Våra etiska principer

De etiska principerna är verksamhetsprinciper som styr var och en i Alkos personal att agera ansvarsfullt i enlighet med de värderingar och principer som godkänts av bolagsledningen. Anvisningen gäller hela bolaget, från butiksgolvet till den högsta ledningen, och var och en ska följa de etiska principerna och främja deras genomförande.

1. Vi agerar ärligt, lagligt och öppet

Vi agerar ärligt och öppet i enlighet med gällande lagar, bestämmelser och avtal i all vår verksamhet och kräver det samma av våra affärspartners.

Vi kommunicerar transparent och öppet om vår verksamhet.

Vi följer god förvaltningssed.

2. Vi agerar opartiskt och varken erbjuder eller tar emot mutor i någon form

Alko arbetar med pålitliga leverantörer och samarbetspartners. Opartiskhet är en av de grundläggande hörnstenarna i Alkos system för detaljhandel.

Vi varken tar emot eller ger direkta eller indirekta gåvor eller förmåner som kan betraktas som mutor, korruption eller osaklig påverkan eller som oförenliga med principerna om opartiskhet.

Det centrala kriteriet vid bedömningen av godtagbarhet är huruvida erbjudandet eller mottagandet av en gåva kan undergräva förtroendet för en oberoende verksamhet.

En godtagbar gästfrihet eller gåva är sporadisk och medför inga skyldigheter för mottagaren eller givaren och ger inte heller upphov till idéer om gentjänster.

Alko stödjer inte, vare sig direkt eller indirekt, politiska partier eller organisationer och deltar inte i finansieringen av enskilda kandidaters valkampanjer.

3. Vi känner igen och undviker situationer där en intressekonflikt kan uppstå

Våra personliga intressen får inte stå i konflikt med Alkos intresse.

4. Vi agerar ansvarsfullt, på ett etiskt godtagbart sätt och värnar om miljön

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna med tanke på såväl kunder och leverantörskedjor som arbetsplatser.

Alko följer principerna i amfori BSCI Code of conduct. Alko kräver att även dess samarbetspartners verksamhet ska vara etiskt hållbar och i linje med Alkos värderingar.

Vi beaktar ansvars- och miljöaspekter i våra beslut och vår verksamhet.

5. En fungerande arbetsplats. Vi värdesätter olikhet, mångfald och likabehandling

Vi accepterar inte mobbning, trakasserier eller diskriminering i någon form.

Vi bemöter varandra jämlikt och rättvist och följer principerna för god medarbetarkompetens, bestämmelserna i arbetslagstiftning och bindande avtal.

Vi tar hand om Alkos egendom. De som hör till Alkos personal ansvarar för att bolagets egendom på ett ändamålsenligt sätt skyddas mot skador och missbruk och från att försvinna. Fast och lös egendom, penningmedel, datasystem och annan skyddad information utgör sådan egendom.

6. Konfidentiella uppgifter. Vi behandlar kunduppgifter, personuppgifter och affärshemligheter konfidentiellt och på lagliga grunder

Konfidentiella uppgifter om Alkos verksamhet, personal, kunder och samarbetspartners som erhållits i arbetet får inte avslöjas för utomstående eller behandlas så att utomstående hör det.

Grundregeln är att Aula innehåller intern och webbplatsen www.alko.fi offentlig information. Informationens ägare ansvarar för att fastställa informationens skyddsbehov.

Var och en ska följa Alkos informationssäkerhets- och dataskyddspolicy jämte anvisningar.

7. Efterlevnad av de etiska principerna

Alkos styrelse godkände dessa principer 11.6.2020. Som stöd för genomförandet av tillvägagångssätten finns mer detaljerade riktlinjer på bolagsnivå samt anvisningar som Alkos ledningsgrupp vid behov kan ge.

De etiska principerna gäller Alkos hela personal och ledning.

Alko kräver att de etiska principerna efterlevs och att genomförandet av dem ska främjas på alla nivåer.

Cheferna ansvarar för att personalen känner till och förstår innehållet och kraven i de etiska principerna. En genomgång av de etiska principerna hör till introduktionen för nyanställd personal.

Vi uppmuntrar var och en att omedelbart anmäla misstankar om verksamhet som strider mot de etiska principerna. Du kan göra en anmälan till din närmaste chef, till en chef högre upp i organisationen eller, om det inte är möjligt, till internrevisionen. All kontakt tas på allvar och behandlas konfidentiellt. Du kan också göra en anmälan anonymt.

Det är inte tillåtet att hindra en arbetstagare att anmäla brott mot de etiska principerna. Att anmäla överträdelser inverkar inte negativt på anmälarens arbete eller anställning.