Vastuullisuuden johtaminen ja mittarit

Vastuullisuudella on olennainen rooli Alkon strategiassa. Vastuulliselle toiminnalle ja sen kehittämiselle asetetaan vuosittain tavoitteita ja onnistumisen mittareita. Vastuullista toimintatapaa toteutetaan läpi koko Alkon toiminnan.

Alkon missio Maailman vastuullisin tapa myydä alkoholia velvoittaa meitä harjoittamaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että ehkäisemme toiminnallamme alkoholin kulutuksen aiheuttamia haittoja. Vastuullisuustyötä ohjaavat alkoholilaki, yhtiön strategia ja eettiset periaatteet. Alkoholilain sisältämän vastuullisen alkoholinmyynnin lisäksi laki asettaa Alkolle velvoitteen kohdella kaikkia sidosryhmiä tasapuolisesti, syrjimättömästi ja läpinäkyvästi.

Vastuullisuutta johdetaan strategisesti

Vastuullisuuden johtaminen Alkossa pohjautuu alkoholilaissa annettuun tehtävään. Vastuullisuutta johdetaan Alkossa strategisesti. Johtamisen tukena toimii vastuullisuusohjelma, jossa tehdään linjauksia suunniteltujen toimenpiteiden painopistealueista. Vastuullisen toimintatavan kehittämiselle ja vastuulliselle toiminnalle asetetaan vuosittain tavoitteita sekä onnistumisen mittareita, ja vastuullista toimintatapaa arvioidaan läpi koko yrityksen toiminnan.

Vastuullisuuden työryhmä käsittelee yhtiön vastuullisuusasioita koskevia kehitysprojekteja ja -toimenpiteitä. Työryhmän puheenjohtajana toimii vastuullisuuspäällikkö, joka raportoi tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta johtoryhmälle. Hallintoneuvosto vahvistaa vastuullisuussuunnitelman seuraavalle vuodelle ja käsittelee vuosittain kertomuksen toteutuneista vastuullisuustoimenpiteistä.

Ympäristöstrategia sisältyy Alkon vastuullisuusohjelmaan. Sen toteuttamisesta vastaa kestävän kehityksen päällikkö, joka tekee kehitystyötä eri yksiköiden asiantuntijoiden kanssa ympäristönäkökulman huomioimiseksi sekä hankintaketjun, tuotevalikoiman, myymäläverkoston että tuoteviestinnän kehittämisessä. Yhtiön ympäristöpolitiikka määrittää, että toimintaa kehitetään ympäristönäkökulma huomioiden: säästetään luonnonvaroja ja vähennetään niiden kuluttamista. Lue lisää Alkon ympäristövastuusta ja ympäristöpolitiikasta.

Vastuullisuuden mittarit

Alkon vastuullisuudelle asetetaan vuosittain onnistumisen mittareita organisaation eri tasoilla. Yhtiötason strategisia mittareita on kaksi: T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksen vastuullisuusmielikuvan arvosana ja vastuullisessa myyntityössä onnistuminen. Vastuullisuuden mittareiden tulokset ovat osa Alkon strategiapalkkiojärjestelmää.

Vuonna 2019 yritysten sidosryhmätukea mittaavan Luottamus&Maine-tutkimuksen vastuullisuusosatekijän arvosana oli 3,44. Tavoitearvo oli 3,37.

Vastuullisuutta arvioidaan sen perusteella, toimiiko Alko oikein ja vastuullisesti huomioiden yhteiskunnan ja ympäristön sekä sen, kuinka tuotamme yhteiskunnallista hyötyä liiketoimintamme kautta. Osatekijöitä, jotka eniten vaikuttavat yhtiön vastuullisuusmielikuvaan ovat Alkon tehtävään liittyvät teemat, vastuullisuustyö läpinäkyvässä hankintaketjussa, työnantajamielikuva sekä toimiminen tunnollisena ja lainkuuliaisena yrityskansalaisena.

Toinen vastuullista toimintaa kuvaava mittari seuraa vastuullisessa myyntityössä onnistumista. Myymälöiden vuoden 2019 Mystery shopping -tulos ylsi kaikkien aikojen parhaimpaan tulokseen 96,3 %. Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jossa ammattitaitoiset testiasiakkaat asioivat yrityksessä tavallisina palvelua tarvitsevina asiakkaina.

Alkon ikärajavalvonta sai tunnustusta Helsingin kaupungin Pakka-ostokokeissa, joissa kaikki kuusi testauksessa mukana ollutta Alkon myymälää hoitivat ikärajavalvonnan esimerkillisesti. Lue lisää palkinnosta.