Vastuullisuuden johtaminen ja mittarit

Alko tähtää vastuullisuuden edelläkävijäksi. Vastuullisuudella on roolinsa kaikessa tekemisessämme ja toiminnassamme.

Alkoholilaki velvoittaa Alkoa harjoittamaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Lisäksi otamme toiminnassamme huomioon luonnonvarojen järkevän käytön ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

Vastuullisuutta johdetaan strategisesti

Vastuullisuuden johtaminen Alkossa pohjautuu alkoholilaissa annettuun tehtävään. Vastuullisuutta johdetaan Alkossa strategisesti. Johtamisen tukena toimii vastuullisuusohjelma, jossa tehdään linjauksia suunniteltujen toimenpiteiden painopistealueista. Vastuullisen toimintatavan kehittämiselle ja vastuulliselle toiminnalle asetetaan vuosittain tavoitteita sekä onnistumisen mittareita, ja vastuullista toimintatapaa arvioidaan läpi koko yrityksen toiminnan.

Vastuullisuuden ohjausryhmä käsittelee yhtiön vastuullisuusasioita koskevia kehitysprojekteja ja -toimenpiteitä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii viestintäjohtaja, joka raportoi tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta yhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle. Hallintoneuvosto vahvistaa tavoitetta koskevan toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimitusjohtaja raportoi vastuullisuuden johtamisen kokonaisuudesta Alkon yhtiökokouksessa.

Hallituksen alkoholipoliittinen valiokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät vastuullisuuden asiat. Operatiivisesta johtamisesta, myös vastuullisuusasioissa, vastaa kunkin liiketoimintayksikön ja tukitoiminnon vetäjä.

Alkon vastuullisuusohjelma sisältää ympäristöstrategian. Sen toteuttamisesta vastaa ympäristöasiantuntija, joka tekee kehitystyötä eri yksiköiden asiantuntijoiden kanssa ympäristönäkökulman huomioimiseksi sekä hankintaketjun, tuotevalikoiman, myymäläverkoston että tuoteviestinnän kehittämisessä. Alkon ympäristöpolitiikka määrittää, että toimintaa kehitettäessä on otettava huomioon ympäristönäkökulmat; luonnonvarojen säästäminen sekä niiden kuluttamisen vähentäminen. Lue lisää Alkon ympäristövastuusta ja ympäristöpolitiikasta.

Vastuullisuuden mittarit

Alkon vastuullisuudelle asetetaan vuosittain onnistumisen mittareita organisaation eri tasoilla. Yhtiötason strategisia mittareita on kaksi: T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksen vastuullisuusmielikuvan arvosana ja vastuullisessa myyntityössä onnistuminen. Vastuullisuuden mittareiden tulokset ovat osa Alkon strategiapalkkiojärjestelmää.

Vuonna 2018 yritysten sidosryhmätukea mittaavan Luottamus&Maine-tutkimuksen vastuullisuusosatekijän arvosana oli 3,28. Tavoitearvo oli 3,42.

Vastuullisuutta arvioidaan sen perusteella, toimiiko Alko oikein ja vastuullisesti huomioiden yhteiskunnan ja ympäristön ja sen, kuinka Alko tuottaa yhteiskunnallista hyötyä liiketoimintansa kautta.

Että pystymme tulevaisuudessa parantamaan vastuullisuus-mielikuvaamme edelleen, teetimme keväällä 2018 syvätutkimuksen selvittääksemme ne osatekijät, jotka vaikuttavat eniten Alkon vastuullisuusmielikuvaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Alkon perustehtävään liittyvät teemat, vastuullisuustyö läpinäkyvässä hankintaketjussa, työnantajamielikuva sekä toimiminen tunnollisena ja lainkuuliaisena yrityskansalaisena ovat Alkon vastuullisuusmielikuvaan vahvimmin vaikuttavia tekijöitä. Päivitetyn strategian myötä näiden osa-alueiden kehittäminen saa erityisen painoarvon.

Toinen vastuullista toimintaa kuvaava mittari seuraa vastuullisessa myyntityössä onnistumista. Myymälöiden vuoden 2018 Mystery shopping -tavoite, 93 %, ylittyi. Nuorista asioijista 95 prosentilta ikä tarkistettiin ja viideltä prosentilta sitä ei tarkistettu. Noutopisteiden tulos jäi myymälöitä matalammaksi, 86,2 %. Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jossa ammattitaitoiset testiasiakkaat asioivat yrityksessä tavallisina palvelua tarvitsevina asiakkaina.