Henkilöstö lukuina

Alkossa työsuhteet ovat pitkiä, mikä kertoo henkilöstön vahvasta sitoutumisesta. Vuonna 2016 panostettiin erityisesti sesonkien henkilöstöresursointiin.

Henkilöstön määrän kehittyminen

Vuoden 2016 lopussa henkilöstön lukumäärä oli 2 655 (2 525) kasvaen noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu johtui joulusesongin resursoinnista, jonka vuoksi määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden 2016 lopussa 598 (437). Näistä suurin osa oli palkattu joulun ajaksi myymälöihin. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli vuoden 2016 lopussa 2 057 (2 108) työntekijää.

Alkon palveluksessa oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 2 385 (2 415) työntekijää, joka on laskennallisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna 1 856 (1 821) henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien hienoinen kasvu johtui myös sesonkien edellisvuotta vahvemmasta resursoinnista.

Pääkonttorissa työskentelevistä asiantuntijoista lähes kaikki työskentelevät kokoaikaisessa, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Osa-aikaisen henkilöstön osuus kaikista toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista on 69,1 prosenttia nousten hieman edellisen vuoden tasosta (68,6 %). Osa-aikaisista työsuhteista suurin osa on myyjiä, joka johtuu Alkon myynnin painottumisesta loppuviikkoon ja sesonkeihin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla Alko varmistaa, että voi tarjota mahdollisimman paljon työtä omalle henkilöstölleen. Mahdollisten avautuvien tehtävien ja työvuorojen osalta lisätyötä tarjotaan aina ensin Alkon osa-aikaiselle henkilökunnalle. Yhtenäisillä käytänteillä edistetään hyvää työvuorosuunnittelua. Tavoitteena on yhdistää toiminnassamme hyvä asiakas- ja henkilöstökokemus sekä tehokkuuden vaatimukset.

Henkilöstön alueellinen jakauma

Alko uudisti myymäläverkoston alueorganisaationsa loppuvuodesta 2016, minkä seurauksena kuusi aluepäällikköä vastaa maantieteellisten alueiden johtamisesta. Henkilöstö jakautuu tasaisesti maantieteellisten alueiden kesken; keskimäärin kullakin alueella on noin 15 prosenttia henkilöstöstämme. Pääkaupunkiseutu on alueista suurin ja Pohjois-Suomi pienin. Pääkonttoritoiminnot sijaitsevat Helsingissä.
Työsuhteen kesto ja vaihtuvuus

Alkossa työsuhteet ovat pitkiä, mikä osaltaan kertoo henkilöstön vahvasta sitoutumisesta. Noin 66 prosenttia (71 %) vakituisesta henkilöstöstä on työskennellyt Alkossa yli 5 vuotta. Vuoden 2016 aikana 53 henkilöä jäi vanhuuseläkkeelle.

Alkon johtoryhmässä aloitti vuoden 2016 aikana kaksi uutta henkilöä. Paula Kujansivu nimitettiin liiketoimintajohtajaksi 8.2.2016 alkaen vastuullaan Alkon verkkokauppa ja toimitusketju. Ennen nimitystään Kujansivu vastasi Alkon sähköisen liiketoiminnan projektin johtamisesta. Pekka Litmanen nimitettiin Alkon asiakaspalvelujohtajaksi 5.5.2016 alkaen. Litmanen siirtyi Alkolle Elisa Oyj:n henkilöasiakasliiketoiminnan kehitysjohtajan tehtävästä.

Alkon työntekijän työsuhteen pituus oli vuoden 2016 lopussa keskimäärin 10,8 vuotta, kun se vuonna 2015 oli 11,3 vuotta. Miesten keskimääräinen palvelusaika oli 13,2 vuotta naisten palvelusajan jäädessä 9,9 vuoteen. Tarkasteltaessa henkilöstöryhmiä toimihenkilöillä on pisimmät työsuhteet, keskimäärin 15,6 vuotta.

Vuonna 2016 panostettiin sesonkien henkilöstöresursointiin edellisvuotta voimakkaammin. Vuoden 2016 aikana aloitettiin 1 008 (733) työsuhdetta, jotka jakautuivat 883 henkilölle. Näistä 156 oli toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Loput työsuhteista olivat määräaikaisia. Suurta määräaikaisten työsuhteiden määrää selittää liiketoimintamme kausiluonteisuus: sesonkien ajaksi tarvitaan määräaikaista henkilökuntaa tukemaan vakituista henkilökuntaamme asiakkaiden palvelemisessa. Palkatuista 327 työntekijää on työskennellyt aiemmin Alkossa, osa jopa saman vuoden aikana ja 556 tuli yhtiöön ensimmäistä kertaa töihin. Aloittaneista työntekijöistä 73 prosenttia oli naisia ja 27 prosenttia miehiä.

Alko haluaa tukea monimuotoisuutta työyhteisössämme ja tämä otetaan huomioon rekrytoinnissa. Suurin tehtäväryhmä eli myyjien työnkuva sisältää kuitenkin monia työvaiheita, joista osa edellyttää riittävän hyvää fyysistä kuntoa (esimerkiksi kuormien purkaminen). Asiakaspalvelun näkökulmasta myös sujuva suomen kielen taito on tärkeää.

Päättyneitä työsuhteita oli vuoden 2016 aikana 823 (562), joista 72,5 prosenttia naisia ja 27,5 prosenttia miehiä. Suurimmalla osalla joulusesonkiin palkatuista henkilöistä työsuhde Alkoon päättyi tammikuussa 2017, minkä vuoksi alkaneiden työsuhteiden lukumäärä näyttää päättyneitä työsuhteita suuremmalta. Kokonaisvaihtuvuutta selittää kuitenkin se, että vuoden 2016 osalta määräaikaisia, pääasiassa joulusesonkiin palkattuja työsuhteita päättyi 223 kappaletta, kun vuoden 2015 osalta vastaava luku oli 24. Myös omaehtoinen lähtövaihtuvuus kasvoi. Vuoden 2016 aikana 180 henkilöä irtisanoutui Alkon palveluksesta edellisvuonna luvun jäädessä 125:een. Henkilömäärä laski keskimäärin 1,2 prosenttia vuoden 2016 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.

Alkosta siirtyi vuoden 2016 aikana 53 (57) henkilöä eläkkeelle. Tämän lisäksi 2 henkilöä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Alko panostaa työkykyä ylläpitävään toimintaan ja tekee vahvaa yhteistyötä niin työeläkeyhtiön kuin työterveyshuollon kanssa. Keskimääräinen eläköitymisikä (sisältää työkyvyttömyyseläkkeet) oli 60,1 vuotta (59,8).

Sukupuolijakauma

Alkon henkilöstö on kokonaisuudessaan hyvin naisvaltainen: toistaiseksi voimassa olevasta henkilöstöstä 73 prosenttia (72 %) on naisia. Alkon johtoryhmässä naisia on kahdeksasta henkilöstä viisi. Pää- ja aluekonttoreiden esimiesten sekä myymäläpäälliköiden osalta naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon (miehiä 48 % ja naisia 52 %). Toimihenkilötehtävissä toimivista 58 prosenttia on naisia ja myymälätyöntekijöistä 76 prosenttia. Vain vaativissa asiantuntijatehtävissä ja keskijohdossa miesten osuus on naisia suurempia (60 %). Naisten suureen osuuteen vaikuttaa muun muassa se, että kaupan ala on naisvaltainen ja myös suurin osa Alkon myyjän tehtäviin hakijoista on naisia.
Ikäjakauma

Tarkasteltaessa kaikkia työsuhteita Alkon työntekijöiden ikäjakauma on pysynyt hyvin samankaltaisena jo viimeiset viisi vuotta. Kaikissa ikäryhmissä naiset edustavat enemmistöä. Alkon toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva miestyöntekijä on keskimäärin 41,1-vuotias ja naistyöntekijä 40,7-vuotias. Alkon työntekijöiden keskimääräinen ikä on 40,8 vuotta toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa ja kaikissa työsuhteissa 37,7 vuotta. Kausityöntekijöiden keski-ikä on keskimäärin hieman alhaisempi kuin vakituisen henkilöstön. Alle 26-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on kahdeksan prosenttia tarkasteltaessa vain toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ilman kausityöntekijöitä.
Perhevapaat

Uusien perhevapaiden määrä on laskenut edellisestä vuodesta 26 prosenttia. Miesten käyttämien vanhempainvapaiden määrä laski vain 2 prosenttia, mutta naisten osalta uusien perhevapaiden määrä laski 35 prosenttia.

Suurin osa miesten hyödyntämistä perhevapaista on isyysvapaata, joka on lyhyempi jakso kuin naisten äitiysloma. Vastaavasti suurin osa vanhempainvapaalle ja hoitovapaalle jäävistä työntekijöistä on naisia. Varsinaista työhönpaluuastetta tai työsuhteen säilymisastetta ei ole raportoitu, mutta suurin osa perhevapailta palaavista työntekijöistä palaa aikaisempaan tehtäväänsä. Vain pieni osa jättää palaamatta esimerkiksi työnantajavaihdoksen vuoksi. Vuoden 2016 lopussa 87 henkilöä oli perhevapailla. Näistä kolme henkilöä oli miehiä ja loput naisia.
Tiesitkö?
1 henkilötyövuosi = 1 kokoaikaisen työntekijän täysi työpanos vuoden aikana