Etisk certifiering beaktar människan och miljön

I Alkos sortiment finns etiskt certifierade produkter såväl bland viner, starkvin som alkoholfria drycker.

I kriterierna för etisk certifiering beaktas utöver miljöaspekter dessutom människors välbefinnande i olika skeden av produktionen.

I Alkos sortiment finns Rättvis handel, det vill säga produkter certifierade av FairtradeFair for Life och For Life.

Rättvis handel, Fairtrade

Jordbrukare som omfattas av certifikatet Rättvis handel bildar andelslag, till vilka utöver det belopp som flutit in av produktförsäljningen dessutom betalas ett tillägg för Rättvis handel. Odlarna i andelslaget fattar gemensamma beslut om vad tillägget ska användas till. Medlen kan användas för att till exempel effektivera produktionen eller varför inte bygga en skola för arbetstagarnas barn.

Vid produktionen av produkter certifierade med Rejäl handel iakttas stränga miljöbestämmelser som skyddar både odlarnas välbefinnande och naturen. Arbetstagarnas lön ska vara minst den som bestäms i lagen, arbetstagarna ska ha rätt att organisera sig och de ska ha rätt till semester. Det är förbjudet att utnyttja barnarbetskraft.

Se produkter från Rättvis handel

Fair for Life

Certifikatet Fair for Life främjar genomförandet av socialt ansvar och principerna för Rejäl handel inom lantbruket, produktionen och handeln. Programmet Fair for Life stöder certifieringen For Life, för Fair for Life inriktar sig i synnerhet på produkten, medan For Life däremot inriktar sig på företagets synvinkel.

Titta på produkterna Fair for Life

For Life

Grunden för certifikatet For Life är att företagen förbinder sig till ansvarsfullhet i sin egen verksamhet. Med hjälp av certifikatet For Life kan företaget identifiera och uppskatta riskfaktorer i det sociala ansvaret och miljöansvaret samt rikta in sig på fortlöpande förbättring av ansvarsfullheten i sin verksamhet.

Också en produkt kan få certifikatet For Life. Då ska anskaffningskedjan för produkten vara granskad och 80 % av råvarorna för produkten vara godkända av For Life eller något motsvarande ansvarsprojekt.

Programmet For Life stöder certifieringen Fair for Life, för Fair for Life inriktar sig i synnerhet på produkten, medan For Life däremot inriktar sig på företagets synvinkel.

Titta på produkter For Life

Invecklade anskaffningskedjor en utmaning vid säkerställande av etisk hållbarhet

Alko skaffar produkter från cirka 70 länder. I vår inköpskedja ingår mer än 600 dryckesleverantörer och cirka 1 700 andra leverantörer av tjänster eller varor. Inköpskedjorna för produkterna är komplicerade och består av flera faser. Läs mer om mänskliga rättigheter i Alkos inköpskedja.