Etisk hållbarhet – mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och goda arbetsförhållanden i Alkos inköpskedja

Alko har förbundit sig att respektera alla gällande internationella människorättsåtaganden. Vi vill dessutom främja mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och goda arbetsförhållanden i inköpskedjan för drycker.

Komplicerade inköpskedjor en utmaning

Inköpskedjan för produkter som säljs av Alko består av många slags aktörer, som utöver leverantörer omfattar bland annat buteljeringsanläggningar, producenter och råvaruleverantörer. Antalet aktörer i inköpskedjan varierar beroende på produkten. Den viktigaste råvaran för viner produceras på druvodlingar, medan ursprungen för råvarorna till öl och starka alkoholdrycker tenderar att vara mer komplexa. Vissa råvaror, såsom melass och socker, köps också på den internationella börsen, vilket gör det svårt, om inte omöjligt, att ta reda på ursprunget.

Identifiering av produkternas ursprung och transparens i inköpskedjan är nyckeln till att planera ansvarsfulla åtgärder. För närvarande samlar vi in information om alla våra produkter upp till produktionsanläggningsnivå. Uppgifter om inköpskedjan för produkter från riskländer samlas in ända fram till gårdarna. De föränderliga inköpskedjorna med flera nivåer orsakar dock utmaningar för insamlingen av aktuella uppgifter. Vårt mål är att alla produkter i sortimentet år 2030 ska ha 100 % spårbarhet upp till huvudråvaran.

De största riskerna finns i primärproduktionen

Alkos ordinarie sortiment 2020 omfattade produkter från 78 olika länder, varav 42 är riskländer. När vi fastställer riskländer använder vi amfori BSCI-klassificeringen av riskländer, vilken grundar sig på förteckningen över riskländer som offentliggjorts av världsbanken. Identifierade högriskområden i vår inköpskedja är Sydafrika, Chile, Argentina och kustområdena vid Medelhavet. Utöver dessa områden finns det högriskprodukter även inom råvaruproduktionen, som till exempel sockerrörsodling i anslutning till inköpskedjan för rom.

Med riskländer avses länder i vilka det har konstaterats finnas sociala eller miljömässiga missförhållanden i samband med dryckesproduktionen. Med sociala risker avses till exempel försummelser av mänskliga rättigheter, varav de vanligaste har att göra med arbetshälsan och säkerheten av säsongarbetare som används för den säsongmässiga skörden inom lantbruket. Det kan till exempel vara fråga om otillräcklig utbildning, brist på säkerhetsutrustning eller övertid som bryter mot arbetstidslagen. Allvarliga överträdelser av de mänskliga rättigheterna är till exempel användning av barn- eller tvångsarbete.

Alkos människorättsåtagande

Alko har förbundit sig att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter i hela sin affärsverksamhet.

Genom sin verksamhet påverkar Alko direkt och indirekt genomförandet av de mänskliga rättigheterna bland den egna personalen, kunderna och personer som arbetar i inköpskedjan. Alko för en dialog med sina intressenter om de mänskliga rättigheterna och beaktar dem vid utvecklandet av sin verksamhet.

Alko kräver att personalen och samarbetsparterna respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. Vi uppmuntrar våra samarbetsparter att fortlöpande förbättra sina egna insatser inom detta område.

Verkställande direktör Leena Laitinen undertecknade Alkos människorättsåtagande i december 2017.

Amfori BSCI erbjuder verktyg för främjande av etisk hållbarhet

Alko har sedan 2011 varit medlem i ansvarsorganisationen Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) som främjar internationell etisk handel. Organisationen erbjuder sina medlemmar information, verktyg och utbildning för främjande av etisk hållbarhet inom internationell handel.

Vi förutsätter att alla dryckesleverantörer genomgår webbutbildning som baserar sig på Amfori BSCI:s etiska verksamhetsprinciper och förbinder sig att i sin verksamhet främja principerna också i den egna inköpskedjan.

Amfori har sammanlagt 11 verksamhetsprinciper, av vilka fyra kan definieras som händelser som omfattar nolltolerans; brott mot förbudet mot tvångsarbete och barnarbete, brott mot arbetshälsa och arbetssäkerhet, som leder till omedelbar fara för arbetstagarens hälsa eller liv samt oetisk affärsverksamhet. Ifall händelser som omfattar nolltolerans observeras, ska korrigerande åtgärder vidtas omedelbart.

För att säkerställa att verksamheten i inköpskedjan följer principerna, ska en oberoende tredje part på åtgärd av Alko inspektera produktionsanläggningar och farmer i ursprungsländerna. Vi rapporterar resultaten av inspektionerna i vår årsberättelse. Läs senast årsberättelsen (på finska).

Det viktigaste redskapet är dialog

På grund av att inköpskedjorna är svåröverskådliga men också på grund av kulturskillnader är det viktigaste redskapet för förändring en öppen och aktiv diskussion. En ansvarsfull dryckesindustri, där såväl etiska synvinklar som miljökonsekvenser beaktas, kräver samarbete av både dryckesproducenter, varuleverantörer och detaljhandlare.

Vid sidan av Alkos egna åtgärder arrangerar vi tillsammans med alkoholmonopolen i de övriga nordiska länderna regelbundet evenemang och utbildning för aktörerna i inköpskedjan. Till exempel i september 2019 bjöd vi in över 100 aktörer i inköpskedjan för rom till ett seminarium i Helsingfors. Syftet med evenemanget var att öka aktörernas medvetenhet om arbetsförhållandena bland de arbetstagare som arbetar på sockerrörsodlingar, de missförhållanden som råder och följderna av dem, såsom kronisk njursjukdom (CKD). Från sockerrör fås melass som är ett av råvarorna för tillverkning av rom.

Etiska certifikat leder till transparens

Etisk certifiering av produkter är ett sätt för dryckesproducenten att berätta för människor om åtgärder för förbättrande av människors välbefinnande i inköpskedjan för produkten. Det finns en mångfald olika certifikat och de krav som ställs i dem varierar. Tyvärr är ett märke eller ett certifikat inte alltid en garanti för att allt är i skick i en inköpskedja, men med hjälp av dem kan man emellertid bättre och mer synligt informera om det arbete som görs för att produkterna ska vara etiskt hållbara. Läs mer om de etiskt certifierade produkter som ingår i Alkos sortiment.