Miljöansvar går ut på övergripande riktlinjer och dagliga ekologiska åtgärder

De största klimatkonsekvenserna av Alkos hela verksamhet kommer från tillverkningen av de produkter och dryckesförpackningar. De viktigaste klimatkonsekvenserna av vår egna verksamhet uppstår av huvudkontorets och butikernas energiförbrukning.

Vi har förbundit oss att minska miljökonsekvenserna av vår verksamhet för att motverka klimatförändringen och minska förbrukningen av naturresurser i såväl vår egen verksamhet som i inköpskedjan. Vi iakttar YK:s mål för hållbar utveckling liksom även finska staten gör. Läs mer om FN:s mål för hållbar utveckling i Alkos verksamhet.

De största klimatkonsekvenserna uppstår i inköpskedjan

Alkos största klimatpåverkan uppstår i produkternas inköpskedja genom tillverkningen av drycker och dryckesförpackningar. Vi minskar på klimatkonsekvenserna särskilt genom användning av lättare, biobaserade dryckesförpackningar av återvunnet material som är lätta att återvinna. Vi stöder ökningen av miljö- och klimatansvarig praxis inom för- och dryckesproduktionen genom att inkludera allt fler produkter i sortimentet med certifiering av hållbar utveckling och miljöcertifiering som en del av Alkos Grönt val -markering.

Läs mer om miljöeffekterna av alkoholhaltiga drycker samt om dryckesförpackningarnas klimatavtryck.

Dagliga ekologiska åtgärder går ut på att spara el och återvinna avfall

I Alkos egen verksamhet genereras de största utsläppen av energiförbrukningen, dvs. el- och fjärrvärmeförbrukning. Största delen av Alkos totala elförbrukning beror på belysningen i affärslokalerna. Alkos alla skyltar och logotyper är försedda med energieffektiva LED-lampor. Även när det gäller butikernas spotlights har vi bytt ut halogenlamporna till LED-lampor. Dessutom utrustas butikernas bakrum med rörelsedetektorer för att minska elförbrukningen. Vi strävar också efter att minimera antalet kylskåp i våra butiker för att spara el.

Vid reparation och renovering av butiker tar man alltid energieffektiviteten i beaktande. Efter renoveringen minskar elförbrukningen i butiken med cirka 10 procent per kvadratmeter.

De största avfallsfraktionerna från våra butiker består av förpackningsplast och -kartong. Den genomskinliga plasten på lastpallar är en värdefull råvara i cirkulär ekonomi. Den återvinns separat.

Papplådorna går till pappinsamlingen. På de verksamhetsställen som saknar separat pappinsamling samlar vi papp till returtransporter, varefter den återvinns.

Trälådorna, som främst innehållit vinflaskor, ges i allmänhet till kunder. Överlopps lådor är antingen energi- eller blandavfall beroende på den lokala avfallshanteringens anvisningar.

Alkos egna insamlingsnätverk för innerpåsar från lådförpackningar och vinpåsar täcker förutom några enstaka undantagsbutiker hela Finland. Påsar som returnerats till Alkos insamlingsställen används för tillverkning av cement. Läs mer om återvinningsställena.

Effektiviserade varutransporter

Utsläppen på grund av varutransporter minskas i Finland genom att kombinera leveranser. Till exempel vinpåsar, pappbalar och pallplast som samlas i Alkos butiker förs alltid bort med returtransporter. Många transporthjälpmedel, såsom lastpallar och korgar, kan också användas på nytt tiotals gånger.

Butikernas personal har en nyckel ställning i iakttagandet av principerna för hållbarhet

Alko sörjer fortlöpande för personalens kompetens också när det gäller miljöansvar. Utöver att ekologiska åtgärder utgör en del av expediternas dagliga arbete kan de också påverka kundernas köpbeslut. Till exempel genom att informera om Alkos märkning Grönt val kan vi hjälpa kunderna att välja mer hållbara drycker med tanke på miljön. Genom att påminna våra kunder om insamlingen av vinpåsar i Alkos butik kan vi uppmuntra kunderna att återvinna dessa pantfria och annars svåråtervunna dryckesförpackningar för återanvändning.

Mål för miljöansvar

Vårt mål för 2030 är att

  • minska dryckesförpackningens klimatpåverkan med 50 % jämfört med situationen 2020
  • öka andelen Grönt val -märkta produkter till 70 % av sortimentet
  • vara koldioxidneutral när det gäller vår elförbrukning och inhemska transporter 2030.

Miljösystemet uppmuntrar till fortlöpande förbättringar

Alkos huvudkontor och butiksnät använder det internationella miljösystemet ISO 14001:2015. Med hjälp av det kan vi identifiera, minska och i bästa fall förebygga negativa miljökonsekvenser av vår verksamhet.

Alko har iakttagit principerna för systemet sedan 2011. Huvudkontoret i Helsingfors samt regionkontoren och butikerna runt om i Finland beviljades certifikatet 2014.

Alkos miljöpolicy

I miljöpolicyn definierar vi våra miljömål och de principer vi följer både i vår egen verksamhet och i vår värdekedja. Vi agerar i enlighet med den omsorgsplikt som ingår i företagsansvaret och följer de lagar och myndighetsbestämmelser som styr vår verksamhet. Dessutom styrs verksamheten av miljöledningsstandarden ISO 14001.

Genom sitt hållbarhetsarbete vill Alko vara en föregångare inom hållbarhet. Detta mål kräver att hållbarhet är en del av varje Alkoanställds vardag. Produktsortiment, kunnande och service utvecklas ständigt med fokus på hållbarhetsperspektiven.

Vi utvärderar regelbundet klimat- och miljöpåverkan från hela värdekedjan, och tillsammans med våra intressenter och partners minskar vi den miljöpåverkan som genereras både i vår egen verksamhet och i värdekedjan.

Vi ska minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, till exempel genom att

  • förbättra energieffektiviteten,
  • effektivisera butikstransporterna och
  • ordna återvinningen.

Vi arbetar tillsammans med aktörerna i värdekedjan, med början i primärproduktionen, i syfte att uppnå en hållbar dryckesproduktion.

  • Vi förväntar oss att värdekedjan går mot bästa praxis med avseende på markhälsa, biologisk mångfald, användning av kemikalier och gödselmedel, cirkulär ekonomi, vattenförbrukning, energieffektivitet och klimatutsläpp.
  • Dessutom är en övergång till dryckesförpackningar som är mer hållbara för klimatet ett av de viktigaste sätten att mildra klimatpåverkan.

Förutom att minska värdekedjans klimat- och miljöpåverkan vill vi möjliggöra och uppmuntra hållbara produktval för våra kunder.

Alkos styrelse och ledning har förbundit sig att uppnå hållbarhetsmålen och att kontinuerligt utveckla hållbarheten. Våra hållbarhetsmål innefattar miljömål som sträcker sig fram till 2030 och vilkas förverkligande och resultat vi aktivt främjar och följer upp i enlighet med principerna om ständig förbättring.

Vi kräver att alla våra partners förbinder sig till miljöansvar i enlighet med amfori Code of Conduct.

Alkos miljöpolicy har godkänts av bolagets ledningsgrupp och styrelse.

Uppdaterad 05/22