Vastuullista alkoholin myyntiä

Alkon tavoitteena on tarjota parasta asiakaskokemusta ja parasta työtä, olla aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnassa sekä tehokas yritys.

Parasta asiakaskokemusta

Alko haluaa tarjota asiakkailleen asiantuntevinta ja henkilökohtaista asiakaskokemusta asiointipolun eri vaiheissa kaikissa palvelukanavissa. Myymälöiden, noutopisteiden ja  verkkokaupan lisäksi asiakkaita palvellaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä lokakuussa käyttöönotetulla chat-asiakaspalvelulla. Alko uudisti asiakassegmentointinsa, jotta asiakkaiden käyttäytymistä ja kulutustapoja selittäviä tekijöitä ymmärrettäisiin paremmin.

Joulukuussa hyväksytty alkoholilain muutos mahdollistaa arkipäivinä aiempaa laajemmat Alkojen aukioloajat. Aukioloa laajennetaan maaliskuun 2018 alussa asiakastarpeiden ja lain raamien pohjalta. 

Alkon vuonna 2017 uudistetun myymäläkonseptin eri myymälätyypit palvelevat erilaisissa ympäristöissä joustavasti ja vastaavat kulloiseenkin kysyntään. Koko Alkon palveluverkosto uudistuu lähivuosien aikana uuden konseptin mukaiseksi. Vuonna 2017 Alkon 355 myymälästä noin 40 uudistettiin nykyiseen konseptiin ja vuonna 2018 uudistustahti pysyy suurin piirtein samalla tasolla. Myymäläverkostoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Mikäli alkoholilakimuutoksen seurauksena asiakasmäärät muuttuvat, niin myymälöiden kokoa ja valikoimaa voidaan mitoittaa uuteen tilanteeseen.

Tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti asiakaskysynnän ja trendien pohjalta. Alkon valikoimassa on noin 7 500 tuotetta.

Osaamisella ja joustavuudella parasta työtä

Alkon organisaatiorakennetta uudistettiin vuonna 2017. Toimintaa johdetaan entistä suuremmissa kokonaisuuksissa eli myymäläryhmissä ja työtä tehdään työssäkäyntialueilla. Tällä mahdollistetaan myös parempi työn tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen. Uudessa työkulttuurissa oma johtajuus on entistä tärkeämpää.

Uudet työskentelytavat ja työvälineet ovat olleet käytössä jo useita vuosia. Muutos tarjoaa samalla mahdollisuuksia työkulttuurin uudistamiseen. Oppiminen tapahtuu entistä enemmän etäkoulutuksena; osaamista jaetaan aktiivisesti ja asiakkaan kysymyksiin etsitään vastauksia sisäisen verkoston kautta.

Vastuullisuuden suunnannäyttäjä

Alko haluaa olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa, edelläkävijä vastuullisuudessa ja profiloitua sidosryhmiä – asiakkaita, alkolaisia, mediaa, poliittisia päättäjiä ja tavarantoimittajia – kiinnostavilla osa-alueilla.

Alko tuo tehtävänsä mukaisesti esille alkoholin vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin sekä tukee alkoholitutkimusta. Myymälöissä, noutopisteissä ja verkkokaupassa ikärajavalvonnan tinkimätön hoitaminen on keskeinen tavoite. Tuotteiden toimitusketjun jäljitettävyys, eettisyys ja kestävä kehitys korostuvat entisestään.

Tehokas ketjuohjaus ja asiakaskokemusta tukevat prosessit

Alkon tavoitteena on toimia tehokkaasti niin ulkomaisiin erityistehtäväyhtiöihin tai muihin palveluyrityksiin verrattuna. Myymäläverkosto ja monikanavaiset palvelut edellyttävät sujuvia liiketoimintaprosesseja ja tarkoituksenmukaista tietojärjestelmärakennetta.

Alkolaisilla on mahdollisuus osallistua strategiaprosessiin

Alkolla on vuonna 2016 päivitetty strategia, joka vastaa hyvin myös tämän hetken tarpeisiin.

Yhtiön strategian uudistaminen aloitettiin loppuvuonna 2017. Strategian uudistamistyön on tarkoitus olla valmis loppukesästä. Kaikilla alkolaisilla on mahdollisuus osallistua strategian uudistamiseen.