FN:s mål för hållbar utveckling på Alko

Alkos ansvarsstrategi svarar mot åtta av Förenta nationernas 17 mål för hållbar utveckling.

Syftet med de mål för hållbar utveckling och det åtgärdsprogram som FN:s medlemsstater gemensamt avtalat (SDG) är att styra utvecklingen i världen till 2030 (Agenda2030). Avsikten med målprogrammet är att avlägsna extrem fattigdom och uppmuntra till hållbar utveckling, så att man beaktar såväl miljö, ekonomi och människor på ett likvärdigt sätt.

Alkos ansvarsstrategi svarar mot åtta av målen för hållbar utveckling:


Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Grundvalen för Alkos ansvarsarbete och grunduppgift som bestäms i alkohollagen är ansvarsfull försäljning av alkohol och minskande av skadeverkningar såväl genom egna åtgärder som genom samarbetspartner och samarbetsprogram.

Alkoholkonsumtion har skadlig hälsopåverkan, men alkoholkonsumtion kan även påverka människor i omgivningen; familj, vänner och medarbetare. Läs mer om Alkos ansvarsarbete.


Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Temat för den strategiska planen för det gemensamma miljö- och klimatarbetet i alkoholmonopolen i de nordiska länderna för 2020 är vatten. Under temaåret kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid odling av råvaror för dryckesproduktion och vatteneffektivitet samt minskande av kemikalier vid odling.


Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Alkos ansvarsfulla anskaffning baserar sig på Amfori BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) etiska verksamhetsprinciper. Det viktigaste är att övervaka att verksamhetsprinciperna följs exempelvis genom inspektioner. Utöver detta stärker vi på många sätt kunnandet bland olika aktörer i vår inköpskedja i anslutning till arbetstagarnas ställning och rättigheter. Läs mer om etisk hållbarhet i inköpskedjan.


Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Alko har som mål att hjälpa kunden att fatta ansvarsfulla köpbeslut och dessutom minimera miljöpåverkan som beror på vår verksamhet och uppmuntra vår inköpskedja att ta även miljömässigt och socialt ansvar.

Alkos Grönt val-symboler hjälper kunderna att fatta hållbara produktval med tanke på miljön. Vi har som mål att över 40 procent av produkterna i Alkos sortiment är försedda med Grönt val-miljöinformation före utgången av 2020. Läs mer om Ett grönt val -symbolerna.

Vi uppmuntrar våra varuleverantörer att till Alkos sortiment erbjuda sina med tanke på växthusgasutsläpp minst skadliga, lätta och återvinningsbara förpackningar. Vi uppmanar dessutom våra kunder att återvinna alla dryckesförpackningar på rätt sätt. Av pantfria dryckesförpackningar kan vinpåsar och innerpåsar i vinboxar returneras till mer än 200 Alko-butiker för återvinning. Vinpåsar som returnerats till butikerna utnyttjas för tillverkning av cement. Läs mer om insamlingen av vinpåsar.

Vårt mål är att beakta ansvarsfullhet även vid transporter och minska mängden avfall. Här är våra mål för 2020:

  • Mängden förpackningsavfall (papp och transparent plast) har minskats med 10 procent jämfört med 2017.
  • Strävan efter hundraprocentig återvinning av avfall som uppkommer i butikerna.


Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Temat för den strategiska planen för det gemensamma miljö- och klimatarbetet i alkoholmonopolen i de nordiska länderna för 2019 är energi och koldioxidutsläpp. Målet är att för inköpskedjan definiera bästa praxis och målnivåer i anslutning till primärproduktionen av råvaror och energieffektiviteten vid dryckesproduktion samt användningen av förnybar energi.

Målen för energiförbrukningen i Alkos egen verksamhet för 2020 är följande:

  • Vi har lyckats minska elförbrukningen (kWh/m2) i butikerna och på huvudkontoret med tio procent jämfört med 2017.
  • Koldioxidutsläpp som beror på elförbrukning har minskat med 50 procent jämfört med 2017.


Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slagsföroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inclusive marint skräp och tillförselav näringsämnen.

Alko fäster uppmärksamhet i synnerhet vid nedskräpning av vattendrag och produkter av engångsplast i Alkos butiker. Vi har som mål att sluta sälja plastkassar före utgången av 2020 och ersätta alla kringprodukter av engångsplast i vårt sortiment med andra motsvarande produkter. Vi utvecklar dessutom med olika metoder miljövänligheten hos de produkter som ingår i vårt sortiment. Vi försöker till exempel öka användningen av återvinningsmaterial och möjligheten att återvinna produkter.


Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Alkos strategi för ansvarsfulla inköp baserar sig på de nordiska alkoholmonopolens gemensamma strategiska plan för miljö- och klimatarbete. Planen har byggts upp för olika år med hjälp av valda teman. Under temaåret inriktar sig de nordiska alkoholmonopolen på att tillsammans utveckla temat för året i fråga. Odlingspraxis för primärproduktion och förbättrande av naturens mångformighet är temat för 2021.


Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Alko utvecklar aktivt sitt ansvarsarbete tillsammans med alkoholmonopolen i de övriga nordiska länderna och tillsammans med de övriga medlemmarna i Amfori BSCI. I framtiden är avsikten att i högre grad utnyttja samarbetet exempelvis med expert- och människorättsorganisationer i dryckesbranschen.

Källa: United Nations Development Programme (UNDP)