Hallinnointiperiaatteet

Alko Oy on valtion omistama osakeyhtiö. Alko Oy:n toiminnan perustana ovat alkoholilaki (1143/1994, 1.3.2018 alkaen 1102/2017), asetus alkoholilain täytäntöönpanosta (151/2018), osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.

Alko Oy:n hallinnointiperiaatteet

Alkoholilain mukaan Alko Oy:n tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alko Oy:n omistajaohjauksesta ja valvonnasta Alko Oy:lle laissa määritellyn erityistehtävän vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö noudattaa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia (1368/2007) ja tekee yhteistyötä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa.

Hallinnointiperiaatteet julkaistaan Alkon verkkosivuilla ja päivitetään vuosittain.

Liiketapaperiaatteet

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kaiken Alkon toiminnan periaatteina. Liiketapaperiaatteet ohjaavat jokaista Alkon henkilökuntaan kuuluvaa vastuulliseen toimintaan yhtiön johdon hyväksymien arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Ohjeistus koskee koko yhtiötä, myymälätasosta ylimpään johtoon ja jokaisen tulee noudattaa liiketapaperiaatteita ja edistää niiden toteutumista.

Liiketapaperiaatteet on kirjoitettu yhtiötä ohjaavan lainsäädännön, arvojen ja toimintatapojen pohjalta. 

Liiketapaperiaatteet koulutetaan koko henkilökunnalle. Toteumaa koulutuksista ei seurata. Liiketapaperiaatteet kuuluvat yhtiön perehdytysohjelmaan.  Alko Oy:n hallitus hyväksyy vuosittain liiketapaperiaatteet ja mahdolliset muutokset niihin.

Liiketapaperiaatteiden mukaan Alkon henkilökunta ei saa vastaanottaa tai antaa mitään suoria tai epäsuoria lahjoja tai etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona. Alko edellyttää, että jokainen työntekijä noudattaa liiketapaperiaatteita ja edistää niiden toteutumista. Noudattamatta jääneistä liiketapaperiaatteista tulee ilmoittaa omalle esimiehelle, organisaatiossa tämän yläpuolella olevalle esimiehelle tai sisäiselle tarkastukselle. Yhtiöllä ei ole käytössä erillistä ilmiantojärjestelmää.

Vuonna 2017 tuli tietoon yksi väärinkäyttöepäily. Vuoden aikana ei ollut korruptioon liittyviä oikeustapauksia, joissa Alko olisi ollut vastaajana. Noudattamatta jääneistä liiketapaperiaatteista tulee ensisijassa ilmoittaa omalle esimiehelle, organisaatiossa yläpuolella olevalle esimiehelle tai jos se ei ole mahdollista, sisäiselle tarkastukselle. 


Yhtiökokous ja hallintoneuvosto

Yhtiökokous

Alko Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää yhtiökokousedustajan. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapaudesta, hallintoneuvoston jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista, tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan valtionyhtiöt raportoivat yhtiökokouksille mitattavien yhteiskuntavastuutavoitteiden saavuttamisesta ja kuvaavat yhtiökokouksissaan palkitsemispolitiikan ja perustelevat toteutuneen tulospalkitsemisen.

Alko Oy:n hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kokouskutsu ja asialista toimitetaan viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallintoneuvosto

Alkon hallintoneuvostossa on kaksitoista jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston tehtävät on määrätty alkoholilaissa ja Alkon yhtiöjärjestyksessä.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu:

  • valvoa, että yhtiön asioita ja hallintoa hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaan kannattavuutta silmällä pitäen ja että lakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiökokouksen päätöksiä ja muita vahvistettuja ohjeita noudatetaan
  • antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa
  • seurata alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla ja antaa tämän perusteella yleisiä ohjeita alkoholiyhtiön toiminnan kehittämiseksi
  • vahvistaa lainsäädännön mukainen toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi
  • antaa alkoholilaissa määritelty kertomus yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin yhtiö on ryhtynyt alkoholilain edellyttämällä tavalla ja
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen johdosta.

Alkon hallintoneuvostoon kaudella 2016–2019 kuuluivat puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala, varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sekä jäsenet Tuula Haatainen, Susanna Huovinen, Antti Kaikkonen, Pauli Kiuru, Osmo Kokko, Ulla Parviainen, Aino-Kaisa Pekonen, Tuomo Puumala, Päivi Räsänen ja Sari Sarkomaa.  Valtioneuvosto myönsi eron kansanedustaja Tuomo Puumalalle hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä 1.7.2017 alkaen ja määräsi hänen tilalleen kansanedustaja Pekka Puskan. Samoin valtioneuvosto myönsi eron kansanedustaja Antti Kaikkoselle hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä 16.10.2017 alkaen ja määrää hänen tilalleen kansanedustaja Juha Rehulan hallintoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sosiaali- ja terveysministeriötä hallintoneuvostossa edustaa johtaja Kari Paaso. Sosiaali- ja terveysministeriön edustuksesta yhtiön hallintoneuvostossa säädetään alkoholilain 38 §:ssä (uuden alkoholilain 24 §:ssä). Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa.