Förvaltningsprinciperna

Alko Ab är ett statsägt aktiebolag. Grunden för Alko Ab:s verksamhet är alkohollagen (1102/2017), förordningen om verkställigheten av alkohollagen (151/2018), förordningen om tillsynen över alkohollagen (158/2018), aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Enligt alkohollagen är det Alko Ab:s uppgift att med vissa undantag sköta den detaljhandel med alkoholdrycker med ensamrätt som bolaget har beviljats. Detta ska ske på ett sätt som syftar till att förebygga de skadeverkningar som är förenade med alkoholkonsumtion.[TM1] 

På grund av den specialuppgift som lagen föreskriver för Alko Ab ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för ägarstyrningen och tillsynen över Alko Ab. Social- och hälsovårdsministeriet följer lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) och samarbetar med avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Förvaltningsprinciperna uppdateras varje år. Se förvaltningsprinciperna på finska.