalar leverantörerna direkt till staten. Tack vare den starka resultatförmågan ökade de inbetalade samfundsskatterna kraftigt jämfört med 2019. De inbetalade samfundsskatterna uppgick till 12,9 (8,1) miljoner euro.

Alko ägs av finska staten (100 %). På sitt resultat för 2020 betalade Alko en utdelning på 60,0 (30,0) miljoner euro till staten. Alko får inga ekonomiska bidrag av staten.

Ekonomiskt mervärde för olika intressenter från Alkos verksamhet 2020

 • Kunderna; värdet på inköp 1 296,7 miljoner euro
 • Investeringar: 6,1 miljoner euro
 • Ägaren: utdelning 60,0 miljoner euro
 • Personalen: löner, arvoden och bikostnader 88,8 miljoner euro
 • Samarbeten: bidrag och samarbetsersättningar 0,8 miljoner euro
 • Varu- och tjänsteleverantörer: upphandling 1 137,0 miljoner euro

Förklaring av skatteavtrycket (miljoner euro)

 • Betalda inkomstskatter: 12,9
 • Skatt på alkoholdrycker från försäljningen: 656,1
 • Förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter: 14,4
 • Mervärdesskatt på försäljningen: 311,2
 • Utdelning: 60,0

Personallöner, arvoden och bikostnader 88,8 miljoner euro

Alko betalade 3,6 miljoner euro mer i personallöner, arvoden och bikostnader än 2019, totalt 88,8 miljoner euro. Särskild uppmärksamhet ägnades åt tillräcklig butikspersonal. Detta var viktigt eftersom antalet kunder ökade och vi ville säkerställa kvaliteten på kundupplevelsen.

Samfund 0,8 miljoner euro

Alko samarbetar med flera organisationer och samarbetspartner. Hela årets resultatpåverkande bidrag och samarbetsersättningar uppgick till 0,8 (0,5) miljoner euro.

Alko beviljade inte bidrag eller stöd till politiska organisationer. Samarbetet bygger huvudsakligen på samarbetsprojekt, vars mål fastställs i samarbetsavtal och åtgärdsplaner. Alkos bolagsstämma beslutar om donationer och det maximala belopp som årligen används för dem.