Miljöansvar går ut på övergripande riktlinjer och dagliga ekologiska åtgärder

De största klimatkonsekvenserna av Alkos hela verksamhet kommer från tillverkningen av de produkter och dryckesförpackningar. De viktigaste klimatkonsekvenserna av vår egna verksamhet uppstår av huvudkontorets och butikernas energiförbrukning.

Vi har förbundit oss att minska miljökonsekvenserna av vår verksamhet för att motverka klimatförändringen och minska förbrukningen av naturresurser i såväl vår egen verksamhet som i inköpskedjan. Vi iakttar YK:s mål för hållbar utveckling liksom även finska staten gör. Läs mer om FN:s mål för hållbar utveckling i Alkos verksamhet.

De största klimatkonsekvenserna uppstår i inköpskedjan

Alkos största klimatpåverkan uppstår i produkternas inköpskedja genom tillverkningen av drycker och dryckesförpackningar. Vi minskar på klimatkonsekvenserna särskilt genom användning av lättare, biobaserade dryckesförpackningar av återvunnet material som är lätta att återvinna. Vi stöder ökningen av miljö- och klimatansvarig praxis inom för- och dryckesproduktionen genom att inkludera allt fler produkter i sortimentet med certifiering av hållbar utveckling och miljöcertifiering som en del av Alkos Grönt val -markering.

Läs mer om miljöeffekterna av alkoholhaltiga drycker samt om dryckesförpackningarnas klimatavtryck.

Dagliga ekologiska åtgärder går ut på att spara el och återvinna avfall

I Alkos egen verksamhet genereras de största utsläppen av energiförbrukningen, dvs. el- och fjärrvärmeförbrukning. Största delen av Alkos totala elförbrukning beror på belysningen i affärslokalerna. Alkos alla skyltar och logotyper är försedda med energieffektiva LED-lampor. Även när det gäller butikernas spotlights har vi bytt ut halogenlamporna till LED-lampor. Dessutom utrustas butikernas bakrum med rörelsedetektorer för att minska elförbrukningen. Vi strävar också efter att minimera antalet kylskåp i våra butiker för att spara el.

Vid reparation och renovering av butiker tar man alltid energieffektiviteten i beaktande. Efter renoveringen minskar elförbrukningen i butiken med cirka 10 procent per kvadratmeter.

De största avfallsfraktionerna från våra butiker består av förpackningsplast och -kartong. Den genomskinliga plasten på lastpallar är en värdefull råvara i cirkulär ekonomi. Den återvinns separat.

Papplådorna går till pappinsamlingen. På de verksamhetsställen som saknar separat pappinsamling samlar vi papp till returtransporter, varefter den återvinns.

Trälådorna, som främst innehållit vinflaskor, ges i allmänhet till kunder. Överlopps lådor är antingen energi- eller blandavfall beroende på den lokala avfallshanteringens anvisningar.

Alkos egna insamlingsnätverk för innerpåsar från lådförpackningar och vinpåsar täcker förutom några enstaka undantagsbutiker hela Finland. Påsar som returnerats till Alkos insamlingsställen används för tillverkning av cement. Läs mer om återvinningsställena.

Effektiviserade varutransporter

Utsläppen på grund av varutransporter minskas i Finland genom att kombinera leveranser. Till exempel vinpåsar, pappbalar och pallplast som samlas i Alkos butiker förs alltid bort med returtransporter. Många transporthjälpmedel, såsom lastpallar och korgar, kan också användas på nytt tiotals gånger.

Butikernas personal har en nyckel ställning i iakttagandet av principerna för hållbarhet

Alko sörjer fortlöpande för personalens kompetens också när det gäller miljöansvar. Utöver att ekologiska åtgärder utgör en del av expediternas dagliga arbete kan de också påverka kundernas köpbeslut. Till exempel genom att informera om Alkos märkning Grönt val kan vi hjälpa kunderna att välja mer hållbara drycker med tanke på miljön. Genom att påminna våra kunder om insamlingen av vinpåsar i Alkos butik kan vi uppmuntra kunderna att återvinna dessa pantfria och annars svåråtervunna dryckesförpackningar för återanvändning.

Mål för miljöansvar

Vårt mål för 2030 är att

 • minska dryckesförpackningens klimatpåverkan med 50 % jämfört med situationen 2020
 • öka andelen Grönt val -märkta produkter till 70 % av sortimentet
 • vara koldioxidneutral när det gäller vår elförbrukning och inhemska transporter 2030.

Våra tidigare mål, som fastställts för slutet av 2020, var:

 • 40 procent av produkterna i Alkos sortiment är märkta med Ett grönt val.
 • Engångsplastprodukter, inklusive plastkassar, har ersatts med mer hållbara tillbehör.
 • Mängden förpackningsavfall (papp och transparent plast) har minskats med 10 procent jämfört med 2017.
 • Elförbrukningen (kWh/m2) i butikerna och på huvudkontoret har minskats med 10 procent jämfört med 2017.
 • Koldioxidutsläpp som beror på elförbrukning har minskat med 50 procent jämfört med 2017.

Läs mer om förverkligandet av målen i årsberättelsen för 2020.

Miljösystemet uppmuntrar till fortlöpande förbättringar

Alkos huvudkontor och butiksnät använder det internationella miljösystemet ISO 14001:2015. Med hjälp av det kan vi identifiera, minska och i bästa fall förebygga negativa miljökonsekvenser av vår verksamhet.

Alko har iakttagit principerna för systemet sedan 2011. Huvudkontoret i Helsingfors samt regionkontoren och butikerna runt om i Finland beviljades certifikatet 2014.

Alkos miljöpolitik

Alkos mål är att vara Finlands bästa detaljhandelskedja i fråga om hållbarhet och service. Målet förutsätter att sortimentet, kompetensen, servicen och hållbarheten utvecklas fortlöpande.

När verksamheten utvecklas beaktas miljöaspekter, såsom förbrukning av naturresurser. Alkos mål är att identifiera och minska både de egna och inköpskedjans miljökonsekvenser.

I miljöfrågor liksom i den övriga verksamheten iakttar Alko lagstiftningen och följer med dess utveckling. Dessutom agerar Alko enligt kundernas, intressenternas och samhällets förväntningar.

Alkos miljöprogram täcker till exempel följande områden:

 • Användning av material som beaktar miljöaspekter.
 • Förbrukning av energi på ett ekonomiskt sätt som prioriterar förnybar energi.
 • Återvinning av material och effektiv logistik i transporter.
 • Fokus på ekologiska och etiska produkter i sortimentet (Ett grönt val och etiskt certifierade produkter).
 • Fokus på säkra produkter.
 • Fokus på kundernas och personalens säkerhet.
 • Fortlöpande utveckling av personalens kompetens.
 • Information om målen för och samarbete med intressenter.