Arkiverad dataskyddsbeskrivning – gällande till 24.5.2018

Personuppgiftslag (523/1999) 10 § och 24 §

19.6.2017

Kontaktuppgifter till den registeransvarige
Alko Ab
Arkadiagatan 2
PB 99, 00101 HELSINGFORS
Telefon 020 711 11
Fax 020 711 5386
FO-nummer: 1505551-4
Hemort: Helsingfors

Kontakt i ärenden som gäller registret
Kundtjänst
Arkadiagatan 2
PB 99, 00101 Helsingfors
020 692 771 (ina/mta)
kundtjanst@alko.fi

Registrets namn

Kundregistret i webbutiken alko.fi

De syften för vilka personuppgifterna i registret behandlas

Registret baserar sig på kundrelation, samtycke av kunden, uppdrag som kunden gett till Alko och skötseln av Alkos lagstadgade skyldigheter.

Alko samlar in personuppgifter för kundregistret i webbutiken alko.fi inom ramen för personuppgiftslagen och övrig lagstiftning som binder Alko:

 • För fastställande av kundens identitet och hanterande av behörigheter
 • För kontroll av företagskunders firmateckningsrätt
 • För hantering, leverans och arkivering av beställningar och returneringar som kunden gjort i webbutiken.
 • För skötsel av kommunikation i anslutning till beställningar, leveranser och returneringar i webbutiken, som till exempel bekräftelse av beställning och leverans
 • För skötsel av lagligheten vid överlåtelser
 • För skötsel och utvecklande av kundrelationen
 • För mätning av kundnöjdheten. För mätning av kundnöjdheten i syfte att utveckla webbutiken och garantera att betjäningen fungerar
 • För utförande av uppgifter i kundtjänsten och för hantering av kundrespons
 • För skötsel av Alkos lagstadgade skyldigheter och skyldigheter i enlighet med myndighetsbestämmelser samt för verkställande av ansvar
 • För förebyggande och utredning av laglighet, missbruk och problematiska situationer vid överlåtelse av alkohol samt garanterande av registrets dataskydd
 • För uppgifter gällande kvalitetsövervakning och -säkring samt utvecklande av produkterna i webbutiken och Alko.
 • I statistiksyfte

Registrets informationsinnehåll

Kundregistret i webbutiken alko.fi innehåller följande uppgifter:

 • Uppgifter om kunden:
  • Förnamn och efternamn
  • Födelsetid
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Postkontor
  • E-postadress
  • Telefonnummer
 • Uppgifter som specificerar en registrerad kund:
  • FO-nummer (företagskunder)
  • Kundnummer
  • Lösenord
 • Uppgifter om beställningar och betalningstransaktionier:
  • Uppgifter om beställningar och returneringar som kunden gjort
  • Uppgifter om kundens betalningstransaktioner
 • Uppgifter som samlas in i samband med beställningar:
  • Förnamn och efternamn
  • Personbeteckning eller passnummer
  • FO-nummer (företagskunder)
  • Uppgifter i anslutning till lagligheten vid överlåtelse av alkohol
  • Uppgifter i anslutning till kontroll av försäljningen av alkohol
 • Uppgifter i anslutning till kundrelationen:
  • Uppgifter som behövs för kundtjänsten
  • Kundens produktbedömningar och favoritprodukter
  • Uppgifter som mäter kundnöjdheten och som kunden gett
  • Personifierade uppgifter som kunden gett
  • Köpgränser som kunden ställt upp
  • Kundrespons
  • Kundtjänstens kontakthistorik
  • Kundtjänstens chat-samtal

Sedvanliga källor för personuppgifter

Personuppgifterna om kunden samlas huvudsakligen in av kunden själv i samband med att kunden registrerar sig i webbutiken alko.fi eller i samband med användning av webbutiken. Privatkunder har möjlighet att beställa från webbutiken även utan att registrera sig.

I samband med en beställning från webbutiken alko.fi fastställs en privatkunds identitet och födelsetid med hjälp av nätbankskoder från kundens bank. I fråga om företagskunder bekräftas med nätbankskoder utöver ovan nämnda även FO-nummer och företagets firmateckningsrätt hos Suomen Asiakastieto Oy.

Personuppgifter samlas också in från kundens beställningar och betalningstransaktioner i webbutiken och av kunden själv när han eller hon avhämtar eller returnerar en beställning i en Alko-butik. Om den person som lämnar in en beställning är en annan än den som hämtar beställningen, ska även personuppgifter om den som hämtar beställningen hanteras och sparas, så att Alko kan säkerställa att avhämtningen av beställningen är laglig.

Personuppgifter samlas även in från Posten. Företagskunder har möjlighet att välja Posten som leveranssätt, varvid Posten samlar in personuppgifter i samband med att beställningarna överlåts. Alko kan då begära att Posten överlåter dessa uppgifter.

Fastställande av tiden för bevarande av personuppgifter

Tiden för bevarande av personuppgifter fastställs i enlighet med hur länge kundrelationen varat eller hur länge situationer av missbruk pågått. Personuppgifterna om kunden bevaras tills kunden ber om att de avlägsnas från registret, om inte lagstiftningen förhindrar att uppgifterna avlägsnas. En registrerad kund kan redigera sina kunduppgifter genom att logga in i webbutiken alko.fi. Begäran om korrigering av uppgifter kan även riktas till tietoturva@alko.fi.

Överlåtelse av personuppgifter och överförande av dem till tredje part

Personuppgifter om kunden kan överföras till en tredje part som deltar i erbjudandet av Alkos webbutik i anslutning till det tekniska genomförandet, databehandlingen, underhållet, kundtjänsten och paketeringen och leveransen av beställningar.

Personuppgifter om kunden lämnas inte ut i direkt marknadsföringssyfte.

Överförande av personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Användning av cookies

I enlighet med informationssamhällsbalken (917/2014) används de filer med cookies som används på Alko Ab:s webbplats så att integritetsskyddet för användaren av webbplatsen inte kränks. Cookies används bland annat i mätnings- och undersökningssyfte för att utreda vilken typ och vilken mängd av tjänster som används samt för att utveckla webbplatsen. Cookies används också för att rikta kommunikation till olika målgrupper. Användare av webbplatsen kan vid behov förbjuda användningen av cookies i webbläsarens inställningar, men detta kan leda till att webbplatsen inte fungerar. Alko garanterar inte att webbplatsen fungerar om användaren har förbjudit användningen av cookies.

Registrets datasäkerhet

Personuppgifter samlas in till webbutikens databaser, som är skyddade genom brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Fysiskt finns databaserna i låsta och övervakade lokaler. Tillgången till personuppgifterna i registret har begränsats att gälla endast de personer som behöver dem och tredje parter som deltar i erbjudandet av webbutiken som Alkos uppdragstagare. Inloggning kräver en personlig kod och ett personligt lösenord. För beviljandet och administrationen av dessa ansvarar Alko. Personuppgifterna överförs via det offentliga nätverket till systemet bakom webbplatsen i krypterad form. Personer som hanterar kunduppgifterna i registret är bundna av ett avtal om tystnadsplikt.

Rätt till insyn

Den registrerade har i enlighet med 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett kundregister. Begäran om insyn sänds antingen skriftligen och undertecknad per post till adressen tietoturva@alko.fi eller lämnas personligen till en Alko-butik. I Alko-butiken ska identitetsbevis visas upp. Till begäran om insyn ska fogas förnamn och efternamn, personbeteckning, adressuppgifter och telefonnummer. Svaret på begäran om insyn sänds per post.

Rätt att korrigera felaktiga eller föråldrade uppgifter

En registrerad kund kan redigera sina kunduppgifter genom att logga in i webbutiken alko.fi. Begäran om korrigering av uppgifter kan även riktas till tietoturva@alko.fi. Den som registrerat sig har dessutom rätt att begära att personuppgifterna om honom eller henne avlägsnas helt och hållet eller delvis om inte lagstiftningen förhindrar att uppgifterna avlägsnas. Begäran om att få uppgifterna avlägsnade ska riktas till tietoturva@alko.fi.