Eettisyys edellä – ihmisoikeudet, työoikeudet ja hyvät työolosuhteet Alkon hankintaketjussa

Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia voimassa olevia kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia. Lisäksi haluamme edistää ihmisoikeuksia, työoikeuksia ja hyviä työolosuhteita juomien hankintaketjussa.

Haasteena monimutkaiset hankintaketjut

Alkon myymien tuotteiden hankintaketju koostuu monenlaisista toimijoista, joita tavarantoimittajien lisäksi ovat muun muassa pullottamot, tuottajat ja raaka-aineiden toimittajat. Hankintaketjussa olevien toimijoiden määrä vaihtelee tuotteen mukaan. Viinien pääraaka-aine tuotetaan rypäletiloilla, kun puolestaan oluiden ja väkevien alkoholijuomien raaka-aineiden lähteet ovat yleensä monitahoisemmat. Joitakin raaka-aineita, kuten melassia ja sokeria, ostetaan myös kansainvälisestä pörssikaupasta, jolloin alkuperän selvittäminen on hankalaa, ellei jopa mahdotonta.

Tuotteiden alkuperän selvittäminen ja hankintaketjun läpinäkyvyys ovat avainasemassa vastuullisuustoimenpiteiden suunnittelussa. Tällä hetkellä keräämme kaikista valikoimamme tuotteista tiedot aina tuotantolaitostasolle saakka. Riskimaista tulevista tuotteista kerätään hankintaketjutietoja aina farmeille saakka. Moniportaiset ja jatkuvasti muuttuvat hankintaketjut asettavat kuitenkin tietojen keräämiselle ja ajantasaisuudelle omat haasteensa. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikkien valikoimassa olevilla tuotteilla on 100 prosenttinen jäljitettävyys aina pääraaka-aineeseen asti.

Suurimmat riskit ovat alkutuotannossa

Alkon vakiovalikoimassa oli vuonna 2020 tuotteita 78 eri maasta, joista 42 on riskimaita. Riskimaiden määrittelyssä käytämme amfori BSCI:n riskimaalistausta, joka pohjautuu maailmanpankin julkaisemaan riskimaaluetteloon. Tunnistettuja hankintaketjumme korkean riskin alueita ovat Etelä-Afrikka, Chile, Argentiina sekä Välimeren rannikkoalueet. Alueiden lisäksi myös raaka-ainetuotannosta löytyy korkean riskin tuotteita, kuten esimerkiksi rommien hankintaketjuun liittyvä sokeriruokoviljely.

Riskimailla tarkoitetaan sellaisia maita, joissa juomien tuotannossa on todettu sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä epäkohtia. Sosiaalisilla riskeillä tarkoitetaan esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyviä laiminlyöntejä, joista tavanomaisimpia ovat maataloudessa sesonkiluonteiseen sadonkorjuuseen ja siinä käytettävän sesonkityövoiman työterveyteen tai turvallisuuteen liittyvät epäkohdat. Näitä voivat olla esimerkiksi riittämätön perehdyttäminen, turvavarusteiden puutteellisuus tai työaikalakia rikkovat ylityömäärät. Vakavia ihmisoikeusrikkomuksia esimerkiksi ovat lapsi- tai pakkotyövoiman käyttö.

Alkon ihmisoikeussitoumus

Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassaan.

Alko vaikuttaa toiminnallaan suoraan ja välillisesti oman henkilöstönsä, asiakkaiden ja hankintaketjussa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Alko käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ihmisoikeuksista ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa.

Alko edellyttää henkilöstönsä ja yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa tällä alueella.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen allekirjoitti Alkon ihmisoikeussitoumuksen joulukuussa 2017.

Amfori BSCI tarjoaa työkaluja eettisyyden edistämiseen

Alko on ollut kansainvälisen eettistä kaupankäyntiä edistävän amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) -vastuullisuusjärjestön jäsen vuodesta 2011 lähtien. Järjestö tarjoaa jäsenilleen tietoa, työkaluja ja koulutusta eettisyyden edistämiseksi kansainvälisessä kaupassa.

Edellytämme, että kaikki juomatoimittajat suorittavat amfori BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin pohjautuvan verkkokoulutuksen sekä sitoutuvat toiminnassaan edistämään periaatteiden toteutumista myös omassa hankintaketjussaan.

Amforin toimintaperiaatteita on yhteensä 11, joista neljä voidaan määritellä nollatoleranssi-tapauksiksi; pakkotyö- sekä lapsityökiellon rikkominen, työterveys- ja turvallisuusrikkomus, joka aiheuttaa välittömän vaaran työntekijän terveydelle tai hengelle sekä epäeettinen liiketoiminta. Mikäli nollatoleranssi-tapauksia havaitaan, tulee korjaavat toimenpiteet aloittaa välittömästi.

Amfori BSCI -toimintaperiaatteet


Varmistaaksemme, että toiminta hankintaketjussa noudattaa näitä periaatteita, riippumaton kolmas osapuoli auditoi Alkon toimeksi antamana tuotantolaitoksia ja farmeja alkuperämaissa. Raportoimme auditointien tuloksista vuosikertomuksessamme. Tutustu viimeisimpään vuosikertomukseen.

Tärkein työkalu on vuoropuhelu

Hankintaketjujen monitahoisuuden ja myös kulttuurierojen vuoksi tärkein työkalu muutokseen on avoin ja aktiivinen keskustelu. Vastuullinen juomateollisuus, jossa niin eettiset näkökulmat kuin ympäristövaikutukset on huomioitu, vaatii yhteistyötä sekä juomatuottajilta, tavarantoimittajilta että vähittäismyyjiltä.

Alkon omien toimenpiteiden lisäksi järjestämme yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa säännöllisesti tilaisuuksia ja koulutuksia hankintaketjussa toimiville tahoille. Esimerkiksi syyskuussa 2019 kutsuimme yli 100 rommien hankintaketjun toimijaa seminaarin Helsinkiin. Tilaisuuden tavoitteena oli kasvattaa toimijoiden tietoisuutta sokeriruokoviljelmillä työskentelevien työntekijöiden työolosuhteista, esiintyvistä epäkohdista ja niiden seurauksista, kuten kroonisesta munuaissairaudesta (CKD). Sokeriruo’osta saatava melassi on yksi rommin raaka-aineista.

Lue lisää pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteistyöstä.

Eettiset sertifikaatit auttavat läpinäkyvyydessä

Tuotteiden eettinen sertifiointi on keino juomatuottajalle kertoa ihmisten hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä tuotteen hankintaketjussa. Sertifikaatteja on monia ja niiden asettamat vaatimukset vaihtelevat. Valitettavasti aina merkki tai sertifikaatti ei ole aina takuu siitä, että kaikki asiat olisivat hankintaketjussa kunnossa, mutta niiden avulla voidaan kuitenkin paremmin ja näkyvämmin viestiä tuotteiden eettisyyden eteen tehtävästä työstä. Lue lisää Alkon valikoimista löytyvistä eettisesti sertifioiduista tuotteista.