Alko bidrar till samhällsekonomin med över 900 miljoner euro

Alkos verksamhet måste vara effektiv för att uppnå ett hållbart ekonomiskt resultat. Alko beaktar alla sina intressegrupper jämlikt och rapporterar över sin ekonomi öppet och genomsynligt.  Alkos verksamhet bidrar årligen med intäkter på över 900 miljoner euro för att täcka utgifterna i den offentliga ekonomin.

Alko följer principer för hållbar affärsverksamhet, är öppen i sin verksamhet samt följer gällande lagar, förordningar och avtal. Bolaget godkänner inte mutor eller korruption, utan arbetar utifrån ekonomiskt ansvarsfulla principer. Detta kräver Alko även av alla sina affärspartner.

Kunderna 1 159,7 miljoner euro

Kunderna erbjuds säkra och högklassiga produkter och tjänster. Inkomsterna från alkoholdrycker uppgick 2015 till 1 151,7 miljoner euro (1 172,0 milj. euro 2014). Tjänster och tillbehör såldes till kunderna för ett värde på 5,4 miljoner euro (7,1 milj. euro). Övriga intäkter från affärsverksamheten uppgick till 2,6 miljoner euro (3,1 milj. euro) och de utgjordes i huvudsak av hyresinkomster och vinst på försäljning av anläggningstillgångar.

Varu- och tjänsteleverantörerna 962,9 miljoner euro

Merparten av inköpen är alkoholdrycker som 2015 köptes av alkoholsdrycksindustrin och alkoholpartihandeln för 920,7 miljoner euro (926,5 milj. euro 2014). Alko köper alkoholdrycker i euro för att undvika valutarisken. Övriga produkter och tjänster köptes för 42,1 miljoner euro 2015 (47,7 milj. euro).

Personalen 86,2 miljoner euro

År 2015 betalades löner och arvoden till personalen uppgående till totalt 67,4 miljoner euro (68,0 milj. euro 2014). Pensionsutgifterna var 14,5 miljoner euro (15,9 milj. euro) och övriga lönebikostnader 3,7 miljoner euro 2015 (3,6 milj. euro).

Samhället 72,8 miljoner euro

På alla sålda produkter och resultat betalar Alko skatt enligt Finlands lag. Skatteinkomsterna går via statsbudgeten till allmän finansiering av statens utgifter och de är en viktig inkomstkälla för staten. Men skatteinkomsterna finansieras bland annat social- och hälsovårdstjänster.

Alkoholskatten på produkter sålda genom Alko uppgick 2015 till 586,0 miljoner euro (605,2 milj. euro 2014). Den totala alkoholskatten som staten fick 2015 var cirka 1,4 miljarder euro.

Mervärdesskatten som betalades var 40,5 miljoner euro (49,0 milj. euro) och samfundsskatten 10,1 miljoner euro (10,5 milj. euro).

Enligt beräkningar gjorda av Institutet för hälsa och välfärd uppgick de direkta skadorna som alkohol orsakade samhället 2015 till cirka 1,4 miljarder euro.

Samfund 0,3 miljoner euro

Alko samarbetar med organisationer och institutioner inom social- och hälsovården inom ramen för programmen I sällskap av barn och Nykter på jobbet - så klart. Alko betalade totalt 137 500 euro till samfunden 2015 (106 000 euro 2014).

Alkos bidrag till ansvarsåtgärder uppgick till sammanlagt 0,3 miljoner euro (0,6 milj. euro). Alko beviljar inte bidrag eller stöd till politiska organisationer.

Ägaren 40,0 miljoner euro

Alko betalade 40,0 miljoner euro i dividend till finska staten på resultat 2014 (38,0 milj. euro på resultatet 2013). Dividenden för 2015 var 40,0 miljoner euro, som betalas 2016.  Bolaget får inga ekonomiska bidrag av staten.

Investeringar 4,7 miljoner euro

Alko investerar i utveckling av butiksnätet och i projekt enligt sin strategi. År 2015 investerades 2,3 miljoner euro i butiksutveckling (2,4 milj. euro 2014). Utvecklingsinvesteringarna uppgick till totalt 2,4 miljoner euro 2015.