Raportointiperiaatteet

Alko noudattaa yhteiskuntavastuuraportissa Global Reporting Initiativen GRI G4 kestävän kehityksen suositusta, Valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä vuodelta 2011 ja Ohjeistusta valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin vuodelta 2014.

Alko on raportoinut vuosittain Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti vuodesta 2004 lähtien. Raportti noudattaa GRI G4 -ohjeistoa, ja se kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun lisäksi alkoholipoliittisen vastuun keskeisimmät osa-alueet. Sovellamme raportoinnissa GRI G4 -ohjeiston peruslaajuutta (Core). Raportti sisältää ohjeiston mukaisen yleisen perussisällön (General Standard Disclosures) sekä osia Erityisestä perussisällöstä (Specific Standard Disclosures). Raportin sisällön vertailu GRI G4 -ohjeistoon on GRI-indeksissä. Raportti ilmestyy suomeksi ja englanniksi, ja se julkaistaan ainoastaan verkkoversiona. Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.

Raportin laskentaraja

Alko-konserniin kuuluvat Alko Oy emoyhtiönä ja neljä kiinteistöosakeyhtiömuotoista tytäryhtiötä jotka on määritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Raportissa esitetyt tiedot ovat peräisin yhtiön operatiivisen toiminnan tueksi tehdyistä selvityksistä ja kirjanpidonluvut tarkastetusta liikekirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. Raportointi kattaa Alkon koko toiminnan.

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat Alkon talousraportteihin, kirjanpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut tulevat henkilöstötietojärjestelmistä, palkanlaskentajärjestelmistä, palveluntuottajilta ja kirjanpidosta. Ympäristövastuun luvut on pääosin saatu omista järjestelmistä ja palveluntuottajilta.

Henkilöstölukujen laskennassa sovelletaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. Corporate Governance -osio noudattaa soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Tilinpäätös on laadittu FAS-standardin mukaan.

Olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat

Raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat määriteltiin vuonna 2014 GRI G4 -raportointiohjeiston vaatimusten mukaan. Keväällä 2014 toteutetun sidosryhmäkyselyn pohjalta tunnistetut vastuullisuusnäkökohdat arvioitiin ja niiden olennaisuus määritettiin. Olennaisuusmatriisia on päivitetty käytettävissä olevan tutkimustiedon, julkisessa keskustelussa esille nousseiden teemojen sekä sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vuonna 2017 Alko toteuttaa jälleen sidosryhmätutkimuksen.

Johtamistapa olennaisten näkökohtien osalta


Raportin sidosryhmät

Raportin tärkeimpiä kohderyhmiä ovat Alkon henkilökunta, asiakkaat, omistaja, viranomaiset, tavarantoimittajat ja media.

Raportointijakso ja yhteystiedot

Tämä raportti kertoo vuoden 2016 vastuullisuustyömme tuloksista. Raportti vuodelta 2015 ilmestyi maaliskuussa 2016.

Lisätietoja

Alkon viestintäyksikkö

Viestintäasiantuntija Elina Tompuri, elina.tompuri@alko.fi

Vastuullisuusasiantuntija Virpi Valtonen, virpi.valtonen@alko.fi

Viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, maritta.iso-aho@alko.fi