Taloudellinen vastuu

Alkon taloudellisen vastuun perusta, kestävä taloudellinen tulos, saavutetaan vastuullisilla arvoilla ja toimintatavoilla.
Alkon toiminnalla on laajoja taloudellisia vaikutuksia sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Kestävän taloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi toiminnan on oltava tehokasta. Alkon on myös huomioitava sidosryhmät tasapuolisesti ja raportoitava taloudesta läpinäkyvästi ja avoimesti.

Liiketapaperiaatteet edellyttävät, että Alko toimii rehellisesti ja avoimesti sekä noudattaa voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja sopimuksia. Tätä Alko edellyttää myös liikekumppaneiltaan. Alko ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota, vaan toimii taloudellisesti vastuullisin perustein. Kassavarojen sijoittamisen tavoitteena on turvata sijoitettujen pääomien lisäksi maksuvalmius ja saada tuottoa sijoitetuille varoille alhaisella riskillä.

Asiakkaat 1 163,1 miljoonaa euroa

Alko tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja laadukkaita tuotteita sekä palveluja. Vuonna 2016 alkoholijuomista saadut tuotot olivat 1 156,2 miljoonaa euroa (1 151,7).

Palveluita ja tarvikkeita tuotettiin 5,8 miljoonan euron (5,4) arvosta. Luku sisältää Alkoholintarkastuslaboratorion analyysitutkimuksista saadut tuotot, 331 tuhatta euroa (307).

Alko avasi verkkokaupan yritysasiakkaille elokuussa 2016 ja kuluttajille marraskuussa 2016. Verkkokaupan myötä tilauspalvelupisteet muuttuivat noutopisteiksi, joista asiakas voi noutaa verkkokauppatilauksensa. Verkkokauppa ja noutopisteet täydentävät myymälöiden kanssa monikanavaista palveluverkostoamme sekä tukevat haja-asutusseutujen paikallista elinkeinoelämää.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 2,1 miljoonaa euroa (2,6) ja ne olivat pääasiassa käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja vuokratuottoja. Alko järjesti marraskuussa 2016 taideteosten pop up -myyntitilaisuuden, jossa myytiin aluetoimistoilla ja pääkonttorilla olleita suomalaisia taideteoksia.

Tavaran- ja palvelujen toimittajat 1 029,8 miljoonaa euroa

Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin on osa Alkon hankintaprosessia, jossa suoran hankintahinnan lisäksi huomioidaan epäsuorasti syntyvät vaikutukset. Alko soveltaa BSCI-järjestön kehittämää vastuullisen hankinnan prosessia alkoholijuomaostoissaan ja edellyttää toimittajiltaan eettisiä toimintatapoja. Yleiset hankintaehdot sisältävät eettisen kaupankäynnin periaatteet. Alkoholijuomaostoissa huomioidaan myös lainsäädännön (Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta 243/2000) antamat ohjeet toimittajien tasapuolisesta ja läpinäkyvästä kohtelusta. Alko on toteuttanut alkoholijuomien toimittajille Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen, jonka avulla varmistetaan, että toimittaja ymmärtää vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteet ja käytännön vaikutukset. Alko edellyttää, että kaikki alkoholijuomatoimittajat ja agentit ovat suorittaneet verkkokoulutuksen kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Alko julkaisee Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti -opasta, jossa kerrotaan alkoholijuomien valikoimaanottoprosessista.

Pääosa hankinnoista on alkoholijuomia, joita ostettiin alkoholijuomateollisuudelta ja -tukkukaupan toimijoilta 934,1 miljoonalla eurolla vuonna 2016 (920,7). Suurin osa näistä toimijoista on suomalaisia, mutta Alko osti alkoholijuomia myös ulkomaisilta toimijoilta 13,8 miljoonan euron arvosta vuonna 2016 (12,6). Alko ostaa alkoholijuomat euromääräisinä, jotta valuuttariskiä ei muodostuisi.

Muita tuotteita ja palveluita ostettiin 36,0 miljoonalla eurolla vuonna 2016 (42,1). Tämän lisäksi toimittajilta kiinteisiin kuluihin kirjattiin 59,7 (59,1) miljoonaa euroa hankintoja. Näillä hankinnoilla mahdollistettiin muun muassa seuraavat toiminnot:
  • It-palveluihin ja -konsultaatioihin panostettiin 10,0 miljoonaa euroa (7,9). Verkkokauppa avattiin yrityksille elokuussa 2016 ja kuluttaja-asiakkaille marraskuussa 2016. It-kulut kasvoivatkin verkkokaupan perustamisen, käyttöönoton ja ylläpidon vuoksi. Muut it-kulut olivat pääasiassa ohjelmien lisenssejä ja ylläpidon tukea.
  • Alkon pääkonttori muutti Arkadian kiinteistöön elokuussa 2016. Samaan aikaan Arkadian myymälä remontoitiin uuden myymäläkonseptin mukaiseksi. Vuoden 2016 loppuun mennessä viisi myymälää sai uuden konseptin mukaisen ilmeen.
  • Vuoden 2016 lopussa 355 myymälästä 334 sijaitsi vuokratuissa kiinteistöissä, joista maksettiin vuokraa 17,0 miljoonaa euroa (17,2). Myymälöiden vuokrakulut alenivat osittain myymälämuuttojen ansiosta. Muutoissa valittiin edellistä pienempi ja tilatehokkaampi huoneisto. Yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi myymälätilojen vuokrien indeksikorotukset ovat olleet maltillisia. 
  • Myymälöidemme monikanavaiseen asiakaskokemuksen toteuttamiseen panostettiin hankkimalla mobiilipäätteet jokaiseen myymälään. Mobiilipäätettä käytetään asiakaspalvelutilanteiden lisäksi verkkokauppatilauksien vastaanottoon ja luovutukseen. Uusien kassapäätteiden kassanäkymät uudistettiin alkuvuodesta 2016.
Suorien vaikutusten lisäksi Alkon hankinnat vaikuttavat tavaran- ja palvelutoimittajien kautta välillisesti myös ulkopuolisiin toimijoihin koko tuotantoketjussa. Eettisten kaupankäynnin periaatteiden avulla otetaan huomioon välilliset vaikutuksemme, mutta niiden rahallista suuruutta ei ole tässä arvioitu.

Henkilöstö 87,6 miljoonaa euroa

Alko maksoi henkilöstölleen vuonna 2016 palkkoja ja palkkioita 70,5 miljoonaa euroa (67,7). Eläkekulujen suuruus oli 12,5 miljoonaa euroa (14,5 milj. euroa) ja muut henkilöstösivukulut 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2016 (3,7 milj. euroa). Henkilökäyttö myymälöissä kasvoi hieman edellisestä vuodesta.

Eläkkeet

Lakisääteisten työeläkkeiden lisäksi osa Alkon henkilökunnasta kuuluu lisäeläkejärjestelmän piiriin. Lisäeläkkeiden eläketurva hoidetaan eläkeyhtiöiden kautta, myös niin kutsuttu Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläke. Vuoden 2016 lopussa 280 henkilöä kuului Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläkkeen piiriin ja neljä henkilöä niin kutsutun Vistalcon lisäeläkkeen piiriin.

Toimitusjohtajalla ja neljällä johtoryhmän jäsenellä ei ole lisäeläkejärjestelyä. Kaksi johtoryhmän jäsentä kuuluu maksuperusteisen lisäeläkkeen piiriin vuoden 2016 lopussa. Tämän lisäeläkkeen eläkeikä määräytyy TYEL:n mukaan ja vuosittain maksettava etuus on 10 prosenttia säännöllisistä vuosiansiosta ilman kannustinpalkkoja.

Yksi johtoryhmän jäsenistä kuuluu Alkon eläkesäätiön A-osaston piiriin, jonka mukaan eläkeikä on 61 vuotta ja eläke 66 prosenttia palkasta.

Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläkkeen eläkeikä on 58–63 vuotta henkilön työtehtävistä ja palvelusajasta riippuen ja eläke 66 prosenttia palkasta.

Alko maksoi lisäeläkkeiden vakuutusmaksuja vuonna 2016 yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (2,8), mikä on 0,1 prosenttia (4,2) yhtiön koko palkkasummasta. Vakuutusmaksujen suuruuteen vaikuttivat saadut rahastohyvitykset.

Yhteiskunta 80,2 miljoonaa euroa

Yhteiskunta saa Alkon toiminnasta verotuloja. Alkon veroasioita johtaa talousjohtaja, joka raportoi olennaisista veroasioista hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Tulkinnallisissa tilanteissa voidaan ostaa verokonsultointia ulkopuoliselta veroasiantuntijalta tai pyytää ennakkopäätös verottajalta.

Alko ei tee verosuunnittelua tai ohjaa varoja ulkomaisille tileille, vaan maksaa kaikista myydyistä tuotteista ja tuloksesta Suomen lain mukaiset verot. Alkon maksamat verotulot menevät valtion budjetin kautta yleisesti valtion menojen rahoittamiseen ja ne ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Verotuloilla rahoitetaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluita.

Alkoholijuomaveroa myydyistä tuotteista kertyi 580,0 miljoonaa euroa vuonna 2016 (586,0). Tavarantoimittajat maksavat suurimman osan myytyjen tuotteiden alkoholijuomaveroista suoraan valtiolle. Alko maksaa alkoholijuoma- ja pakkausverot niistä tuotteista, jotka kulkevat Alkon keskusvaraston kautta. Alko maksoi suoriteperusteisesti alkoholijuomaveroa Alkon keskusvaraston kautta kulkevista juomista 15,0 miljoonaa euroa (21,8) ja juomapakkausveroa 0,3 miljoonaa euroa (0,2).

Alko maksoi arvonlisäveroa 37,5 miljoonaa euroa (40,5) ja yhteisöveroa 10,5 miljoonaa euroa (10,1). Palkkaveroja Alko maksoi 15,5 miljoonaa euroa (15,6) ja sosiaaliturvamaksuja 1,5 miljoonaa euroa (1,4).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien laskemien mukaan alkoholin aiheuttamat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat noin 1,3–1,4 miljardia euroa vuosittain.

Yhteisöt 0,9 miljoonaa euroa

Alko tekee yhteistyötä Lasten seurassa -ohjelmassa A-klinikkasäätiön, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Vanhempainliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Sen lisäksi vuonna 2015 käynnistettiin Työelämä ja alkoholihaitat -ohjelma, jossa ovat yhteistyökumppaneina A-klinikkasäätiö, EHYT ry, KELA, THL, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus. Yhteistyö pohjautuu keskinäisiin sopimuksiin kuitenkin niin, että vuonna 2016 näissä ohjelmissa KELA, THL ja Työturvallisuuskeskus toimivat asiantuntijoina vastikkeetta. Alko maksoi vastikkeellisesta toiminnasta yhteisöille vuonna 2016 yhteensä 163 256 euroa (137 500).

Tämän lisäksi Alko tekee yhteistyötä Nuorten Akatemian ja Suomen Olympiakomitean (vuonna 2016 Valo ry) kanssa. Näiden yhteisöjen kanssa vastikkeellisten avustusten määrä oli 61 000 (47 600 euroa) Helsingin Nuorkauppakamarin Vuoden poliisin valinnan tukeminen ja Suomen Olympiakomitean Kasvata urheilijaksi -stipendi ovat vastikkeettomia, yhteensä 6 700 euroa. Samoin vastikkeettomiin avustuksiimme kuuluu Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle annettu 2 000 euroa vähävaraisten joulun kustannuksiin.

Alko tukee lisäksi Alkoholitutkimussäätiön tutkimustoimintaa 67 300 euron lahjoituksella ja Yhteiskuntapolitiikka-lehteä 15 000 euron avustuksella. Alko tuki myös Helsingin yliopiston päihdelääketieteellistä alkoholitutkimusta 120 000 eurolla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Juomatapatutkimusta 300 000 eurolla ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiötä 100 000 eurolla.

Koko vuoden tulosvaikutteiset avustukset olivat 0,9 (0,3 miljoonaa euroa).

Alko ei antanut avustuksia tai tukia poliittisille tahoille.

Omistaja 40,0 miljoonaa euroa

Alkon omistaa Suomen valtio (100 %). Alko maksoi omistajalleen vuoden 2015 tuloksesta osinkoa 40,0 miljoonaa euroa (40,0 milj. euroa vuoden 2014 tuloksesta). Osinko maksettiin vuonna 2016 kahdessa erässä: kesäkuussa 20,0 miljoonaa euroa ja syyskuussa 20,0 miljoonaa euroa.

Alko ei saa valtiolta taloudellisia avustuksia.

Investoinnit 7,4 miljoonaa euroa

Alko investoi myymäläverkon kehittämiseen ja strategian mukaisiin hankkeisiin. Myymälöiden kehittämiseen investoitiin 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2016 (2,3 milj. euroa vuonna 2015). Vuonna 2016 avattiin kolme uutta myymälää ja uuteen liikepaikkaan siirtyi 12 myymälää. Yksi myymälä suljettiin. Remonttitöitä tehtiin 14 myymälässä, sisältäen Helsingin Arkadian lippulaivamyymälän uudistamisen. Myymälöiden kehittämiseen tehdyt investoinnit kasvoivat noin 13 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Strategian mukaisiin hankkeisiin investoitiin vuonna 2016 yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurimpia investointeja olivat verkkokaupan rakentaminen (2,7 milj. euroa), pääkonttorin työtilojen kalustaminen ja sisustaminen joustotyötä palveleviksi (0,8 milj. euroa), uusien myymäläkonseptien määrittäminen (0,4 milj. euroa) ja henkilöstöjohtamisen järjestelmän kehittäminen (0,3 milj. euroa). Muita pienempiin kokonaisuuksiin jakautuvia investointeja tehtiin yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.