Hallitus ja valiokunnat

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten päätösten ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallitus

Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstön edustajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.
 • hoitaa yhtiötä yhtiökokouksen päätösten, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti
 • hoitaa yhtiötä alkoholisäädösten mukaisesti vahvistaa yhtiön strategia
 • hyväksyä vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valvoa niiden toteutumista
 • hyväksyä merkittävät investoinnit sekä kiinteistöosakkeiden hankinnat ja myynnit
 • vahvistaa sisäisen valvonnan periaatteet ja valvoa niiden toteuttamista ja valvonnan riittävyyttä
 • vahvistaa riskienhallinnan periaatteet
 • vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma
 • seurata tilintarkastajien riippumattomuutta ja toimintaa
 • valmistella tilintarkastajien valintaa koskeva esitys yhtiökokoukselle
 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös
 • päättää yhtiön organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä
 • nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja muut johtoryhmän jäsenet
 • päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka ym. työsuhde-etuuksista
 • päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmästä
 • päättää henkilöstöpolitiikan strategiset linjaukset osana yhtiön strategiaa
 • käsitellä yhtiön henkilöstötutkimusten tulokset
 • vahvistaa yhtiön hallinnointiperiaatteet, hallituksen työjärjestys ja valiokuntien työjärjestykset sekä tarkistaa niiden sisältö vuosittain
 • käsitellä hallituksen valiokuntien raportit
 • käsitellä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan esittämät asiat
 • käsitellä viranomaisvalvontaan liittyvät asiat.
Yhtiökokous valitsi 19.5.2016 Alkon hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailaksen, varapuheenjohtajaksi Kirsi Varhilan sekä jäseniksi Sari Aalto-Matturin, Juhani Eskolan, Leila Kostiaisen, Kuisma Niemelän ja Jarmo Väisäsen. Hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta osallistuvat henkilöstön edustajat Riina Väntsi ja Mikko Eronen.

Hallitus kokoontuu keskimäärin yksitoista kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kirsi Varhila on virkasuhteessa sosiaali- ja terveysministeriöön ja Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Toimitusjohtaja Hille Korhonen, talousjohtaja Anton Westermarck ja hallituksen sihteerinä yhtiölakimies Jonna Björklund osallistuvat hallituksen kokouksiin.

Hallituksen valiokunnat 

Alko Oy:n hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastus-, henkilöstö- sekä alkoholipoliittinen valiokunta. Hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät valiokuntien keskeiset tehtävät ja periaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien valvontatehtävien hoitamisessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • arvioida sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riittävyyttä ja toimivuutta
 • valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa
 • käsitellä ja arvioida tilintarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyvät asiat
 • valvoa lakien, määräysten ja muiden säännösten noudattamista.
Valiokunta koostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajalla tulee olla riittävä laskentatoimen tuntemus. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimivat valiokunnan esittelijöinä ja tarkastusjohtaja sekä tarkastuspäällikkö 1.4.2016 alkaen valiokunnan sihteerinä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Kuisma Niemelä, jäsenet Leila Kostiainen ja Jarmo Väisänen, esittelijät Hille Korhonen ja Anton Westermarck sekä sihteerinä Heli Riivari 31.3.2016 saakka ja Sirkku Karjalainen 1.4.2016 alkaen.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on hallitusta avustaakseen valvoa ja valmistella yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöä, organisaation kehittämistä sekä lisäksi avustaa hallitusta kaikissa palkitsemisjärjestelmiin ja työsuhteisiin liittyvissä tehtävissä. Valiokunta koostuu kolmesta hallituksen jäsenestä. Yhtiön toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja henkilöstöjohtaja sihteerinä. Henkilöstövaliokunta kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Harri Sailas, jäsenet Leila Kostiainen ja Jarmo Väisänen. Valiokunnan esittelijänä toimii Hille Korhonen ja sihteerinä Tytti Bergman.

Alkoholipoliittinen valiokunta

Alkoholipoliittisen valiokunnan tehtävänä on avustaa ja tukea yhtiön hallitusta neuvoa-antavana toimijana alkoholilain ja -asetuksen mukaisissa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valiokunta koostuu kolmesta-neljästä hallituksen jäsenestä. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuu tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija. Yhtiön toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja viestintäjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä. Alkoholi- poliittinen valiokunta kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Alkoholipoliittiseen valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Kirsi Varhila, jäsenet Sari Aalto-Matturi, Juhani Eskola ja Kuisma Niemelä sekä kutsuttaessa asiantuntijana Ismo Tuominen (STM). Valiokunnan esittelijänä toimii Hille Korhonen sekä sihteerinä Maritta Iso-Aho.

 

 

HALLITUKSEN JÄSENET

Harri Sailas
s. 1951

hallituksen puheenjohtaja

ekonomi

hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustoimet:

Finavia Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2015–)

Finnvera Oyj, hallituksen jäsen (2015–)

Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja (1.8.2016–)

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, valtuuskunnan jäsen (2015–)

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön valtuuskunta, varapuheenjohtaja (2014–)

Kirsi Varhila
s. 1961

hallituksen varapuheenjohtaja

valtiotieteen maisteri

ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

hallituksessa vuodesta 2014


Luottamustoimet:

Huoltovarmuuskeskus, hallituksen jäsen (2014–)

Sari Aalto-Matturi
s. 1966
hallituksen jäsen
valtiotieteen lisensiaatti
Suomen mielenterveysseura, toiminnanjohtaja
hallituksessa vuodesta 2012

Luottamustoimet:
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, varapuheenjohtaja (2015–), jäsen (2012–)
A-klinikkasäätiö, valtuuskunnan jäsen (2013–)
Sosiaalipedagogiikan säätiö, hallituksen jäsen (2012–)
Suomen Kansanterveysyhdistys ry, hallituksen jäsen ( 2016–)
Kantele Oy, hallituksen jäsen (2016–)
Kanresta Oy, hallituksen jäsen (2016–)
Mental Health Europe, hallituksen jäsen (2016–)
Juhani Eskola
s. 1951

hallituksen jäsen

lääketieteen ja kirurgian tohtori

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja
hallituksessa vuodesta 2015

Leila Kostiainen
s. 1950

hallituksen jäsen

oikeustieteen kandidaatti

hallituksessa vuodesta 2012


Luottamustoimet:

Väinö Tannerin säätiö, hallituksen jäsen (2009–)

Lexman Oy, hallituksen jäsen (1995–)

Lainsäädännön arviointineuvoston jäsen (2016–)

Kuisma Niemelä
s. 1958

hallituksen jäsen

filosofian maisteri, KTT h.c.

hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustoimet:

Oriola KD Oyj, hallituksen jäsen (2014–)

Joutsen Finland Oy, hallituksen jäsen (2014–)

Puls Nutrition Oy, hallituksen puheenjohtaja (2014–)

Fresto Group Oy, hallituksen puheenjohtaja (2015–)

Partiosäätiö - Scoutstiftelsen rs, hallintoneuvoston jäsen (2013–)

Jarmo Väisänen
s. 1951

hallituksen jäsen

valtiotieteen lisensiaatti

finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia

hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustoimet:

Finrail Oy, hallituksen jäsen (2015–)

Suomen Erillisverkot Oy, hallituksen puheenjohtaja (2011–)

Gasum Oy, hallituksen jäsen (2016–)

Mikko Eronen

Henkilöstön edustaja

s. 1978

Alkon Liikeväki ALV ry:n vt. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja (20.11.2016 alkaen puheenjohtaja)

Riina Väntsi

Henkilöstön edustaja

s. 1973

Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja