Eettisyys edellä – ihmisoikeudet, työoikeudet ja hyvät työolosuhteet Alkon hankintaketjussa

Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia voimassa olevia kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia. Lisäksi haluamme edistää ihmisoikeuksia, työoikeuksia ja hyviä työolosuhteita juomien hankintaketjussa.

Haasteena monimutkaiset hankintaketjut

Alko hankkii tuotteita noin 70 eri maasta. Hankintaketjussa on yli 600 juomatoimittajaa ja noin 1 700 muuta palvelun tai tavarantoimittajaa. Tuotteiden hankintaketjut ovat moniportaisia ja mutkikkaita.

Tunnistettuja hankintaketjumme korkean riskin alueita ovat Etelä-Afrikka, Chile, Argentiina sekä Välimeren rannikkoalueet. Alueiden lisäksi myös raaka-ainetuotannosta löytyy korkean riskin tuotteita, kuten esimerkiksi rommien hankintaketjuun liittyvä sokeriruokoviljely.

Suurimmat riskit ovat alkutuotannossa

Alkon hankintaketjussa merkittävimmät ihmisoikeusriskit ja työoikeuksien laiminlyönnit kohdistuvat alkutuotantoon. Maataloudessa sadonkorjuu on henkilötyövoimavetoista ja tarve työntekijöistä on korkea. Perehdytys työn tekemiseen saattaa jäädä riittämättömälle tasolle, jolloin työturvallisuusriskit jäävät huomiotta eikä asianmukaisia suojavarusteita ja -välineitä ole saatavilla. Myös työaikalainsäädännön noudattamatta jättäminen on yleistä.

Alkon ihmisoikeussitoumus

Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassaan.

Alko vaikuttaa toiminnallaan suoraan ja välillisesti oman henkilöstönsä, asiakkaiden ja hankintaketjussa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Alko käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ihmisoikeuksista ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa.

Alko edellyttää henkilöstönsä ja yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa tällä alueella.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen allekirjoitti Alkon ihmisoikeussitoumuksen joulukuussa 2017.

Amfori BSCI tarjoaa työkaluja eettisyyden edistämiseen

Alko on ollut kansainvälisen eettistä kaupankäyntiä edistävän amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) -vastuullisuusjärjestön jäsen vuodesta 2011 lähtien. Järjestö tarjoaa jäsenilleen tietoa, työkaluja ja koulutusta eettisyyden edistämiseksi kansainvälisessä kaupassa.

Edellytämme, että kaikki juomatoimittajat suorittavat amfori BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin pohjautuvan verkkokoulutuksen sekä sitoutuvat toiminnassaan edistämään periaatteiden toteutumista myös omassa hankintaketjussaan.

Amforin toimintaperiaatteita on yhteensä 11, joista neljä voidaan määritellä nollatoleranssi-tapauksiksi; pakkotyö- sekä lapsityökiellon rikkominen, työterveys- ja turvallisuusrikkomus, joka aiheuttaa välittömän vaaran työntekijän terveydelle tai hengelle sekä epäeettinen liiketoiminta. Mikäli nollatoleranssi-tapauksia havaitaan, tulee korjaavat toimenpiteet aloittaa välittömästi.

Amfori BSCI -toimintaperiaatteet


Varmistaaksemme, että toiminta hankintaketjussa noudattaa näitä periaatteita, riippumaton kolmas osapuoli auditoi Alkon toimeksi antamana tuotantolaitoksia ja farmeja alkuperämaissa. Raportoimme auditointien tuloksista vuosikertomuksessamme. Tutustu viimeisimpään vuosikertomukseen.

Tärkein työkalu on vuoropuhelu

Hankintaketjujen monitahoisuuden ja myös kulttuurierojen vuoksi tärkein työkalu muutokseen on avoin ja aktiivinen keskustelu. Vastuullinen juomateollisuus, jossa niin eettiset näkökulmat kuin ympäristövaikutukset on huomioitu, vaatii yhteistyötä sekä juomatuottajilta, tavarantoimittajilta että vähittäismyyjiltä.

Alkon omien toimenpiteiden lisäksi järjestämme yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa säännöllisesti tilaisuuksia ja koulutuksia hankintaketjussa toimiville tahoille. Esimerkiksi syyskuussa 2019 kutsuimme yli 100 rommien hankintaketjun toimijaa seminaarin Helsinkiin. Tilaisuuden tavoitteena oli kasvattaa toimijoiden tietoisuutta sokeriruokoviljelmillä työskentelevien työntekijöiden työolosuhteista, esiintyvistä epäkohdista ja niiden seurauksista, kuten kroonisesta munuaissairaudesta (CKD). Sokeriruo’osta saatava melassi on yksi rommin raaka-aineista.

Lue lisää pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteistyöstä.

Eettiset sertifikaatit auttavat läpinäkyvyydessä

Tuotteiden eettinen sertifiointi on keino juomatuottajalle kertoa ihmisten hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä tuotteen hankintaketjussa. Sertifikaatteja on monia ja niiden asettamat vaatimukset vaihtelevat. Valitettavasti aina merkki tai sertifikaatti ei ole aina takuu siitä, että kaikki asiat olisivat hankintaketjussa kunnossa, mutta niiden avulla voidaan kuitenkin paremmin ja näkyvämmin viestiä tuotteiden eettisyyden eteen tehtävästä työstä. Lue lisää Alkon valikoimista löytyvistä eettisesti sertifioiduista tuotteista.