GRI-indeksi

Raportti noudattaa GRI G4 -ohjeistoa, ja se kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun lisäksi alkoholipoliittisen vastuun keskeisimmät osa-alueet.
  Vertailu GRI-ohjeiston suosituksiin Linkki Sisältyy Huomiot
 

Yleinen sisältö

 

Strategia ja analyysi

G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Sisältyy  
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskienhallinta
Vastuullisuuden johtaminen
Sidosryhmät ja olennaisuus
Osittain  
 

Organisaation taustakuvaus

G4-3 Raportoivan organisaation nimi Perustehtävä ja toimintaympäristö Sisältyy  
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Perustehtävä ja toimintaympäristö Sisältyy  
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Perustehtävä ja toimintaympäristö Sisältyy  
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Vastuullinen hankintaketju Sisältyy  
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Perustehtävä ja toimintaympäristö Sisältyy  
G4-8 Markkina-alueet Perustehtävä ja toimintaympäristö Sisältyy  
G4-9 Raportoivan organisaation koko Perustehtävä ja toimintaympäristö Sisältyy  
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstö lukuina Sisältyy  
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Työehtosopimukset ja yhteistoiminta Sisältyy  
G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuullinen hankintaketju Sisältyy  
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Vastuullinen hankintaketju Osittain  
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Vastuullinen hankintaketju
Riskienhallinta
Osittain  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullinen hankintaketju Osittain  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

G4-17 Konsernin laskentaraja Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-19 Olennaiset näkökohdat Sidosryhmät ja olennaisuus
Raportointiperiaatteet
Sisältyy  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointiperiaatteet Sisältyy  
 

Sidosryhmävuorovaikutus

G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät ja olennaisuus Sisältyy  
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät ja olennaisuus Sisältyy  
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät ja olennaisuus Sisältyy  
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät ja olennaisuus Sisältyy  
 

Raportin kuvaus

G4-28 Raportointijakso Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Raportointiperiaatteet Sisältyy  
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi Sisältyy  
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raportointiperiaatteet Sisältyy Raporttia ei ole varmennettu
 

Hallinto

 

Hallintorakenne ja kokoonpano

G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallitus ja valiokunnat
Hallinnointiperiaatteet
Sisältyy  
G4-35 Vastuunjako Vastuullisuuden johtaminen
G4-selvitys
Osittain  
G4-36 Vastuuhenkilöt Vastuullisuuden johtaminen Sisältyy  
G4-37 Sidosryhmien konsultointi Sidosryhmät ja olennaisuus
G4-selvitys
Osittain  
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallinnointiperiaatteet
G4-selvitys
Sisältyy  
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus ja valiokunnat Sisältyy  
G4-40 Hallituksen valinta Hallinnointiperiaatteet
G4-selvitys
Osittain  
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallitus ja valiokunnat
Hallinnointiperiaatteet
Osittain  
 

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallinnointiperiaatteet
G4-selvitys
Osittain  
 

Hallituksen pätevyyden ja suorituksen arviointi

G4-43 Hallituksen pätevyys G4-selvitys Osittain  
G4-44 Hallituksen suorituksen arviointi G4-selvitys Osittain  
 

Hallituksen rooli riskien hallinnassa

G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Riskienhallinta Osittain  
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Riskienhallinta Osittain  
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Riskienhallinta Osittain  
 

Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa

G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen G4-selvitys Osittain  
 

Hallituksen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun suorituksen arvioinnissa

G4-49 Epäkohtien kommunikointi G4-selvitys Osittain  
G4-50 Hallitukselle raportoidut epäkohdat G4-selvitys Osittain  
 

Palkitseminen ja kannusteet

G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Johdon palkitseminen
G4-selvitys
Sisältyy  
G4-52 Palkitsemisjärjestelmät Johdon palkitseminen
G4-selvitys
Sisältyy  
G4-53 Sidosryhmien näkemysten huomiointi Palkitseminen
G4-selvitys
Osittain  
G4-54 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde toimintamaittain Palkitseminen Osittain  
G4-55 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion muutos toimintamaittain Palkitseminen Osittain  
 

Liiketoiminnan eettisyys

G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Hallinnointiperiaatteet
G4-selvitys
Osittain  
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto G4-selvitys Osittain  
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen G4-selvitys Osittain Ei erillistä väärinkäytösten ilmoittamisjärjestelmää
 

Johtamistavan kuvaus

 
Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA)
 

Taloudellinen vastuu

 

Taloudelliset tulokset

G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu Sisältyy  
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Vastuullisuuden johtaminen Osittain  
G4-EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Taloudellinen vastuu Sisältyy  
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Taloudellinen vastuu Sisältyy Alko ei saa avustuksia valtiolta
 

Markkina-asema

G4-EC5 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde organisaation merkittävissä toimipaikoissa Palkitseminen
Vastuullinen hankintaketju
Osittain  
G4-EC6 Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon prosenttiosuus Henkilöstö lukuina Osittain  
 

Välilliset taloudelliset vaikutukset

G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Taloudellinen vastuu Osittain  
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudellinen vastuu Osittain  
 

Ostokäytännöt

G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa Taloudellinen vastuu Sisältyy  
  Oma näkökohta: Alkoholikaupan säilyttäminen Suomessa Perustehtävä ja toimintaympäristö Sisältyy  
 

Ympäristövastuu

 

Materiaalit

G4-EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan Ympäristövastuu Osittain  
G4-EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus   Osittain  
 

Energia

G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Ympäristövastuu Osittain  
G4-EN4 Organisaation ulkopuolinen energian kulutus   Ei sisälly Tietoja ei ole saatavilla
G4-EN5 Energiaintensiteetti   Ei sisälly Tietoja ei ole saatavilla
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristövastuu Osittain  
G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Ympäristövastuu Osittain  
 

Vesi

G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin   Ei sisälly Tarkkoja vedenkulutustietoja ei ole saatavilla
G4-EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus   Ei sisälly Ei omaa tuotantoa. Ei olennainen Alkon toiminnassa.
G4-EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus ja kokonaismäärä   Ei sisälly Ei omaa tuotantoa. Ei olennainen Alkon toiminnassa.
 

Luonnon monimuotoisuus

G4-EN11 Omistetut , vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä   Ei sisälly Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alko ei omista maa-alueita
G4-EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ympäristövastuu Osittain Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alko ei omista maa-alueita
G4-EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt   Ei sisälly Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alko ei omista maa-alueita.
G4-EN14 IUCN:n uhanalaisten lajien listalla tai kansallisilla suojeltavien lajien listoilla olevien lajien määrä organisaation vaikutuspiirissä olevilla alueilla jaoteltuna sukupuuttoon kuolemisriskin mukaan   Ei sisälly Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alko ei omista maa-alueita
 

Päästöt

G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)   Ei sisälly Alkolla ei ole omaa tuotantoa
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)   Ei sisälly Tietoja ei ole saatavilla
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Ympäristövastuu Osittain  
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti   Ei sisälly Tietoja ei ole saatavilla
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristövastuu Osittain  
G4-EN20 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt   Ei sisälly Tietoja ei ole saatavilla
G4-EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaa   Ei sisälly Tietoja ei ole saatavilla
 

Jätevedet ja jätteet

G4-EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan   Ei sisälly Toiminnasta syntyvä jätevesi menee kunnalliseen viemäriverkostoon
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Ympäristövastuu Osittain  
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus   Ei sisälly Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alkolla ei ole omaa tuotantoa
G4-EN25 Kuljetetun, maahan tuodun, maasta viedyn tai käsitellyn ongelmajätteen (kuten määritelty Baselin sopimusasiakirjan liitteissä I, II, III ja VIII) määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen prosenttiosuus   Ei sisälly Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alkolla ei ole omaa tuotantoa
G4-EN26 Vesistöt ja niiden yhteydessä olevat elinympäristöt, joihin organisaation vesipäästöillä ja valumilla on merkittävä vaikutus (koko, suojeluasema ja biodiversiteettiarvo)   Ei sisälly Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alkolla ei ole omaa tuotantoa
 

Tuotteet ja palvelut

G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Ympäristövastuu Osittain  
G4-EN28 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Ympäristövastuu Osittain  
 

Määräystenmukaisuus

G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sisälly Alkolle ei langetettu ympäristöperusteisia sakkoja tai sanktioita
 

Kuljetukset

G4-EN30 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset Ympäristövastuu Osittain  
 

Yleiset

G4-EN31 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin   Ei sisälly Ei olennainen Alkon toiminnassa
 

Toimittajien ympäristöarvioinnit

G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti Vastuullinen hankintaketju Osittain  
G4-EN33 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Vastuullinen hankintaketju Osittain  
    Ympäristövastuu    
 

Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

G4-EN34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä   Ei sisälly. Ei valitusmekanismia käytössä
 

Sosiaalinen vastuu

 

Henkilöstö ja työolosuhteet

 
Työllistäminen
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstö lukuina Sisältyy  
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa Palkitseminen Sisältyy  
G4-LA3 Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhempainloma jälkeen jaoteltuna sukupuolen mukaan Henkilöstö lukuina Sisältyy  
 
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin Työehtosopimukset ja yhteistoiminta Sisältyy  
 
Työterveys ja -turvallisuus
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Työhyvinvointi- ja turvallisuus Sisältyy  
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaotteluna alueittain ja sukupuolen mukaan Työhyvinvointi- ja turvallisuus Sisältyy  
G4-LA7 Työntekijät, jotka työskentelevät työtehtävissä, joissa on suuri esiintymistiheys ja riski tietyille sairauksille Työhyvinvointi- ja turvallisuus Sisältyy  
G4-LA8 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat Työhyvinvointi- ja turvallisuus Sisältyy  
 
Koulutus
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Koulutus ja kehittäminen Sisältyy  
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Koulutus ja kehittäminen Sisältyy  
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Koulutus ja kehittäminen Sisältyy  
 
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Henkilöstö lukuina Sisältyy  
 
Tasa-arvoinen palkitseminen
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa Palkitseminen Sisältyy  
 
Toimittajien työolojen arviointi
G4-LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti Vastuullinen hankintaketju Sisältyy  
G4-LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-LA16 Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 

Ihmisoikeudet

 
Investoinnit
G4-HR1 Lukumäärä ja prosenttiosuus merkittävistä investointisopimuksista, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja tai joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi Vastuullinen hankintaketju Osittain  
G4-HR2 Organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin tai organisaation toiminnalle relevantteja ihmisoikeusnäkökohtia koskeviin menettelytapoihin liittyvän koulutuksen kokonaistuntimäärä ja koulutukseen osallistuneen henkilöstön prosentuaalinen osuus Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Syrjinnän kielto
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Työehtosopimukset ja yhteistoiminta Sisältyy  
 
Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet
G4-HR4 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin on rikottu tai sen on tunnistettu olevan vaarassa olla toteutumatta, ja näiden oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Lapsityövoima
G4-HR5 Toiminnot ja toimittaja joiden osalta on tunnistettu merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Pakko- ja rangaistustyövoima
G4-HR6 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski, ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Turvallisuuskäytännöt
G4-HR7 Prosenttiosuus turvahenkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin ja organisaation toiminnan kannalta relevantteihin menettelytapoihin   Ei sisälly  
 
Alkuperäiskansojen oikeudet
G4-HR8 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomusten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet   Ei sisälly  
 
Ihmisoikeusarvioinnit
G4-HR9 Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit
G4-HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Vastuullinen hankintaketju Osittain  
G4-HR11 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä   Ei sisälly Ei valitusmekanismia käytössä
 

Yhteiskunta

 
Paikallisyhteisöt
G4-SO1 Prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat Vastuullinen hankintaketju Osittain  
G4-SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin Vastuullinen hankintaketju Osittain  
 
Lahjonta ja korruption vastaisuus
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit   Osittain Yhtiössä on käytössä hallituksen hyväksymät liiketapaperiaatteet, jotka on koulutettu koko henkilökunnalle. Liiketapaperiaatteet sisältävät seuraavat osa-alueet: rehellisyys ja laillisuus, liiketoiminnan lahjomattomuus sekä korruption torjunta, eturistiriidat, hyvä hallintotapa, liikesuhteet, toimiva työyhteisö, luottamuksellisuus ja liiketapaperiaatteiden noudattaminen.
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus   Osittain Yhtiössä on käytössä hallituksen hyväksymät liiketapaperiaatteet, jotka on koulutettu koko henkilökunnalle. Liiketapaperiaatteet sisältävät seuraavat osa-alueet: rehellisyys ja laillisuus, liiketoiminnan lahjomattomuus sekä korruption torjunta, eturistiriidat, hyvä hallintotapa, liikesuhteet, toimiva työyhteisö, luottamuksellisuus ja liiketapaperiaatteiden noudattaminen.
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet   Ei sisälly Ei kohdassa mainittuja lahjontatapauksia
 
Poliittinen vaikuttaminen
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Taloudellinen vastuu Sisältyy  
 
Kilpailun rajoitukset
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset   Ei sisälly Ei kohdassa mainittuja oikeustoimia
 
Määräystenmukaisuus
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sisälly Ei kohdassa mainittuja oikeustoimia
 
Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
G4-SO9 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti   Ei sisälly  
G4-SO10 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Taloudellinen vastuu Osittain  
 
Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä   Ei sisälly Ei valitusmekanismia käytössä
 
Oma näkökohta: Alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen yhteiskunnassa
Alkoholihaittojen ehkäisy Sisältyy  
 

Tuotevastuu

 
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
G4-PR1 Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuus-vaikutusten parantaminen on arvioitu Tuotelaatu Osittain  
G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan   Ei sisälly Ei kohdassa mainittuja rikkomuksia
 
Tuote- ja palvelutiedot
G4-PR3 Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintöjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat Valikoimaanotto-ohje Osittain  
G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan   Ei sisälly Ei kohdassa mainittuja rikkomuksia
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakaskokemus Sisältyy  
 
Markkinointiviestintä
G4-PR6 Kiellettyjen tai kiistanalaisten tuotteiden myynti   Sisältyy Ei kiistanalaisia tuotteita valikoimassa
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan   Sisältyy Ei kohdassa mainittuja rikkomuksia
 
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä   Sisältyy Ei kohdassa mainittuja valituksia
 
Määräystenmukaisuus
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo   Sisältyy Alkolle ei ole langetettu sakkoja tai sanktioita liittyen tuote-, turvallisuus- tai markkinointisäännösten rikkomuksiin.