Glasskör barndom – upplevelserna av vuxnas alkoholkonsumtion försvinner inte

Problem som alkoholen medför gäller inte bara missbrukaren själv. I familjer där en förälder har alkoholproblem bär även barnen en tung börda. Effekterna kan vara långtgående i barnens senare liv.

En glasskör barndom är resultatet av en förälders skadliga alkoholkonsumtion

En förälders alkoholkonsumtion orsakar i många finländska familjer problem för barnens liv och välbefinnande. Enligt enkäten Lasinen lapsuus (Glasskör barndom) utförd av A-klinikstiftelsens verksamhet är det mer än var fjärde ungdom som ofta upplever eller någon gång har upplevt negativa effekter av en förälders alkoholkonsumtion. Därtill har var fjärde finländare haft negativa upplevelser i sin barndom på grund av en närstående vuxens alkoholkonsumtion. (Källa: A-klinikstiftelsen)

En förälders alkoholkonsumtion är skadlig för barnet när det stör barnet eller orsakar lidande för barnet. Det kallas en glasskör barndom när problemen orsakade av alkohol blir återkommande och stör barnets tillväxt och liv. Föräldrars missbruk av alkohol förorsakar barnet skam, en känsla av bristande förtroende och rädsla.

Det mest skadliga för barnet är den berusade vuxnas förändrade beteende

Ur barns och ungas synvinkel är det mest skadliga förälderns förändrade beteende, som kan orsakas av bara en liten mängd alkohol. Barnet kan bli förskrämt när en förälder börjar prata och skratta mer högljutt än normalt. Föräldern kan bli oförutsägbar och retlig, vilket gör det svårt för barnet att förlita sig på sin förälder. Förälderns förändrade uppenbarelse från välbekant till främmande förvirrar barnet och orsakar otrygghet.

Vanliga negativa upplevelser om unga har på grund av att föräldrarna dricker för mycket är skam samt gräl i familjen orsakade av förälderns alkoholvanor. Dessutom upplever många ungdomar ångest samt rädsla för den drickande vuxna.

Även ungdomar är fortfarande barn som behöver sina föräldrars omvårdnad och närvaro. Alkoholmissbruk kan göra föräldern mentalt frånvarande, vilket den unga kan uppleva som sorgligt och förvirrande. I synnerhet sådana ungdomar som har upplevt negativa effekter av en förälders drickande önskar att föräldern skulle fråga mer om hur de mår. Också myndiga ungdomar behöver fortfarande stöd av föräldrarna (källa: A-klinikstiftelsen).

En trygg vuxen kan hjälpa barnet att klara sig

Varje familj har resurser, även om en förälder har alkoholproblem. Det kan också finnas många saker utanför familjen i barns och ungas liv som hjälper dem att växa upp till välmående vuxna.

Den vanligaste skyddande faktorn för barn är att de har minst en trygg vuxen som tar hand om dem. Det kan till exempel vara den andra föräldern eller ett syskon som inte har alkoholproblem. Även en förälder som har problem med alkoholkonsumtionen kan ge ett bra föräldraskap.

Andra viktiga saker för barnet i hemmet är:

  • fungerande vardagsrutiner
  • bra kommunikation mellan familjemedlemmarna
  • uttryckande av ömsesidig tillgivenhet
  • en positiv och sporrande atmosfär som hjälper barnet att klara sig trots eventuella problem i familjen.

Trygga vuxna och sunda förebilder utanför hemmet är särskilt viktiga för barn och unga som lever en glasskör barndom. Att göra vanliga saker tillsammans eller prata med kompisars föräldrar kan vara en verkligt betydande upplevelse för sådana barn och ungdomar. Hobbyledare kan ge positiva upplevelser åt barn och ungdomar som lever i en belastande livssituation. Också skolan kan vara en fristad för barn och unga som har det svårt hemma.

Negativa effekter kan också synas senare i livet

Barn som upplever en glasskör barndom kan vara tvungna att ta ansvar för sig själva, sina yngre syskon och till och med sina föräldrar. Avsaknaden av en förtroendeskapande och stärkande uppväxtmiljö, för tidigt ansvarstagande och snedvridna familjeroller som inte behandlats kan inverka på barnet i ungdomen och vuxenlivet på många sätt. Konsekvenserna av en glasskör barndom kan till exempel vara en känsla av värdelöshet samt svårighet att lita på sig själv, andra människor och livet i allmänhet. Dessa återspeglas lätt även i vuxen ålder i relationer och det eget föräldraskapet.

Därför söker många hjälp för att bearbeta sina barndomsupplevelser som ung vuxen eller när de blir föräldrar. Förhållandet till föräldrarna kan vara en fråga man grubblar över ända upp i medelåldern och till och med ålderdomen. Det är aldrig för sent att söka hjälp.

Artikelbild: 123RF