Hallituksen toimintakertomus

Alko Oy:llä oli vuonna 2017 yksinoikeus yli 4,7 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin.

Yhtiön toiminta ja yksinmyyntioikeus perustuvat sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin vähentää alkoholista aiheutuvia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia haittoja. Yhtiön strategisina tavoitteina on tarjota parasta asiakaskokemusta, parasta työtä, olla aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnassa ja toimia tehokkaana yrityksenä.  

Suomalaisista 62 (60) prosenttia pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina tai haluaisi tiukentaa niitä ja 32 (32) prosenttia haluaisi löysentää rajoituksia.

Suomalaisista 60 prosenttia (62) pitää Alkoa hyvänä tapana rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. Suomalaisista 78 prosenttia katsoo, että Alko on onnistunut asiakaspalvelussa erittäin tai melko hyvin. Vastuullisuuden osalta 83 prosenttia on sitä mieltä, että Alko on täyttänyt tavoitteensa erittäin hyvin tai melko hyvin.

Tiedot selviävät Kantar TNS Oy:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisesta Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksesta, jota on tehty vuodesta 1984. Tutkimus julkaistiin helmikuussa 2018.

Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1 174,8 miljoonaa euroa (1 162,7). Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa oli 596,5 miljoonaa euroa (582,6). Liikevaihdon kasvuun vaikutti laadukkaampien tuotteiden myynnin kasvu ja yleisen hintatason maltillinen nousu.

Liikevoitto oli 52,6 miljoonaa euroa (46,6) milj. euroa, joka on 4,5 prosenttia alkoholijuomaverollisesta liikevaihdosta (4,0). Kiinteät kustannukset olivat 152,1 miljoonaa euroa (155,1).

Alkon tulos parani edellisvuodesta liikevaihdon kasvusta johtuen. Kiinteät kustannukset laskivat, eniten laskua oli liiketoiminnan muissa kuluissa. Alko jatkoi panostuksiaan myymäläverkoston ja monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämiseen.

Rahoitustuotot- ja kulut vuonna 2017 olivat -1,4 miljoonaa euroa (1,2), joka sisältää 1,5 miljoonaa euroa kiinteistöjen arvonalenemisia. Tilikauden voitto oli 40,7 miljoonaa euroa (38,3). Tulos oli budjetoitua parempi.

Taseen loppusumma oli 271,2 miljoonaa euroa (256,3). Tase kasvoi edellisvuoteen verrattuna pääasiassa rahojen ja pankkisaamisten kasvun myötä.

Omavaraisuusaste oli 31,9 prosenttia (29,6).

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 7,9 miljoonaa euroa (7,4). Investoinnit kohdistuivat myymäläverkon kehittämiseen sekä strategian mukaisiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi yhtiön tietojärjestelmäympäristön kehittämiseen.

Verotus ja hinnat

Alkoholijuomien valmisteveroon ei kohdistunut muutoksia vuonna 2017. Vuoden 2018 alussa alkoholin valmisteveroja korotettiin keskimäärin 10 prosenttia.

Alkon vähittäismyyntihinnat nousivat tavarantoimittajien tekemien hinnankorotusten johdosta vuoden aikana 0,6 prosenttia. Hintoja muutettiin helmi-, kesä- ja lokakuussa. 

Kantar TNS Oy:n tutkimuksen mukaan alkoholin matkustajatuonnin määrä sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna laski 18,8 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee alkoholin kulutustiedot sivuillaan (www.thl.fi) huhtikuussa 2018.

Alkon myynti litroina oli 93,2 miljoonaa litraa (93,5), joka oli 0,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Väkevien alkoholijuomien litramyynti väheni 1,1 prosenttia ja panimotuotteiden 0,7 prosenttia. Mietojen viinien litramyynti kasvoi 0,1 prosenttia.

Paras asiakaskokemus

Alkolla oli vuoden 2017 lopussa 355 (353) myymälää ja verkkokauppa. Myymäläverkostoa täydensi 60 (66) noutopistettä. Alkon myymälöissä kävi 57,3 (57,7) miljoonaa asiakasta.

Alko on Kansallisen asiakaspalvelututkimuksen mukaan tarjonnut asiakkaille parasta palvelua vuodesta 2012 ja sijoitus kaupan alan ensimmäisenä yrityksenä säilyi myös vuonna 2017. Alkon kokonaistulos oli 8,52 (8,55). Kauppaketjujen lisäksi Alkoa verrattiin yhteensä 30 suomalaiseen palveluyritykseen eri toimialoilta, ja tässä koko tutkimusryhmässä Alkolla oli toiseksi tyytyväisimmät asiakkaat kirjaston jälkeen.

Alko jatkoi digitaalisten palveluidensa kehittämistä. Näiden joukossa on Alkon verkkokauppa, josta asiakas voi tilata yhtiön koko saatavilla olevan valikoiman tuotteita mihin tahansa myymälään tai noutopisteeseen. Verkkokaupassa oli vuoden 2017 päätteeksi vajaat 40 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Tuotteet

Alkon valikoimassa oli juomia 70 (69) maasta. Juomia ostetaan 195 (197) kotimaiselta maahantuojalta tai valmistajalta sekä 348 (276) ulkomaiselta tavarantoimittajalta.

Vuoden 2017 aikana Alkosta myytyjen tuotteiden lukumäärä oli 8 615 (6 451).

Alko ottaa uusia tuotteita myyntiin viikoittain. Vakiovalikoimaan kausituotteet sekä erikoiserät mukaan lukien tuli 1 051 (1 090) uutta tuotetta vuonna 2017. Tilausvalikoimaan uutuuksia tuli 1955 (765). Myynnissä on myös alkoholittomia juomia 120 (94) ja tarvikkeita.   

Tärkeimmät vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset

Vastuullisuutta koskeva selvitys on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/95/EU) mukaisesti. Selvitys on Alkolle vapaaehtoinen.

Alkon tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet ovat vastuullinen alkoholin myynti, ympäristövastuu, hankintaketjun vastuullisuus ja henkilöstö. 

Alkoholin saatavuuden rajoittaminen monopolin kautta ja alkoholin hinta ovat tutkimusnäytön perusteella tehokkaimmat keinot alkoholihait­tojen ehkäisemiseksi. Alko myy alkoholia vastuullisesti, viestii alkoholin sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista sekä tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yhtiö toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joihin Suomen valtio on sitoutunut. Alkon ympäristövastuun päätavoitteet ovat energian­kulutuksen ja jätteen syntymisen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä. 

Alkon tavarantoimittajat ovat sitoutuneet hankintaketjussaan noudatta­maan Amfori BSCI:n eettisiä toimintaperiaatteita. Yhtiö tarjoaa yhteistyö­kumppaneilleen koulutusta, työpajoja ja tilaisuuksia osaamisen kehittämi­seksi sekä auditoi tuottajia alkuperämaissa. 

Sitoutunut ja osaava henkilöstö on kriittinen menestystekijä Alkon vas­tuullisessa ja erinomaisessa asiakaspalvelussa. 

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on Alkon strategian painopistealue. Vastuulliselle toiminnalle ja sen kehittämiselle asetetaan vuosittain tavoitteita ja onnistumisen mittareita. Vastuullista toimintatapaa toteutetaan läpi koko Alkon toiminnan. 

Vastuullisuuden ohjausryhmä käsittelee vastuullisuuden kehityspro­jektit ja -toimenpiteet. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii viestintä­johtaja, joka raportoi tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttami­sesta yhtiön johtoryhmälle. Operatiivisesta johtamisesta vastaa kunkin liiketoimintayksikön ja tukitoiminnon vetäjä.

Hallitus käsittelee säännöllisesti vastuullisuusasioita, jotka halli­tuksen alkoholipoliittinen valiokunta on valmistellut. Hallintoneuvosto vahvistaa toimintasuunnitelman alkoholihaittojen ehkäisemiseksi kalen­terivuodeksi kerrallaan. Toimitusjohtaja raportoi vastuullisuuden johta­misen kokonaisuudesta Alkon yhtiökokouksessa. 

Alko tekee tiivistä yhteistyötä ympäristöasioissa sekä hankintaketjun jäljitettävyydessä ja eettisyydessä Ruotsin, Norjan, Islannin ja Färsaar­ten alkoholimonopolien kanssa.

Yhtiötason tavoitteet ja tulokset

Alkon vastuullisuudessa onnistumista mitataan suuren yleisön keskuu­dessa T-Media Oy:n Luottamus&Maine -tutkimuksen vastuullisuus­osatekijän arvosanalla. Vuoden 2017 tulos jäi asetetusta tavoitteesta ja heikkeni edellisestä vuodesta. Tutkimus ei anna yksiselitteisiä vas­tauksia siihen, miksi arvosana vastuullisuuden osalta on laskenut. Alko toteuttaa vastuullisuusmielikuvaan vaikuttavista tekijöistä syventävän tutkimuksen kevään 2018 aikana.


Alkoholihaittojen ehkäisy

Ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilytarkistukset ovat osa Alkon vastuullista asiakaspalvelutyötä ja konkreettinen keino torjua alkoholihait­toja yksilötasolla. Alko mittaa näiden tarkastusten onnistumista mystery shopping -tutkimuksella. Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jossa ammattitaitoiset testiasiakkaat asioivat yrityk­sessä tavallisina palvelua tarvitsevina asiakkaina.

Tavoitteet ja tulokset

Ikärajatarkistuksissa 4,6 miljoonaa todisti täysi-ikäisyytensä, päihtymy­sepäilytarkistuksia tehtiin 0,67 miljoonaa ja välittämisepäilytarkistuksia 0,39 miljoonaa. Myymälöiden mystery shopping -tulos 95 prosenttia ylitti sille asetetun tavoitteen. Siten ikärajavalvonnan mystery-onnistu­misten tason nostaminen 91 prosentista 95 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä saavutettiin etuajassa.

Alko toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa alkoholihaittojen eh­käisemiseksi. Alko jatkoi vuonna 2017 Selvästi hyvää työtä- ja Lasten seurassa -ohjelman toteutusta. Selvästi hyvää työtä -ohjelman mer­kittävimpiä hankkeita olivat A-klinikkasäätiön toteuttama esimiehille tarkoitettu Ota puheeksi päihteet työpaikalla -esimiesvalmennus, sekä EHYT ry:n Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteuttama laskelma ehkäisevästä päihdetyöstä. Lasten seurassa -ohjelman kohokohtia oli Alkon lokakuussa järjestämä Et ole yksin -seminaari, jonka esitysten tee­mana oli alkoholin väärinkäytöstä läheisille aiheutuvat haitat. Perheen alkoholismia kuvaavan Fragile särkyvää -näytelmän esitykset jatkuivat myös teattereissa ja kouluissa eri puolilla Suomea. Ohjelmat jatkuvat myös vuonna 2018.


Ympäristö

Alkon ympäristötyö perustuu yhtiön ympäristöpolitiikkaan. Hankin­taketjun merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät pakkausten valmistuksesta, raaka-aineiden viljelystä ja juomateollisuuden energi­ankulutuksesta ja päästöistä. Pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteinen ympäristötutkimus julkaistiin kesäkuussa 2017. Sen pohjalta on kehitetty yhteistä toimintatapaa liittyen hankintaketjun ympäristövaikutuksiin, ja yhteinen strateginen toimintasuunnitelma valmistui helmikuussa 2018. Tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja ja välineitä hankintaketjun ympäristövaikutusten vähentämiseksi, sekä tarjota asiakkaille lisätietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Alkon asemaan liittyvä tasapuolisuusvaatimus ja kilpailun rajoittamislainsää­däntö on otettava huomioon ympäristövaatimuksien määrittelyssä ja käyttöönotossa. Alko pyrkii yhteistyössä tavarantoimittajien ja muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa löytämään toimintatapoja ja välineitä kestävän kehityksen edistämiseen tulevina vuosina.

Alko laajensi viime vuonna tuotevalikoiman ympäristötietoja katta­maan vegaaniset tuotteet, tuotantomaassa kestävän kehityksen -serti­fioinnin saaneet tuotteet, alkuviinit sekä kevyempään, enimmillään 420 grammaa painavaan lasipulloon pakatut viinit. Tavoitteena on lisätä juo­mien tuotantoon liittyvää ympäristötietoa tulevina vuosina. 

Kotimaan ympäristötoimintaa ohjaavat sertifioidun ISO 14001 -ympä­ristöjärjestelmän tavoitteet ja vastuut. Alkon ISO 14001 -sertifikaatti päi­vitettiin ja sertifioitiin versioon ISO 14001:2015 tammikuussa 2017, ja sen ensimmäiset seuranta-auditoinnit toteutettiin marraskuussa 2017. Vuoden 2017 aikana valmisteltiin ympäristötietojärjestelmän käyttöönottoa myymäläverkostossa. Uusi järjestelmä avataan käyttöön helmikuun 2018 alussa. Järjestelmän avulla on mahdollista seurata sähkönkulutusta ja kierrätystä Alkon myymälöissä.

Ympäristöriskit

Toimialan suurimmat ympäristöriskit ovat ilmastonmuutoksesta johtuvia, hankintaketjun raaka-aineiden alkutuo­tantoon vaikuttavia muutoksia ympäristöolosuhteissa. Niistä merkittä­vimpiä ovat kohoavat kasvukauden keskilämpötilat ja paheneva kuivuus jo ennestään veden saatavuuden osalta kriittisillä alueilla. Tällaisia viini­alueita ovat esimerkiksi Etelä-Afrikka, Kalifornia ja Etelä-Italia. Ilmaston­muutos on myös muuttanut kasvukauden sään vaikeasti ennakoitavaksi. 

Vuonna 2017 alkukesän hallajaksot ja poikkeuksellisen suuret sade­määrät aiheuttivat satomenetyksiä Ranskan tärkeillä viinialueilla kuten Bordeaux’ssa. Toimialalla mahdolliset paikalliset, tuottajakohtaiset ym­päristöriskit liittyvät torjunta-aineiden käyttöön alkutuotannossa ja siitä johtuviin välittömiin pidemmän aikavälin haittoihin paikalliselle ekosys­teemille ja yhteisölle.  

Tavoitteet ja tulokset

Alkon tavoitteena on vähentää myymäläverkoston energiankulutusta 10 prosenttia ja pienentää siitä johtuvia hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuo­teen 2017 verrattuna. Alko haluaa myös vähentää pakkausjätteen määrää myymälöissä 10 prosentilla vaikuttamalla kuljetuspakkauskäytäntöihin yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa.

Alkon myymälöiden, aluetoimistojen ja pääkonttorin arvioitu sähkön kokonaiskulutus oli vuonna 2017 noin 11,6 GWh. Alko osti vuonna 2017 yh­teensä 5 050,7 MWh uusiutuvaa sähköenergiaa ja sen alkuperä on varmen­nettu alkuperätakuulain määrittelemällä tavalla sertifikaatteja käyttäen. Määrä vastasi noin 47,5 prosenttia Alkon kokonaissähkönkulutuksesta. Kei­noina hiilidioksidipäästöjen puolittamiseen vuosien 2018–2020 aikana ovat sekä sähkönsäästöt että vihreiden sähkötuotteiden käytön kasvattaminen. 

Alkon myymälöistä toimitettiin vuonna 2017 materiaalia kierrätykseen tai hyötykäyttöön esim. prosessiapuaineena: *Ympäristötavoitteita ei asetettu vuodelle 2017. Alkon tavoitteena on vähentää vuoden 2020 lop­puun mennessä myymäläverkoston energiankulutusta 10 prosenttia ja pienentää siitä johtuvia hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Tavoitteena on vähentää pakkausjätteen määrää myymälöissä 10 prosentilla.

Paras työ

Vuosi 2017 oli organisaation näkökulmasta uudistumisen ja oppimisen vuosi. Alko uudisti vuoden 2017 alussa myymäläorganisaationsa siten, että myymälät toimivat jatkossa myymäläryhmissä. Samalla muutettiin myymälöiden esimiesten roolia. Myymäläpäälliköistä tuli palvelupäälliköitä ja heistä jokainen vastaa jatkossa 1–5 myymälästä.

Alkon henkilöstöprosesseja ja palveluja rakennetaan sekä kehitetään yh­teistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Alkossa on käytössä henkilöstön kanssa jatkuvan yhteistoimintaneuvottelun periaate. Alko seuraa henkilös­tökokemuksen kehittymistä Pulssi-kyselyllä. Yhtiön avaintavoite on henki­löstökokemuksen pitäminen hyvällä tasolla. 

Työntekijöiden osaamista kehitetään monimuotoisesti verkko-oppimi­sen, työssäoppimisen sekä perinteisen luokkaopetuksen keinoin. Koulutuspäiviä oli keskimäärin viisi päivää (4,0) työntekijää kohden. Koulutusten tavoitteena on antaa myymälähenkilökunnalle ajantasainen tieto tuotteista ja palvelukonsepteista ja tukea näin asiakaskokemuksen kehittämistä. 
 
Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2017 lopussa 2 646 (2 655) työntekijää. Henkilötyövuosiksi muunnettuna koko- ja osa-aikatyötä tekevien henkilöiden työpanos oli 1870 (1 856) henkilötyövuotta. Keskimäärin Alkon palveluksessa oli vuoden 2017 aikana 2 401 henkilöä (2 385). Henkilöstöstä vuonna 2017 miehiä oli 581 ja naisia 1 666. 

Alko seuraa henkilöstöjakaumaa sukupuolen, palvelusvuosien sekä iän mukaan. Yhtiö seuraa myös vaihtuvuutta (vapaaehtoinen vs. muut) sekä työsopimustyyppejä (määräaikainen vs. toistaiseksi voimassaoleva). 

Henkilöstön määrä vaihtelee runsaasti, koska sesonkiaikoihin rekrytoidaan määräaikaisia työntekijöitä. Viime vuoden lopussa osa-aikaisia työnte­kijöitä oli 54 prosenttia, kokoaikaisia 22 prosenttia ja määrä-aikaisia 24 prosenttia. Alko ei käytä vuokratyövoimaa. Henkilöstön työtunnit suunnitellaan asiakasvirtojen perusteella, panostaen erityisesti sesonkeihin ja muihin asiakasvirtojen huippuihin.

Koko henkilökunta on strategiapalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmä sisältää vastuullisuus-, asiakas-, henkilöstö- ja tehokkuusnäkökulmien mittareita sekä ohjaa yhdessä onnistumiseen ja strategian saavuttamiseen.

Palkat ja palkkiot henkilökunnalle olivat yhteensä 70,1 milj. euroa (70,5). Vuoden 2017 osalta henkilökunnalle ja johdolle maksetaan kannustinpalkkiota henkilösivukuluineen 2,3 milj. euroa (2,8) eli 2,7 (3,2) prosenttia henkilöstökuluista.Alko panostaa työturvallisuuteen, riskien ennakointiin ja työterveyshuol­toon. Yhtiö seuraa työtapaturmien määrää, niistä seuranneita sairauslo­mia sekä uhkatilanteita. Turvallisuuden ja työterveyshuollon tiedon poh­jalta keskitetään toimenpiteitä, joilla henkilöstön hyvinvointia voidaan tukea mahdollisimman hyvin ennakoivasti. 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Yhtiö on julkaissut ihmisoikeuksia koskevan sitoumuk­sen joulukuussa 2017. Yhtiö arvioi toimintaansa YK:n ihmisoikeuksia ja yrityksiä koskevat ohjaavat periaatteet huomioiden. 

Kaikkien Alkon tavarantoimittajien tulee sitoutua hankintaketjua koske­viin Amfori BSCI:n eettisten toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Tämän tueksi Alko uudisti vastuullisuuden verkkokoulutuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa riittävä ymmärrys eettisten periaatteiden käytännön vaikutuksista. Eet­tiset periaatteet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin ja ne sisältävät seuraavat asiat: yhdistymisvapaus ja neuvotteluoikeus, lain­mukainen korvaus työstä, työterveys ja -turvallisuus, nuorten työntekijöi­den suojelu, pakkotyökielto, eettinen liiketoiminta, syrjintäkielto, kohtuul­linen työaika, lapsityövoimakielto, vakaa työsuhde ja ympäristönsuojelu.

Tavarantoimittajien tulee myös suorittaa vastuullisuutta ja Amfori BS­CI:tä koskeva verkkokoulutus.

Ihmisoikeusriskit

Alkoholijuomateollisuuden kansainvälisissä hankintaketjuissa merkittä­vimmät tunnistetut ihmisoikeusriskit liittyvät raaka-aineiden alkutuotan­toon ja työn sesonkiluonteisuuteen. Sadonkorjuu on hyvin työvoimain­tensiivistä. Vuokratyövoiman käyttö on alueellisesti yleistä. Toimialalla tunnistettuja ongelmia ovat epäselvät johtamiskäytännöt, lakisääteisten työaikojen ylittäminen ja työturvallisuudesta sekä -terveydestä tinkimi­nen. Erityisesti sesonkityöntekijät ovat alttiita ihmis- ja työoikeuksien rikkomuksille. Alkon toiminnan kannalta olennaisimmat viiniteollisuu­den riskialueet ovat Etelä-Afrikka, Chile, Argentiina ja Välimeren rannik­koalueet. Muiden tuoteryhmien osalta sokeriruokoviljelmillä tunnistetut ihmisoikeusrikkomukset ovat Alkon huomion keskipisteenä. 

Tavoitteet ja tulokset

Alkon tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaksi kolmesta riskimaista ostettujen juomien litramäärästä ovat joko Amfori BSCI -auditoitu tai muutoin vastuullisuussertifioituja (esim. Fair Trade, Fair for Life, For Life).

Vuonna 2017 Alkon tilaamia tarkastuskäyntejä eli auditointeja teh­tiin 16. Vuonna 2017 auditointien painopiste oli Etelä-Afrikassa, jossa auditoinnit jatkuvat myös vuonna 2018. Tämän lisäksi uutena painopistealueena on Välimeren alue, ja siellä erityisesti Etelä-Italian tuotantoalueet. 

Kuusi kuukautta kestävä vastuullisen hankinnan Etelä-Afrikka-projekti on edelleen käynnissä. Projektissa pureudutaan tavarantoimittajien yhdenmukaisiin ja riittäviin toimintatapoihin ihmisoikeusriskien ennaltaehkäisemiseksi.

Alkolla ja muilla pohjoismaisilla alkoholimonopoleilla on yhtei­siä tavarantoimittajia, ja siten muiden monopolien auditoinnit tukevat Alkon hankintaketjun vastuullisuuden varmistamista ja kehittämistä. Tehtyjen auditointien yleisimmät kehityskohteet olivat puutteet työter­veydessä ja -turvallisuudessa. Myös ylitöiden tekeminen yli lainsäädän­töön kirjattujen enimmäismäärien on valitettavan yleistä erityisesti sa­donkorjuun aikana. Vuoden 2017 aikana Alkon hankintaketjusta tuli ilmi neljä kappaletta Amfori BSCI-protokollan mukaista nollatoleranssita­pausta. Kaikki tapaukset liittyivät työntekijöiden epäasialliseen kohte­luun. Nollatoleranssitapaukset ovat luonteeltaan räikeitä rikkomuksia tai laiminlyöntejä, jotka vaativat välitöntä puuttumista. Niitä käsitellään tavanomaisia seurantatoimenpiteitä nopeammalla aikataululla. 

Alkon vuoden 2018 tavoitteet liittyvät hankintaketjun läpinäkyvyy­den lisäämiseen, yhteistyökumppaneidensa osaamisen kehittämiseen ja sidosryhmäyhteistyön aktivointiin vastuullisen hankinnan toimin­tamallin vaikuttavuuden varmistamiseksi sekä vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi. Alkon toimintamallissa on kriittistä varmistaa juomatoi­mittajien riittävät menettelytavat ihmisoikeusriskien minimoimiseksi. Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä, että kaksi kolmesta riskimaista ostettujen juomien litramäärästä ovat joko Amfori BSCI-auditoitu tai muutoin vastuullisuussertifioitu.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Alkossa on käytössä hallituksen hyväksymät liiketapaperiaatteet, jotka on koulutettu koko henkilökunnalle. Liiketapaperiaatteet ohjaavat jo­kaista Alkon henkilökuntaan kuuluvaa vastuulliseen toimintaan yhtiön johdon hyväksymien arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Alko Oy:n hallitus hyväksyy vuosittain liiketapaperiaatteet ja mahdolliset muu­tokset niihin. Liiketapaperiaatteiden mukaan Alkon henkilökunta ei saa vastaanottaa tai antaa mitään suoria tai epäsuoria lahjoja tai etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona. Alko edellyttää, että jokainen työntekijä noudattaa liiketapaperiaatteita ja edistää niiden toteutu­mista. Noudattamatta jääneistä liiketapaperiaatteista tulee ilmoittaa omalle esimiehelle, organisaatiossa tämän yläpuolella olevalle esi­miehelle tai sisäiselle tarkastukselle. Yhtiöllä ei ole käytössä erillistä ilmiantojärjestelmää. 

Alko on laatinut pelisäännöt ostohenkilöstön ja tavarantoimittajien yhteistyölle samoin kuin Alkon myymälöiden ja tavarantoimittajien väliselle kanssakäymiselle tasapuolisen tavarantoimittajayhteistyön turvaamiseksi.

Vuoden 2017 aikana ei ole ollut Alkon kilpailun vastaista toimintaa koskevia tutkintoja tai vireillä olevia oikeudenkäyntejä.

Osakkeet ja osakkeenomistaja

Suomen valtio omistaa Alkon koko osakekannan (10 000 000 osaketta).          

Hallinnointi

Alkon yhtiökokous valitsi 4.5.2017 hallituksen puheenjohtajaksi ekonomi Harri Sailaksen ja varapuheenjohtajaksi valtiotieteiden maisterin, ylijohtaja Kirsi Varhilan. Jäseniksi yhtiökokous valitsi lääketieteen ja kirurgian tohtorin, pääjohtaja Juhani Eskolan, liikuntatieteiden maisterin, johtaja Kristiina Hannulan, filosofian maisterin Kuisma Niemelän, valtiotieteiden kandidaatin, viestintä- ja brändijohtaja Ulrika Romantschukin ja valtiotieteen lisensiaatin, finanssineuvos Jarmo Väisäsen.

Hallituksen kokouksiin osallistuivat ilman äänioikeutta henkilöstön edustajat Mikko Eronen ja Riina Väntsi. 

Hallituksella on tarkastus-, henkilöstö- ja alkoholipoliittinen valiokunta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Vastuullisena tarkastajana toimi KHT Lasse Holopainen.

Riskienhallinta

Alkon hallitus vastaa yhtiön riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa siitä, että riskienhallintapolitiikkaa noudatetaan ja että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Alkon riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia. Riskit on jaoteltu vahinkoriskeihin ja strategisiin, operatiivisiin sekä taloudellisiin riskeihin.

Johtoryhmä arvioi säännöllisesti yhtiön toimintaan kohdistuvat mahdolliset riskit, joilla voi olla vaikutusta yhtiön tulevaisuuteen ja kannattavuuteen. Samalla riskeille nimetään vastuuhenkilöt, jotka määrittelevät ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja vastaavat toimenpiteiden toteutuksesta. Kriittisimmät riskit ovat:

- Alkoholilain muutokset saattavat vaikuttaa yhtiöön merkittävästi.
- Alkoholijuomaveron muutos saattaa vaikuttaa alkoholijuomien matkustajatuonnin määrään ja siten Alkon myynnin kehitykseen ja kannattavuuteen.
- Alkon toiminnan keskeinen osa on vastuullinen asiakaspalvelu siten, että alaikäisille tai päihtyneille ei myydä alkoholia. - Mahdolliset poikkeamat aiheuttavat yksittäisen myymälän tilapäisen sulkemisen.
- Yhtiön liiketoiminta perustuu toimiville ja luotettaville tietojärjestelmille. Tietojärjestelmien mahdolliset toimintahäiriöt tai se, etteivät ne vastaa liiketoiminnan vaatimuksiin, voivat aiheuttaa katkoksia liiketoiminnassa.
- Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun riskit alkoholijuomien hankintaketjussa voivat toteutuessaan heikentää yhtiön mainetta vastuullisena toimijana.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Eduskunta päätti uudesta alkoholilaista loppuvuodesta 2017 ja laki astui voimaan kahdessa vaiheessa 1.1.2018 ja 1.3.2018. Heti vuodenvaiheessa vapautui vahvojen enintään 5,5 prosenttisten oluiden ja siiderien sekä long drink -juomien myynti päivittäistavarakauppoihin. Maaliskuun alusta lähtien Alkon myymälät voivat olla avoinna maanantaista perjantaisin klo 21 saakka. Lisäksi myymälät voivat jatkossa palvella pääsiäislauantaina klo 9–18 ja jouluaattona sekä juhannusaattona klo 9–12.

Päivittäistavarakaupassa myytävän alkoholin prosenttirajojen muutoksen arvioidaan vaikuttavan Alkon panimotuotteiden myyntiin laskevasti. Alkoholilaissa tapahtuvat muutokset eivät aiheuta tehdyn arvion mukaan muutoksia myymäläverkoston kattavuuteen. 

Vallitsevat terveyden ja hyvinvoinnin trendit, kuluttajien luottamus talouteen, sekä matkustajatuonti vaikuttavat alkoholin myyntiin Suomessa. Matkustajatuonti Virosta on kääntynyt laskuun Viron hallituksen tekemistä alkoholin veronkorotuksista johtuen.

Alko jatkaa palveluverkoston kehittämistä vastatakseen erilaisiin asiakastarpeisiin. Alko kehittää edelleen digitaalisia palveluitaan ja uusii myymälöitä päivitetyn myymäläkonseptin mukaisiksi.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Hallitus esittää, että muun oman pääoman rahastosta siirretään 383 052,31 euroa vapaaseen omaan pääomaan kattamaan työhyvinvoinnin parantamisen kuluja.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 ovat 67 501 120,96 euroa (56 415 591,23 euroa), josta tilikauden voitto on 40 702 477,42 euroa (38 308 944,97 euroa). 

Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: 

- osinkona jaetaan 32 000 000,00 euroa

- jätetään omaan pääomaan 35 501 120,96 euroa

Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017      67 501 120,96 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2018


Hallitus