Ungdomar i korstryck från olika alkoholkulturer

Familjer med olika språk- och kulturbakgrund som flyttar till Finland stöter ofta, särskilt genom familjens ungdomar, på finsk alkoholkultur och alkoholkonsumtion. Dessa kan avvika radikalt från familjens föräldrars seder och bruk.

I och med att det finländska samhället blir mer mångfaldigt, får diskussionen om droger och rusmedelsfostran nya drag. De som flyttar till Finland från andra kulturer stöter på en helt annan alkoholkonsumtion än vad de är vana vid i det egna landet. Personer från vissa andra språk- och kulturbakgrunder har en övertygelse som helt förbjuder dem att dricka alkohol, och i vissa länder brukar man helt enkelt inte dricka alkohol. Det som är normalt i Finland kan vara onormalt i många andra länder och kulturer.

Konflikter uppstår när ungdomarna följer finska dryckesvanor

Unga gör som kompisarna gör, och även om alkoholbruk är helt förbjudet i den egna familjen, så kan de unga själva börja prova på och dricka alkohol. I och med att de vuxna håller fast vid sina invanda seder och bruk som gäller alkohol, kan det uppstå konflikter inom familjen när ungdomarna börjar följa finländska vanor – även dryckesvanor.

Alkohol och andra rusmedel kan vara ett tabu som familjen inte kan eller vill tala om, och ungdomarnas alkoholexperiment kan få allvarliga konsekvenser. Då föräldrarna märker att det egna barnet druckit alkohol kan det kännas som en stor skam för dem. Föräldrarna tappar ansiktet i sitt samfund och samfundets press att lösa ärendet även med drastiska åtgärder kan vara stor. Också den unga kan uppleva press från familjen och samfundet, och kan bli lämnad helt ensam och har svårt att hitta en lösning på situationen.

Föräldrar och ungdomar kan tillsammans bryta tabun kring alkohol

Skolans rusmedelsfostran kan hjälpa till att få igång gemensamma diskussioner. Förutom lektionerna för barn och unga, kan det vara bra att på föräldrakvällar ta upp droger, antingen tillsammans med ungdomarna, eller bara med föräldrarna så att de får stöd av varandra. Tillsammans går det att fundera över hur alkoholkulturen i Finland påverkar den ungas och familjens liv. Föräldrarna kan börja inse vilket korstryck deras unga barn lever i. Ungdomarna för sin del får inblickar i vad det är som ligger bakom deras föräldrars tänkesätt. Det är viktigt att föräldrarna vågar bryta mot tabun i sin kultur och diskutera med sina ungdomar om rusmedel.

Rusmedelsfostran ska utgå från att bygga upp en bra självkänsla och sociala färdigheter. Det är viktigt att utöver ungdomarna också ta med deras föräldrar i diskussioner om droger. Inom rusmedelsfostran är det avgörande att förstå och ta hänsyn till att människor lever under inflytande från olika kulturer och ge dem redskap och stöd i att hantera dessa frågor.

Det är uppenbart att vi rusmedelsfostrare behöver nya, kultursensitiva sätt för vårt arbete och hjälp av experter med olika språk- och kulturbakgrund. Ett mångfaldigare samhälle kräver att också rusmedelsfostran blir mer mångfaldig.

Ulla Siimes
Verksamhetsledare

Melody Karvonen
Expert på mångkultur

Finlands föräldraförbund främjar samarbete mellan hem och dagis/skola och föräldrars delaktighet. Föräldraförbundet var med i ånni-projektet som genomfördes 2014–2017 och som producerade information och material för att stödja kultursensitiv rusmedelsfostran. Modellen Ska vi snacka? som projektet tog fram finns på Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s webbplats (på finska).

Artikelbild: Rich Smith / Unsplash

Texten publicerades ursprungligen i november 2018 med titeln "Ta seden dit du kommer? I det allt mer mångfaldiga Finland kräver också rusmedelsfostran känsla för kulturskillnader." Det uppdaterade blogginlägget publicerades på nytt i november 2020.

Senaste #nofilter-blogginlägg