Vinproduktionen belastar miljön

Vinflaskans väg från världen till ett matbord i Finland är lång och mångskiftande. På vägen uppstår det växthusutsläpp och det förbrukas vatten, energi och bränsle. Vinets största miljökonsekvenser uppstår i tillverkningen av förpackningar och odlingen av druvor.

Produktionen av ett ton vindruvor kräver ca 50–100 kg jordbrukskemikalier, 130 liter bränsle och 550 000 liter vatten. Av ett ton druvor framställs ungefär 700 liter vin. Vingårdarna förbrukar energi och ger upphov till växthusgaser i många olika skeden av produktionen. Traktorer och andra apparater som används på vingården använder bränsle. Bränslets kvalitet och mängd samt utnyttjande av solenergi påverkar den totala belastningen.

Det går också åt energi till att pumpa bevattningsvatten och hantera avfallsvatten, till frostbekämpning, vinifieringslokalernas kylning eller uppvärmning och belysning samt avkylning av tillverkningstankarna och pumparna som flyttar vinet.

Utsläpp från tunga förpackningar och transporter

Förpackningarnas andel av vinets totala miljökonsekvenser är cirka 40 %. Nästan hälften av det uppstår vid glastillverkningen p.g.a. den höga temperaturen, cirka 1500 grader, som krävs i produktionen. Tunga glasförpackningar ökar även transporternas miljöbelastning. Merparten av vinerna transporteras till Finland i kylcontainrar eller i oavkylda containrar på fartyg. Fartygstransport belastar miljön minst, medan det mest belastande transportalternativet är flygfrakt och därefter kommer i storleksordning vägtransport i långtradare samt tågtransport. Liksom för många andra produkter är dock det förhållandevis mest belastande ledet de sista kilometrarna som kunden ofta kör hem i privatbil.

Utsläppen från transporterna kan minskas genom att ändra på vinernas förpackningar och transporter. Frakt på fartyg i stora 25 000 liters flexitankar, som är som enorma bag-in-boxar, och buteljering/förpackning först vid slutdestinationen orsakar minst utsläpp. Belastningen från glasflaskor kan minskas genom att istället för normala 500 grams flaskor använda de lättaste glasflaskorna på cirka 300 gram. PET-flaskor i plast är lättast, bara cirka 50 gram. En lastpall med bag-in-boxar väger mindre än en tredjedel jämfört med samma mängd vin packat i glasflaskor. Generellt sett kan det sägas att ju större förpackningen är, desto mindre är dess kolavtryck.

Fokus även på odlingens miljökonsekvenser

Ekologisk eller biodynamisk vinodling betyder inte automatiskt att kolavtrycket är mindre, men de strävar efter andra positiva miljökonsekvenser i närmiljön och det lokala ekosystemet. När syntetiska bekämpningsmedel och andra kemikalier inte används leder det till att det går åt mer bränsle, i regel diesel, om jorden bearbetas mekaniskt och man inte övergår från motorer till hästar. Det gäller även att vara uppmärksam på de olika processerna. Om komposterna som används vid ekologisk odling inte sköts korrekt kan de släppa ut metan, som är en mycket värre växthusgas än koldioxid.

Tillsammans med de andra nordiska alkoholmonopolen samt leverantörer försöker Alko hitta metoder för att minska produktionens miljökonsekvenser. Vårt mål är att erbjuda kunderna ett ansvarsfullt dryckessortiment  som har producerats  med hänsyn till miljön.