Alkoholihaittojen ehkäisy

Alkoholi ei ole ainoastaan yksilön asia, vaan alkoholihaitat koskevat koko yhteiskuntaa. Alko tekee työtä alkoholihaittojen vähentämiseksi monin eri tavoin.

Haittojen ehkäisy on Alkon perustehtävä

Alkoholi ei ole tavanomainen hyödyke, vaan laillinen päihde, joka voi aiheuttaa voimakasta psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta. Runsaaseen ja pitkäaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyy paljon terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Juominen varjostaa usein myös alkoholia väärin käyttävän läheisten, erityisesti lasten ja nuorten, elämää.

Alkoholin aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä - vuositasolla yhteiskunnalle aiheutuu arviolta kahden miljardin euron edestä kustannuksia. Ne syntyvät välillisistä kustannuksista, kuten tuotanto- ja työpanosmenetyksistä, sekä alkoholin käytön välittömistä kustannuksista, kuten järjestyksenpidosta, sosiaalihuollosta sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksista. 

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä: mitä enemmän alkoholia juodaan, sitä suurempi määrä haittoja aiheutuu. Tutkimustiedon mukaan alkoholijuomien saatavuuden rajoittaminen ja korkea verotus ovat tehokkaimmat keinot alkoholinkulutuksen hillitsemiseksi. Alkoholipolitiikan tavoitteena onkin alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä alkoholin kulutuksen hillitseminen. (Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Kohtuullisen alkoholinkäytön puolesta

Alko on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia sille alkoholilaissa yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkon toiminta perustuu sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin vähentää alkoholin kulutuksen haittavaikutuksia. Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimia, joilla ehkäistään alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja. Alko ei määrittele alkoholipolitiikkaa, vaan se on yksi alkoholipolitiikan välineistä haittojen torjunnassa. 

Alko tekee työtä alkoholihaittojen vähentämiseksi monin eri tavoin. Edistämme alkoholin kohtuukäyttöä, sekä vastuullista ruoka- ja juomakulttuuria. Emme mainosta myymiämme tuotteita, emmekä harjoita myynninedistämistoimintaa. Tuotevalikoimassamme on alkoholittomia ja matala-alkoholisia tuotteita, sekä pieniä pakkauskokoja. Uusia myymälöitä perustetaan maltillisesti, naapuruston toiveet huomioiden. Asiantunteva henkilökuntamme varmistaa, ettei alkoholia myydä alaikäisille, selvästi päihtyneille ja ettei sitä joudu välitykseen. Seuraamme ikärajavalvonnan toteutumista säännöllisesti kassarekisteröinneillä, sekä Mystery shopping -tutkimuksilla.
Myynninvalvonta osa vastuullisuutta

Myynninvalvonta on keskeinen osa Alkon vastuullisuutta. Se on myös tärkeä osa myymälöiden laadukasta ja ystävällistä asiakaspalvelua. Ikärajavalvonnan lisäksi varmistamme, ettei alkoholijuomia myydä päihtyneille, häiritsevästi käyttäytyville eikä myöskään, jos epäilemme alkoholia menevän välitykseen joko alaikäiselle tai päihtyneelle.

Alkoholijuomien myynninvalvonnasta säädetään alkoholilaissa. Alkon omavalvontasäännöt perustuvat alkoholilakiin ja -asetukseen sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran antamiin omavalvontaohjeisiin.

Mittaamme onnistumistamme

Jokainen Alkossa aloittava työntekijä perehdytetään ikäraja-, päihtymys- ja välittämisepäilyvalvontaan. Perehdytyksen jälkeen suoritetaan myynninvalvonnan koe, joka täytyy läpäistä ennen ensimmäistä kassavuoroa. Myynninvalvonnan osaaminen kehittyy parhaiten työssä oppimisen kautta. 

Alko seuraa myynninvalvonnan toteutumista kassarekisteröinneillä. Vuonna 2016 ikärajoja tarkistettiin yli 3,8 miljoonaa kertaa, välittämisepäilytarkistuksia tehtiin yli 345 tuhatta ja päihtymysepäilytarkistuksia yli 635 tuhatta kertaa.

Ikärajavalvonnan onnistumista mitataan Mystery shopping -havainnointitutkimuksella. Vuonna 2016 kaikkiin Alkon myymälöihin tehtiin kolme asiointikertaa, yhteensä 1 059 asiointia. Mystery shopping -tutkimuksessa 91 prosentilta asioijista ikä tarkistettiin – yhdeksältä prosentilta sitä ei tarkistettu.

Uusia apuvälineitä myymälöiden tueksi

Vuodesta 2017 alkaen tarkistamme henkilöllisyyden kaikilta alle 30-vuotiaalta vaikuttavilta henkilöiltä. Tavoitteenamme on nostaa ikärajavalvonnan Mystery – onnistumisten tasoa nykyisestä 91 prosentista 95 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Päivitämme myös sisäisen myynninvalvonnan koulutusmateriaalin vastaamaan nykyhetken tarpeisiin. Koko henkilökunta suorittaa uudistetun verkkokoulutuksen vuoden 2017 aikana. Kehitämme myös uusia apuvälineitä myymälätyön haasteellisiin tilanteisiin, erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden, asiakkaiden kohtaamisen tueksi. Toteutamme vuonna 2017 aikaisemman kolmen mysterykäynnin sijasta neljä käyntiä jokaiseen myymälään, sekä lisäksi pilottikäyntejä Alkon noutopisteisiin.

Tuemme ikärajavalvonnan hoitamista myymälöissä asiakasviestinnällä, erityisesti keväällä koulujen päättyessä, sekä syksyllä lukuvuoden käynnistyessä. Keskitymme vuonna 2017 erityisesti alkoholin välittämisen ehkäisyyn liittyviin teemoihin. Ylivoimaisesti suosituin tapa hankkia alkoholia on kavereiden tai sisarusten avulla. Kampanjan avulla tarjoamme tietoa ja keinoja välittämisestä kieltäytymiseen.


Vuodesta 2017 alkaen Alkossa tarkistetaan henkilöllisyys kaikilta alle 30-vuotiaalta vaikuttavilta henkilöiltä.

Yhteistyötä haittojen ehkäisemiseksi

Alkolla on lukuisia kumppaneita ja hankkeita, joiden kanssa se tekee yhdessä työtä alkoholihaittojen vähentämiseksi. Hankkeet ovat luonteeltaan erilaisia, mutta kaikkia niitä yhdistää teema alkoholihaittojen vähentämisestä tavalla tai toisella.

Fragile-teatteriesitys Lasten seurassa -ohjelman kärkihanke

Lasten seurassa on Alkon vastuullisuusohjelma, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvia haittoja, jotka johtuvat aikuisten alkoholinkäytöstä. Se haastaa pohtimaan, miten vanhempien ja aikuisten kohtuullinenkin alkoholinkäyttö vaikuttaa lasten elämään. Ohjelmassa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjelmalla on asiantuntijaryhmä, jossa on yhteistyötahojen lisäksi edustaja Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Eri alojen taiteilijoista koostuvan työryhmän yhteistyönä syntynyt Fragile särkyvää -teatteriesitys oli Lasten seurassa -hankkeen kärkihanke vuonna 2016. Se kertoo nuoren näkökulmasta, miten haitallinen alkoholinkäyttö vaikuttaa perheeseen. Esityksen pääsanomana on se, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin eikä asioista tarvitse vaieta. Teatteriesityksen ensi-ilta oli toukokuussa 2016 Kansallisteatterissa, syksyllä esitykset jatkuivat myös Oulun, Turun ja Kajaanin kaupunginteattereissa. Yleisöesitysten lisäksi kutsuttiin päiväesityksiin yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskelijoita ja opettajia. Fragile-särkyvää esityksestä koostettu pienimuotoisempi esitysversio, MiniFragile, vieraili alkusyksystä Kainuussa ja pääkaupunkiseudulla eri kouluissa ja kahdessa lastensuojeluyksikössä.  Fragile-työryhmä tarjosi mahdollisuuden esitysten jälkeisiin keskustelutilaisuuksiin, joissa oli mukana paikallisia Lasten seurassa -ohjelman toimijoita.

Selvästi hyvää työtä -ohjelmassa keskustellaan työelämän alkoholihaitoista

Alkon Selvästi hyvää työtä -ohjelma käynnistyi 2015. Siinä toimii Suomen johtavia työhyvinvoinnin tuntijoita: A-klinikkasäätiö, EHYT ry, KELA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus. 

Yhteistyön tavoitteena on herättää keskustelua alkoholihaitoista työelämässä ja tuottaa kumppanien kanssa uutta tietoa aiheesta. Tavoitteena on yhdistää toimijoilla jo nyt käytössä olevia työkaluja yhteiseksi työkalupakiksi.   

Selvästi hyvää työtä -ohjelmasta muodostettiin Alkossa projekti, joka käynnistyi vuoden 2016 alussa. Projektin tavoite on osallistaa kaikkia alkolaisia ja tehdä se hallitusti ottamalla mukaan niin esimiehiä ja koko henkilöstöä.

FASD-päivä 9.9.2016

Syyskuun 9. päivänä 2016 Alko osallistui toistamiseen kansainväliseen FASD-päivään avaamalla myymälät klo 9.09. Kampanjassa toimi asiantuntijana Kehitysvammaliitto. 

Lapsen kehityshäiriöt, jotka aiheutuvat äidin raskauden aikaisesta alkoholinkäytöstä, voisivat olla täysin vältettävissä. Alkoholia ei siis kannata käyttää lainkaan raskausaikana, koska alkoholin käytön turvallista rajaa ei tunneta. 

Viestimme asiakkaille FASD-päivästä verkossa, josta ohjasimme heidät lisätiedon saamiseksi yhteistyökumppanimme Kehitysvammaliiton sivuille. Kerroimme asiasta myös julistein myymälöiden ulkopuolella. 

Mahis – työtä nuorten hyväksi

Nuorten Akatemian vuodesta 1998 alkaen organisoima, Alkon tukema Mahis-toiminta tähtää nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tarjoamalla haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille mahdollisuuden innostavaan ja kiinnostavaan vapaa-ajan toimintaan. 

Koulutetun Mahis-ohjaajan luotsaamissa Mahis-ryhmissä nuoret saavat yhdessä ideoidun ja toteutetun toiminnan kautta vahvistusta elämän haltuunottoon. Yhteisissä projekteissa nuoret harjoittelevat itsetuntemusta, oman itsen ja toisten hyväksymistä, sitoutumista, vastuunottoa, sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisua sekä monenlaisia arkipäivän taitoja. Monelle nuorelle Mahis-ryhmä on ollut ensimmäinen kannustava yhteisökokemus, joka on ohjannut elämää positiiviseen suuntaan. Alkon ja Nuorten Akatemian tukemina projekteina Mahis-ryhmät ovat viime vuoden aikana toteuttaneet esimerkiksi haastatteludokumentin, lyhytelokuvan, taidetapahtuman, ravintolapäivän, voimauttavan valokuvauksen sekä lukuisia harrastuskokeiluja, retkiä, kerhoja ja tapahtumia.

Alko tukee alkoholitutkimusta

Alko tukee myös tutkimusta ja opetusta. Pitkäaikaisin tuen saaja on Alkoholitutkimussäätiö sekä tutkimustuloksia ja päihdealan artikkeleja julkaisevaa Yhteiskuntapolitiikka-lehteä. Alko tukee myös Helsingin yliopiston päihdelääketieteen apulaisprofessuuria.

Alko tukee suomalaista urheiluseuratoimintaa yhdessä Suomen Olympiakomitean kanssa

Alko jakaa vuosittain Kasvata urheilijaksi -stipendin sinettiseuralle, joka on edistänyt esimerkillisesti nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Suomen Olympiakomitean ja Alkon yhteistyön tavoitteena on lisätä ohjaajien, valmentajien sekä lasten vanhempien tietotaitoa terveellisten elämäntapojen edistämisessä sekä tukea urheilua harrastavien lasten ja nuorten päihteettömyyttä. Vuonna 2016 stipendi myönnettiin Pieksän Kuuteille.

Nuorisoliikunnan tukemisen lisäksi Alko lahjoittaa vuosittain 10 000 euron stipendin urheiluseuralle, joka edistää samoja tavoitteita aikuisliikunnassa ja -urheilussa. Stipendi jaetaan kerran vuodessa järjestettävässä Urheilugaalassa Vuoden urheiluseuraksi valitulle seuralle. Vuoden 2016 urheiluseuraksi valittiin Maaselän Latu.

Hannu Kankaasta Vuoden poliisi

Alko on yksi pitkäaikaisimmista Vuoden poliisi -kunniamaininnan yhteistyökumppaneista. Vuoden poliisin valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus.

Vuonna 2016 Vuoden poliisiksi valittiin rikosylikonstaapeli Hannu Kangas Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta. Kirkkonummen poliisiaseman perustutkinnassa ryhmänjohtajana työskentelevä Kangas tekee poliisin perustyötä, päivittäisrikosten tutkintaa. Valinnalla haluttiin poliisin 200-vuotisjuhlavuotena korostaa peruspoliisityön suurta arvoa koko poliisitoiminnalle.

Sata lasissa – Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa

Osana Lasten seurassa -ohjelmaa Alko on tukenut Sata lasissa -hanketta, jonka tavoitteena on selvittää alkoholinkäytön ylisukupolvisuutta. Alkoholinkäytön heijastusvaikutukset eivät vaikuta vain alkoholinkäyttöön, vaan terveys, työllisyys, toimeentulo ja koulutus jäävät tyypillisesti heikommaksi alkoholiongelmaisessa perheessä kolmannessakin polvessa. Sata lasissa -hanke on osa ITLAn Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -tutkimus- ja vaikuttamisohjelmaa. Ohjelman pyrkii löytämään keinoja, joilla edistää lasten tasavertaisia elinoloja.

Vuonna 2016 Sata lasissa -hankkeessa julkaistiin Sukupolvien sillat – kasvamisen karikot -kirja, joka käsittelee kasvamista ja kasvattamista suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Kirjassa keskitytään vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen myönteisiin piirteisiin sekä tarkastellaan asioita tulevaisuuden ja hyvän elämän näkökulmasta. Kirjan tavoitteena on edistää avointa keskustelua vaikeasta aiheesta niin perheissä kuin nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kesken.


Monelle nuorelle Mahis-ryhmä on ollut ensimmäinen kannustava yhteisökokemus, joka on ohjannut elämää positiiviseen suuntaan.