Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Alkon palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen 4.5.2017 mukaisesti kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston jäsenille hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti:

  • hallintoneuvoston puheenjohtaja 1 000 euroa
  • hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 800 euroa
  • hallintoneuvoston jäsen 700 euroa

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2017 viisi kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti hallintoneuvoston kokouksiin oli seuraava:

Palkkiot on ilmoitettu vuoden aikana pidettyjen kokousten mukaisesti.

Varsinaisten yhtiökokousten päättämät palkkiot hallitukselle vuonna 2017:

  • hallituksen puheenjohtaja 2 750 euroa kuukaudessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa kuukaudessa
  • jäsen 1 100 euroa kuukaudessa
  • lisäksi kokouspalkkio 600 euroa.

Hallitus kokoontui 11 kertaa, joista yksi kokous oli uuden toimitusjohtajan valintaan liittyvä haastattelukokous, johon osallistuivat vain ne hallituksen jäsenet, jotka eivät kuulu henkilöstövaliokuntaan. Henkilöstövaliokunta oli haastatellut toimitusjohtajaehdokkaan jo aikaisemmin. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli seuraava: 

Palkkiot on ilmoitettu vuoden aikana pidettyjen kokousten mukaisesti.

Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen nimittämien valiokuntien kokouksiin oli 97 prosenttia.

Johdon ja henkilökunnan kannustinpalkkiojärjestelmä

Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Hallitus päättää vuosittain henkilöstövaliokunnan valmisteleman esityksen pohjalta henkilökunnan ja johdon strategiapalkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus hyväksyy vuosittain toteutuvat palkkiot.

Henkilökunnan strategiapalkkiojärjestelmän tarkoituksena on kannustaa alkolaisia toimimaan strategisten tavoitteiden (asiakaskokemus, vastuullisuus, paras työ, toiminnan tehokkuus) saavuttamiseksi. Lähtökohtana on yhtiö- ja aluekohtainen palkitseminen, joka palkitsee yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Pääkonttorin henkilöstöllä osa palkkiosta muodostuu myös omien ja yksikön tavoitteiden saavuttamisesta. Vuoden 2017 strategiapalkkio on työnkuvasta riippuen enintään 6–16 prosenttia vuosipalkasta.

Johdon strategiapalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön strategiasta valittuihin tavoitteisiin (asiakaskokemus, vastuullisuus, paras työ ja toiminnan tehokkuus) ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin. Vuoden 2017 strategiapalkkio on enintään 60 prosenttia vuosipalkasta. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus henkilöstövaliokunnan esityksestä. Johdon palkitsemisessa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.5.2016 antamaa valtion omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä.

Lisäeläkkeiden vuosimaksut: