Auditoimme tuottajia

Alkon tuotteiden toimitusketju on laaja ja erittäin kansainvälinen. Se elää jatkuvasti valikoiman ja vuosikertojen vaihtuessa. Toimitusketjun toimintaa ja tuotanto-oloja auditoidaan jatkuvasti, vuodesta 2016 lähtien myös alkutuotantoa eli mm. rypäleiden tai sokeriruo’on viljelyä.

Mitä tuottajia Alko auditoi?

Juomien toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Ne elävät jatkuvasti valikoiman vaihtuessa, mikä tuottaa osaltaan haasteita hankintojen vastuullisuuden varmistamiselle. Alko pyrkii varmentamaan vakiovalikoimassaan olevien suurivolyymisten tuotteiden tuotantoa ns. riskimaissa.

Näin tehdään varsinkin, jos tuottaja ei ole mukana eettisen tuotannon tai kaupan ohjelmissa (esim. sertifioidut tuotteet), heillä ei ole voimassaolevaa esimerkiksi jonkin toisen asiakkaan teettämää sosiaalista auditointia, eikä tavarantoimittaja eikä kukaan Alkon edustaja ole vieraillut tuotantolaitoksella ja viljelyksillä itse näkemässä toiminnan laatua.

Tyypillisimpiä havaintoja
  • elämiseen riittävä palkka ja puutteet palkkojen maksussa
  • sadonkorjuun aikainen ylitöiden teettäminen
  • ylitöistä maksettava korvaus 
  • työturvallisuuspuutteet: esim. tukitut varauloskäynnit, puuttuvat turvavarusteet
  • tarjottujen asuin- ja saniteettitilojen taso
  • kiertävien sesonkityöläisten perheen olot, kuten lasten koulunkäynnin turvaaminen

Sosiaalisten auditointien valmistelu

Valitsemme vuosittain vakiovalikoimamme paljon myytyjen tuotteiden joukosta tuotteet joiden tuotanto-olot haluamme auditoida, etenkin jos tuotteeseen käytetään tuoreita raaka-aineita kuten rypäleitä tai marjoja. Esimerkiksi suurivolyymisiin viineihin käytetyt rypäleet voivat tulla alihankittuina jopa useilta kymmeniltä eri tiloilta. Näissä tapauksissa auditoija valitsee satunnaisen, riittävän kokoisen otannan tiloja, joille tarkastuskäynti tehdään.

Suuren myyntivolyymin lisäksi valitsemme auditoitavia perustuen tarveharkintaan, kuten tietoomme tulleen jatkotoimia vaativan tapahtuman, tai jonkin maantieteellisen alueen tai toiminnan piirteen johdosta, joka antaa aihetta epäillä mahdollisia sosiaalisia tai eettisiä ongelmia.

Korjaustoimenpiteiden seuranta

Auditoinnin päätteeksi tuottajat tekevät puutteiden korjaamiseen tähtäävän suunnitelman aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen, jonka toteutumista tuotteen maahantuoja seuraa ja raportoi siitä meille Alkoon. Tavoitteemme on, että vuoden päästä toteutettavissa seuranta-auditoinneissa voidaan dokumentoida parantuneet työolosuhteet.

Auditointimallin haasteet toimialallamme
  • Auditointimalli sopii parhaiten tehdasympäristöön ja siellä vallitseviin olosuhteisiin, maanviljelytyössä olosuhteet ovat toisenlaiset
  • Monikielisessä ympäristössä (siirtotyöläisiä tai useita paikallisia kieliä) auditoinneissa saatetaan tarvita tulkkausta
  • Maanviljelyksen sesonkiluonteisuus: auditoinnit ajoitetaan sadonkorjuukauden ajalle, jotta mahdolliset puutteet väliaikaisen työvoiman käytössä voitaisiin löytää. Kasvukauden ajan työolojen varmentaminen vaatii erillisen auditointikäynnin.