Henkilöstön etuudet ja palkitseminen

Alko tarjoaa strategiaa tukevan palkitsemiskokonaisuuden työntekijöilleen. Palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluvat peruspalkka, edut sekä koko henkilöstöä koskeva strategiapalkkiojärjestelmä, jonka kautta strategian ja palkitsemisen välinen linkitys tehdään näkyväksi koko henkilöstölle.

Alkon henkilöstökulut olivat 85,7 (85,6) miljoonaa euroa. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 69,5 (67,4) miljoonaa euroa.  Alkon kaikkien työntekijöiden keskimääräinen vuosipalkka (sis. mahdolliset luontoisedut sekä strategiapalkkion) vuonna 2016 oli 32 846 (30 027) euroa. Palkkasumman kehitys on suoraan suhteessa suurimman henkilöstöryhmän eli myymälätyöntekijöiden tuntimäärän kehitykseen, joka on ollut vuoden 2016 aikana nouseva. Henkilöstön keskimääräinen kokonaisvuosiansio on 7,2 prosenttia toimitusjohtajan kokonaisvuosiansiosta.  Mukaan on laskettu kaikki aktiivisessa työsuhteessa koko vuoden 2016 olleet henkilöt työsuhde- ja työaikamuotoon katsomatta.

Alkon myyjien ja myymäläpäälliköiden kohdalla käytetään työehtosopimusten mukaisia palkkaryhmiä ja -taulukoita. Myös palkkaukseen vaikuttavat tekijät, kuten lisät, kokemusvuodet sekä paikkakuntakohtaiset kalleusluokat ovat työehtosopimuksissa sovittuja ja koskevat kaikkia työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä. Pääkonttorin ja aluetoimistojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ohella osaamisen, kokemuksen, suorituksen ja tulosten perusteella. Käytämme toimistotyön vaativuuden arvioinnissa yleisesti käytössä olevaa HAY-luokitusta.

Myymälähenkilökunnan palkkausjärjestelmäuudistus

Alko kehittää yhdessä henkilöstöryhmiensä kanssa palveluyritystä, jossa huippuasiakaskokemus ja yhteisöllisyys ovat keskiössä. Alkon työntekijät toimivat tuloksellisesti, aktiivisesti ja muita tukien osana laajempaa työyhteisöä. Tämän mukaisesti jokaiseen rooliin kohdistuvat odotukset muuttuvat toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Alko työnantajana ja myymälätyöntekijöitä edustava Alkon Liikeväki Alv ry saivat päätökseen myyjien palkkausjärjestelmäuudistuksen. 1.9.2016 voimaan astunut palkkausjärjestelmä perustuu seuraaviin osa-alueisiin: tuoteosaaminen, palveluosaaminen, myymäläosaaminen, tehokkaat työtavat ja työyhteisötaidot. Näitä osaamisia vasten työntekijämme arvioidaan vuosittain.

Palkkausjärjestelmä pohjautuu myyjän näkyvän osaamisen arviointiin. Aikaisempi palvelusvuosien mukaan määrittyvä palkka oli yksiselitteinen, mutta ei kannustanut oman toiminnan ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Uudistus on suuri muutos, joka heijastaa koko yhtiön strategian mukaisia tavoitteita. Alko elää ajassa ja haluaa vastata asiakkaidensa tarpeisiin monipuolisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde

Suurin osa henkilöstön palkoista määräytyy taulukkopalkkojen perusteella. Kahden vuoden välein tehtävän tasa-arvosuunnitelman osana tarkastellaan myös palkkauksen tasa-arvoa. Viimeisin tarkastelu tehtiin vuonna 2015 edellisen vuoden palkkatoteumien pohjalta. Sukupuoli ei ole Alkossa palkkaukseen vaikuttava tekijä eikä merkittäviä eroja ole juurikaan havaittu vertailukelpoisten tehtävien osalta.

Henkilöstöetuudet

Alko tarjoaa sekä määräaikaiselle että vakituiselle henkilöstölleen työterveyshuollon, lakisääteiset vakuutukset työtapaturmien ja ammattitautien varalta, vanhempainvapaamahdollisuudet sekä eläke-etuudet. Lisäksi Alko tukee työhyvinvoinnin edistämistä ja vapaa-ajantoimintaa. Edut ovat lähtökohtaisesti kaikkien Alkon työntekijöiden käytettävissä (pois lukien matkapuhelin- ja autoetu, jotka ovat tehtäväsidonnaisia).

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

Alkon yhtiökokous päättää vuosittain Alkon hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet. Palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen 19.5.2016 mukaisesti kokouspalkkiona maksetaan läsnäolleille hallintoneuvoston jäsenille hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti:
  • hallintoneuvoston puheenjohtaja              1 000 euroa
  • hallintoneuvoston varapuheenjohtaja        800 euroa
  • hallintoneuvoston jäsen                           700 euroa
Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2016 kuusi kertaa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot hallitukselle vuonna 2016:
  • hallituksen puheenjohtaja 2 750 euroa kuukaudessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa kuukaudessa
  • jäsen 1 100 euroa kuukaudessa
  • lisäksi kokouspalkkio 600 euroa 
Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen nimittämien valiokuntien kokouksiin oli 98.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus henkilöstövaliokunnan esityksestä. Johdon palkitsemisessa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.5.2016 antamaa valtion omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä.