Hallitus ja valiokunnat

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten päätösten ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallitus

Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset. Osa valituista henkilöistä toimii johtavissa tai esimiestehtävissä alkoholipolitiikkaan, työhyvinvointiin sekä ehkäisevään päihdetyöhön sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvillä aloilla.

Hallituksen jäseniksi valittavilla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialatuntemus. Alko tekee tehtävänsä mukaista alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisytyötä useiden yhteistyötahojen kanssa. Nämä tahot edustavat monesti samoja toimialoja, joista myös Alkon hallituksen jäsenet on valittu. 

Hallituksessa on molempia sukupuolia. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstön edustajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.

 • hoitaa yhtiötä yhtiökokouksen päätösten, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti
 • hoitaa yhtiötä alkoholisäädösten mukaisesti
 • vahvistaa yhtiön strategia
 • hyväksyä vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valvoa niiden toteutumista
 • hyväksyä merkittävät investoinnit sekä kiinteistöosakkeiden hankinnat ja myynnit
 • vahvistaa sisäisen valvonnan periaatteet ja valvoa niiden toteuttamista ja valvonnan riittävyyttä
 • vahvistaa riskienhallinnan periaatteet
 • vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma
 • seurata tilintarkastajien riippumattomuutta ja toimintaa
 • valmistella tilintarkastajien valintaa koskeva esitys yhtiökokoukselle
 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös
 • päättää yhtiön organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä
 • nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja muut johtoryhmän jäsenet
 • päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka ym. työsuhde-etuuksista
 • päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmästä
 • päättää henkilöstöpolitiikan strategiset linjaukset osana yhtiön strategiaa
 • käsitellä yhtiön henkilöstötutkimusten tulokset
 • vahvistaa yhtiön hallinnointiperiaatteet, hallituksen työjärjestys ja valiokuntien työjärjestykset sekä tarkistaa niiden sisältö vuosittain
 • käsitellä hallituksen valiokuntien raportit
 • käsitellä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan esittämät asiat
 • käsitellä viranomaisvalvontaan liittyvät asiat.

Yhtiökokous valitsi 4.5.2017 Alkon hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailaksen, varapuheenjohtajaksi Kirsi Varhilan sekä jäseniksi Juhani Eskolan, Kristiina Hannulan, Kuisma Niemelän, Jarmo Väisäsen ja Ulrika Romantschukin. Hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta osallistuvat henkilöstön edustajat Riina Väntsi ja Mikko Eronen. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ovat tämän selvityksen lopussa.

Hallitus kokoontuu yksitoista kertaa vuodessa. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiön omistajasta. Juhani Eskola toimii pääjohtajana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa, Kirsi Varhila ja Kristiina Hannula ovat virkasuhteessa sosiaali- ja terveysministeriöön ja Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Toimitusjohtaja sekä talousjohtaja Anton Westermarck ja hallituksen sihteerinä yhtiölakimies Jonna Björklund osallistuvat hallituksen kokouksiin.

Hallituksen valiokunnat 

Alko Oy:n hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastus-, henkilöstö- sekä alkoholipoliittinen valiokunta. Hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät valiokuntien keskeiset tehtävät ja periaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien valvontatehtävien hoitamisessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on

 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • arvioida sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riittävyyttä ja toimivuutta
 • valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa
 • käsitellä ja arvioida tilintarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyvät asiat
 • valvoa lakien, määräysten ja muiden säännösten noudattamista.
 • valmistella yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinta.
 • arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastuksen laajuutta ja laatua.
 • arvioida tilinpäätösperiaatteet ja kirjauskäytännöt.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajalla tulee olla riittävä laskentatoimen tuntemus. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimivat valiokunnan esittelijöinä ja tarkastuspäällikkö valiokunnan sihteerinä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Kuisma Niemelä, jäsenet Ulrika Romantschuk ja Jarmo Väisänen, esittelijät toimitusjohtaja ja Anton Westermarck sekä sihteerinä Sirkku Karjalainen.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on hallitusta avustaakseen valvoa ja valmistella yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöä, organisaation kehittämistä sekä lisäksi avustaa hallitusta kaikissa palkitsemisjärjestelmiin ja työsuhteisiin liittyvissä tehtävissä. Valiokunta koostuu vähintään kolmesta ja enintään neljästä hallituksen jäsenestä. Yhtiön toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja henkilöstöjohtaja sihteerinä. Henkilöstövaliokunta kokoontuu noin neljä-viisi kertaa vuodessa. Vuonna 2017 henkilöstövaliokunta piti 17 kokousta johtuen mm. uuden toimitusjohtajan valinnasta sekä uuden palkitsemisjärjestelmän valmistelusta.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Harri Sailas, jäsenet Kuisma Niemelä, Kirsi Varhila ja Jarmo Väisänen. Valiokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä Tytti Bergman.

Alkoholipoliittinen valiokunta

Alkoholipoliittisen valiokunnan tehtävänä on avustaa ja tukea yhtiön hallitusta neuvoa-antavana toimijana alkoholilain ja -asetuksen mukaisissa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valiokunta koostuu kolmesta-neljästä hallituksen jäsenestä. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuu tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija. Yhtiön toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja viestintäjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä. Alkoholi- poliittinen valiokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Alkoholipoliittiseen valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Juhani Eskola, jäsenet Kristiina Hannula ja Ulrika Romantschuk sekä kutsuttaessa asiantuntijana Ismo Tuominen (STM). Valiokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja sekä sihteerinä Maritta Iso-Aho.

Hallituksen jäsenet

Harri Sailas
s. 1951
hallituksen puheenjohtaja
ekonomi
hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustoimet:
Finavia Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2015–)
Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja (1.8.2016 -)
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, valtuuskunnan jäsen (2015-)
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön valtuuskunta, varapuheenjohtaja (2014-)
Kirsi Varhila
s. 1961
hallituksen varapuheenjohtaja
valtiotieteiden maisteri
ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustoimet:
Huoltovarmuuskeskus, hallituksen jäsen (2014-)
Juhani Eskola
s. 1951
hallituksen jäsen
lääketieteen ja kirurgian tohtori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja hallituksessa vuodesta 2015

Luottamustoimet:

-

Kristiina Hannula
s. 1968
hallituksen jäsen
liikuntatieteiden maisteri
johtaja, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Sosiaali- ja terveysministeriö
hallituksessa vuodesta 2017

Luottamustoimet:
-
Kuisma Niemelä
s. 1958
hallituksen jäsen
filosofian maisteri, KTT h.c.
hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustoimet:
Oriola Oyj, hallituksen jäsen (2014-)
Joutsen Finland Oy, hallituksen jäsen (2014-)
Puls Nutrition Oy, hallituksen puheenjohtaja (2014-)
Fresto Group Oy, hallituksen puheenjohtaja (2015-2017)
Oy Checkmark Ab, hallituksen jäsen (2017-)
Partiosäätiö - Scoutstiftelsen rs, neuvottelukunnan jäsen (2013-)
Ulrika Romantschuk
s. 1966
hallituksen jäsen
valtiotietieteiden kandidaatti
Fazer -konserni, Executive Vice President, viestintä ja brändit
hallituksessa vuodesta 2017

Luottamustoimet:
Helsingin Yliopiston ruotsinkielinen valtuuskunta, jäsen (2013 - ), puheenjohtaja (2016 -)
Suomalaisen työn liitto, valtuuston varapuheenjohtaja (2014 -)
WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen (2016 - )
Jarmo Väisänen
s. 1951
hallituksen jäsen
valtiotieteiden lisensiaatti
finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia
hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustoimet:
Suomen Erillisverkot Oy, hallituksen puheenjohtaja (2011-)
Gasum Oy, hallituksen jäsen (2016 -)
Valtion kehitysyhtiö VAKE Oy, hallituksen jäsen (2016-)
Mikko Eronen

Henkilöstön edustaja
s. 1978
Alkon Liikeväki ALV ry:n puheenjohtaja

Riina Väntsi

Henkilöstön edustaja
s. 1973
Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja