Miljöansvar går ut på övergripande riktlinjer och dagliga ekologiska åtgärder

De största miljökonsekvenserna relaterade till Alkos egen verksamhet utgörs av butikernas och huvudkontorets el- och värmeförbrukning samt varutransporter i Finland. Våra miljökonsekvenser är typiska för detaljhandel.

Vi har förbundit oss att minska miljökonsekvenserna av vår verksamhet för att motverka klimatförändringen och minska förbrukningen av naturresurser i såväl vår egen verksamhet som i inköpskedjan. Vi iakttar YK:s mål för hållbar utveckling liksom även finska staten gör. Läs mer om FN:s mål för hållbar utveckling i Alkos verksamhet.

Dagliga ekologiska åtgärder går ut på att spara el och återvinna avfall

Största delen av Alkos totala energiförbrukning beror på belysningen i affärslokalerna. Alkos alla skyltar och logotyper är försedda med energieffektiva LED-lampor. Även när det gäller butikernas spotlights har vi bytt ut halogenlamporna till LED-lampor. Dessutom utrustas butikernas bakrum med rörelsedetektorer för att minska elförbrukningen. Vi strävar också efter att minimera antalet kylskåp i våra butiker för att spara energi.

De största avfallsfraktionerna från våra butiker består av förpackningsplast och -kartong. Den genomskinliga plasten på lastpallar är en värdefull råvara i cirkulär ekonomi. Den återvinns separat.

Papplådorna går till pappinsamlingen. På de verksamhetsställen som saknar separat pappinsamling samlar vi papp till returtransporter, varefter den återvinns.

Trälådorna, som främst innehållit vinflaskor, ges i allmänhet till kunder. Överlopps lådor är antingen energi- eller blandavfall beroende på den lokala avfallshanteringens anvisningar.

Alkos eget unika återvinningssystem är återvinningsstället för vinpåsar och vinlådors innerpåsar som redan finns i över 200 butiker. Returnerade vinpåsar utnyttjas för tillverkning av cement. Läs mer om återvinningsställena.

Effektiviserade varutransporter

Utsläppen på grund av varutransporter minskas i Finland genom att kombinera leveranser. Till exempel vinpåsar, pappbalar och pallplast som samlas i Alkos butiker förs alltid bort med returtransporter. Många transporthjälpmedel, såsom lastpallar och korgar, kan också användas på nytt tiotals gånger.

Butikernas personal har en nyckel ställning i iakttagandet av principerna för hållbarhet

Alko sörjer fortlöpande för personalens kompetens också när det gäller miljöansvar. Utöver att ekologiska åtgärder utgör en del av expediternas dagliga arbete kan de också påverka kundernas köpbeslut. Till exempel genom att informera om Alkos märkning Grönt val kan vi hjälpa kunderna att välja mer hållbara drycker med tanke på miljön. Vi kan också påminna kunder om möjligheten att återvinna vinlådornas innerpåsar och vinpåsar i butiken.

Mål för miljöansvar

Alko har ställt följande mål för sitt miljöansvar fram till slutet av 2020:

 • 40 procent av produkterna i Alkos sortiment är märkta med Ett grönt val.
 • Engångsplastprodukter, inklusive plastkassar, har ersatts med mer hållbara tillbehör.
 • Mängden förpackningsavfall (papp och transparent plast) har minskats med 10 procent jämfört med 2017.
 • Elförbrukningen (kWh/m2) i butikerna och på huvudkontoret har minskats med 10 procent jämfört med 2017.
 • Koldioxidutsläpp som beror på elförbrukning har minskat med 50 procent jämfört med 2017.

Miljösystemet uppmuntrar till fortlöpande förbättringar

Alkos huvudkontor och butiksnät använder det internationella miljösystemet ISO 14001:2015. Med hjälp av det kan vi identifiera, minska och i bästa fall förebygga negativa miljökonsekvenser av vår verksamhet.

Alko har iakttagit principerna för systemet sedan 2011. Huvudkontoret i Helsingfors samt regionkontoren och butikerna runt om i Finland beviljades certifikatet 2014.

Rapportering och uppföljning är en viktig del av vårt miljöansvar

En viktig del av vårt miljöansvar utgörs av rapportering. Till exempel ska mängden papp- och plastavfall rapporteras butiksspecifikt inom Alko. Även antalet vinpåsar som kunderna returnerar följs upp.

Butikernas miljöarbete följs upp årligen genom självutvärderingar. Dessutom följs arbetet upp med hjälp av intern miljörevisioner i anslutning till internkontroll.

Miljöansvar i inköpskedjan

Utöver Alkos egna miljökonsekvenser uppstår avsevärda konsekvenser för miljön också i tillverkningen av de produkter som vi säljer. De största konsekvenser orsakas av tillverkning av förpackningar, odling av råvaror och energiförbrukning när drycker tillverkas. Läs mer om produkternas miljökonsekvenser.

Alkos miljöpolitik

Alkos mål är att vara Finlands bästa detaljhandelskedja i fråga om hållbarhet och service. Målet förutsätter att sortimentet, kompetensen, servicen och hållbarheten utvecklas fortlöpande.

När verksamheten utvecklas beaktas miljöaspekter, såsom förbrukning av naturresurser. Alkos mål är att identifiera och minska både de egna och inköpskedjans miljökonsekvenser.

I miljöfrågor liksom i den övriga verksamheten iakttar Alko lagstiftningen och följer med dess utveckling. Dessutom agerar Alko enligt kundernas, intressenternas och samhällets förväntningar.

Alkos miljöprogram täcker till exempel följande områden:

 • Användning av material som beaktar miljöaspekter.
 • Förbrukning av energi på ett ekonomiskt sätt som prioriterar förnybar energi.
 • Återvinning av material och effektiv logistik i transporter.
 • Fokus på ekologiska och etiska produkter i sortimentet (Ett grönt val och etiskt certifierade produkter).
 • Fokus på säkra produkter.
 • Fokus på kundernas och personalens säkerhet.
 • Fortlöpande utveckling av personalens kompetens.
 • Information om målen för och samarbete med intressenter.