Etisk hållbarhet – mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och goda arbetsförhållanden i Alkos inköpskedja

Alko har förbundit sig att respektera alla gällande internationella människorättsåtaganden. Vi vill dessutom främja mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och goda arbetsförhållanden i inköpskedjan för drycker.

Komplicerade inköpskedjor en utmaning

Alko skaffar produkter från cirka 70 länder. I inköpskedjan ingår 600 dryckesleverantörer och cirka 1 700 andra leverantörer av tjänster eller varor. Inköpskedjorna för produkterna är komplicerade och består av flera faser.

Identifierade högriskområden i vår inköpskedja är Sydafrika, Chile, Argentina och kustområdena vid Medelhavet. Utöver dessa områden finns det högriskprodukter även inom råvaruproduktionen, som till exempel sockerrörsodling i anslutning till inköpskedjan för rom.

De största riskerna finns i primärproduktionen

De största människorättsriskerna och försummelserna av arbetsrättigheter i Alkos inköpskedja hänför sig till primärproduktionen. Inom lantbruket är skördearbetet arbetskraftsinriktat och behovet av arbetskraft är stort. Den orientering i arbetsuppgifterna som ges kan vara otillräcklig, varvid brister i arbetssäkerheten förblir oupptäckta och ändamålsenlig skyddsutrustning och skyddsredskap inte finns att tillgå. Det är även vanligt att arbetstidslagen inte följs.

Alkos människorättsåtagande

Alko har förbundit sig att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter i hela sin affärsverksamhet.

Genom sin verksamhet påverkar Alko direkt och indirekt genomförandet av de mänskliga rättigheterna bland den egna personalen, kunderna och personer som arbetar i inköpskedjan. Alko för en dialog med sina intressenter om de mänskliga rättigheterna och beaktar dem vid utvecklandet av sin verksamhet.

Alko kräver att personalen och samarbetsparterna respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. Vi uppmuntrar våra samarbetsparter att fortlöpande förbättra sina egna insatser inom detta område.

Verkställande direktör Leena Laitinen undertecknade Alkos människorättsåtagande i december 2017.

Amfori BSCI erbjuder verktyg för främjande av etisk hållbarhet

Alko har sedan 2011 varit medlem i ansvarsorganisationen Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) som främjar internationell etisk handel. Organisationen erbjuder sina medlemmar information, verktyg och utbildning för främjande av etisk hållbarhet inom internationell handel.

Vi förutsätter att alla dryckesleverantörer genomgår webbutbildning som baserar sig på Amfori BSCI:s etiska verksamhetsprinciper och förbinder sig att i sin verksamhet främja principerna också i den egna inköpskedjan.

Amfori har sammanlagt 11 verksamhetsprinciper, av vilka fyra kan definieras som händelser som omfattar nolltolerans; brott mot förbudet mot tvångsarbete och barnarbete, brott mot arbetshälsa och arbetssäkerhet, som leder till omedelbar fara för arbetstagarens hälsa eller liv samt oetisk affärsverksamhet. Ifall händelser som omfattar nolltolerans observeras, ska korrigerande åtgärder vidtas omedelbart.

För att säkerställa att verksamheten i inköpskedjan följer principerna, ska en oberoende tredje part på åtgärd av Alko inspektera produktionsanläggningar och farmer i ursprungsländerna. Vi rapporterar resultaten av inspektionerna i vår årsberättelse. Läs senast årsberättelsen (på finska).

Det viktigaste redskapet är dialog

På grund av att inköpskedjorna är svåröverskådliga men också på grund av kulturskillnader är det viktigaste redskapet för förändring en öppen och aktiv diskussion. En ansvarsfull dryckesindustri, där såväl etiska synvinklar som miljökonsekvenser beaktas, kräver samarbete av både dryckesproducenter, varuleverantörer och detaljhandlare.

Vid sidan av Alkos egna åtgärder arrangerar vi tillsammans med alkoholmonopolen i de övriga nordiska länderna regelbundet evenemang och utbildning för aktörerna i inköpskedjan. Till exempel i september 2019 bjöd vi in över 100 aktörer i inköpskedjan för rom till ett seminarium i Helsingfors. Syftet med evenemanget var att öka aktörernas medvetenhet om arbetsförhållandena bland de arbetstagare som arbetar på sockerrörsodlingar, de missförhållanden som råder och följderna av dem, såsom kronisk njursjukdom (CKD). Från sockerrör fås melass som är ett av råvarorna för tillverkning av rom.

Etiska certifikat leder till transparens

Etisk certifiering av produkter är ett sätt för dryckesproducenten att berätta för människor om åtgärder för förbättrande av människors välbefinnande i inköpskedjan för produkten. Det finns en mångfald olika certifikat och de krav som ställs i dem varierar. Tyvärr är ett märke eller ett certifikat inte alltid en garanti för att allt är i skick i en inköpskedja, men med hjälp av dem kan man emellertid bättre och mer synligt informera om det arbete som görs för att produkterna ska vara etiskt hållbara. Läs mer om de etiskt certifierade produkter som ingår i Alkos sortiment.