Graviditet och amning

Det finns inte någon garanterat ofarlig mängd alkohol för blivande mammor. Därför är den allmänna rekommendationen att avstå helt från alkohol under graviditeten.

Då graviditetstestet visar positivt stannar många blivande mödrar upp och funderar på sina hälsovanor. Näring, motion, vila och användning av rusmedel är ärenden, som inverkar utöver på den egna hälsan och det egna välbefinnandet också på det ofödda barnet. Livsstilen under graviditeten kan inverka på moderns eget och barnets liv till och med många år framöver. 

För en stor del av de blivande mödrarna är det självklart att sluta använda alkohol, och de behöver inte separat fundera på saken eller förklara det för sig själv eller sina närstående. Maken/sambon och vänner är viktiga stödpersoner vid nykterhet under graviditet. Ofta förväntar man sig också att partnern minskar på sitt alkoholbruk, för att barnet ska ges så goda möjligheter som möjligt till en sund utveckling redan under graviditeten. För en del av mödrarna kan det emellertid vara överraskande svårt att sluta dricka. Om man har vant sig vid att dricka mycket, anpassar sig organismen inte så lätt till nya vanor. Vänner och närstående kan vara till hjälp genom att beakta den gravida i situationer där det bjuds på alkohol.

Nolltolerans redan då graviditeten planeras

Det är klokt att fundera på sina alkoholvanor redan då graviditeten planeras eller senast då när man vet att graviditeten har börjat. Eftersom några säkra gränser för alkoholkonsumtionen med hänsyn till babyn inte är kända, rekommenderas att modern under graviditeten helt slutar konsumera alkohol. Enligt nyaste undersökningar kan alkohol skada fostret redan innan den blivande modern ens vet att hon är gravid. Därför rekommenderas att kvinnor slutar konsumera alkohol redan då en graviditet planeras. Ju mer och oftare alkohol används under graviditeten, desto större är risken för en fosterskada. Särskilt farligt är drickande i berusningssyfte – också sporadiskt. Alkoholens effekter på fostret är individuella och även en liten mängd kan förorsaka en fosterskada. Det är bra att vara medveten om att också en rimlig alkoholkonsumtion kan inverka på fertiliteten och göra det svårare att bli gravid.

Vad händer med babyn då du dricker?

Alkoholen passerar genom moderkakan till fostret. Då en väntande moder dricker, passerar alkoholen genom moderkakan och tränger via navelsträngen in i fostrets alla vävnader. Alkohol kommer också genom fostrets urin i fostervattnet, som fostret ”dricker”, dvs. genom fostervattnet kommer alkoholen tillbaka in i fostret. 

Alkohol är giftigt för fostret och dess organism kan inte hantera alkohol på samma sätt som en vuxens organism. Alkohol avlägsnar sig ur fostervattnet långsammare än ur moderns eller fostrets blod. Alkoholhalten kan alltså tidvis vara högre i fostervattnet än i blodet. Till sist återgår alkoholen genom livmodern tillbaka till modern, vars lever slutligen förbränner alkoholen.

Alkohol kan ge upphov till flera olika fosterskador

Riklig alkoholkonsumtion är den största enskilda orsaken till utvecklingsstörningar hos foster. Varje år föds cirka 600–3 000 barn, som har någon form av alkoholskada. Det centrala nervsystemet hos fostret utvecklas under hela graviditeten och alkohol kan skada fostret under varje skede av graviditeten.

Fetala alkoholspektrumstörningar på fostret beskrivs med termen FASD (fetal alcohol spectrum disorders). Skador är bl.a. tillväxtstörningar, förseningar i intellektuell och språklig utveckling, olika funktionsstörningar i centrala nervsystemet, missbildningar i organen, utvecklingsstörningar och psykiska symptom. Lindrigare störningar är bland annat problem med talet, uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och den sociala interaktionen. Symptomen på att ett barn exponerats för alkohol kan framgå först vid skolåldern.

Måttligt också efter graviditeten

Alkohol utsöndras också i modersmjölken. Alkoholhalten i modersmjölken och blodet motsvarar ungefär varandra. Vid en amning får barnet cirka fem procent av alkoholportionen i relation till moderns vikt. Även om mängden inte är så stor att barnet skulle bli berusat, rekommenderas det att modern undviker amning i 3–4 timmar sedan alkoholen konsumerats. 

Det är också bra att veta att även ett litet barn förnimmer osäkerhet och otrygghet, om föräldern vid berusning hanterar barnet klumpigt. Du kan själv fundera på om du själv skulle låta en berusad person sköta ditt barn? Ett barn ska skötas i nyktert tillstånd, så att man reagerar på rätt sätt på barnens budskap och behov. Alkohol ändrar på den vuxnes beteende. Det som ur den vuxnes synvinkel är harmlös avkoppling kan ur barnets synvinkel vara en förbryllande, genant eller rentav skrämmande upplevelse.

Ytterligare information:

Förbundet Utvecklingshämning
I sällskap av barn