Vastuullinen hankintaketju

Alkon toimitusketju on laaja ja erittäin kansainvälinen. Alko vaatii eettisiin toimintaperiaatteisiin sitoutumista kaikilta juomatoimittajiltaan.
Alkoholijuomien vastuullisuuden suuria haasteita ovat pitkät kansainväliset hankintaketjut. Varsinkin jos tuotteita ei pystytä jäljittämään alkutuotantoon asti, siellä vallitsevat työolot ja ympäristönsuojelun taso jäävät pimentoon. Tuotteen alkuperäinen tuottaja voi olla toisinaan hyvinkin vaikeasti jäljitettävissä, etenkin jos tuote saa lopullisen tuotemerkkinsä monen väliportaan päässä alkutuottajasta.

Vastuullisten hankintojen merkitys kuluttajille ja jossain määrin myös poliittisille päättäjille on entisestään kasvanut. Suuri osa kuluttajista odottaa yrityksiltä vastuullisuutta, toimialasta riippumatta.

Toimialalle tyypillisesti Alkonkin hankintaketju on kansainvälinen ja monien tuotteiden kohdalla erittäin moniportainen. Vuonna 2016 ostimme alkoholijuomateollisuudelta ja -tukkukaupan toimijoilta 93,5 miljoonaa litraa alkoholijuomia 71 alkuperämaasta ja 486 kotimaiselta tai ulkomaiselta tavarantoimittajalta. Alkolla ei ole omia tuotteita eikä omaa tuotantoa.

Alko on Business Social Compliance Initiativen (BSCI) jäsenyrityksenä sitoutunut eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vaatii sitä myös juomatuotteita Alkolle tarjoavilta ja toimittavilta myyjiltä. Kaikki Alkon juomatoimittajat ovat antaneet kirjallisen vakuutuksen omasta sitoutumisestaan.Riskimaatuottajien vastuullisuuden varmentaminen 2016

Tuotteiden alkuperämaiden joukosta auditointien kohteena ovat pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteisesti BSCI:n ja toimialakohtaiseen riskianalyysiin perustuen sopimat 50 ns. riskimaata. Näissä riskimaissa on 272 tuotantolaitosta, jotka kuuluvat Alkon hankintaketjuun.

Riskimaiden tuotantolaitoksista tulevien 775 juomatuotteen joukosta on valittu kategoria- ja volyymiperusteisesti vuonna 2016 auditoitavat vakiovalikoiman tuotteet. Kaikkiaan riskimaista tulevien tuotteiden osuus on vajaat 22 prosenttia Alkon myynnistä.

Alkon teettämät vastuullisen hankinnan tarkastuskäynnit toteutettiin tämän riskiarviointiprosessin tuloksena yhteensä kuudelle tuottajalle ja yhdelletoista alkutuottajalle. Yksi auditointi siirtyi vuodelle 2017, ja yksi auditointi peruuntui Alkolle ilmoitetun tuottajan osoittauduttua pelkäksi pullottamoksi.

Tehdyt auditoinnit kartoittivat yhteensä 1 167 työntekijän työoloja.

Auditointitulosten jakauma oli:

A (erinomainen): yksi tuotantolaitos ja kaksi sille toimittavaa alkutuottajaa
B (hyvä): -
C (hyväksyttävä): yksi tuotantolaitos
D (riittämätön): neljä tuotantolaitosta ja yhdeksän alkutuottajaa
E (ei-hyväksyttävä): -

Yleisarvosana C on alin taso, jonka pohjoismaiset monopolit ovat sopineet hyväksyvänsä. Sitä alempi tulos tarkoittaa, että tuottaja tekee löydöksiin vastaavan korjaussuunnitelman, jonka toteutuminen varmennetaan vuoden kuluttua toteutettavalla seuranta-auditoinnilla.

Alkoholijuomateollisuudessa sadonkorjuun sesonkiluonteisuus sekä toimitusketjussa vallitsevat alkutuotantoon kohdistuvat kustannuspaineet asettavat merkittävimmät haasteet työ- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Myös Alkon teettämien auditointien tulokset peilaavat näitä haasteita. Yleisimmät merkittävät puutteet ovat palkan suuruus, ylityön teettäminen ja sen määrän seuranta. Yhdellä auditoidulla eteläafrikkalaisella rypäletilalla todettiin työntekijöiden halventavaa kohtelua, joka sisältyy BSCI:n määritelmään vakavista eettisten toimintaperiaatteiden rikkomuksista. Löydöksestä käynnistyi niin kutsuttu nollatoleranssiprosessi, joka tarkoittaa eri osapuolien yhteistä osallistumista seurantaan ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista nopeutetulla aikataululla.

Auditointien jälkeen Systembolaget, Vinmonopolet ja Alko vierailivat Etelä-Afrikassa huhtikuussa. Vierailuun sisältyi käyntejä helmi-maaliskuussa auditoiduilla viinintuottajilla sekä tapaamisia paikallisten toimialan järjestöjen kanssa. Vierailulla syvennettiin ymmärrystä BSCI-auditointien toimivuudesta maatalousympäristössä, kuultiin auditoitujen tuottajien mielipiteitä järjestelmästä sekä yleisemmin muodostettiin kuvaa eteläafrikkalaisen viinialan valmiudesta parantaa sosiaaliseen vastuuseen sisältyviä toimintatapoja.

Alko järjesti maahantuojille BSCI- ja ympäristöasioiden tietoiskuja tavarantoimittajatilaisuuksien yhteydessä. Niissä kerrattiin BSCI:n periaatteita ja käytiin läpi mm. tehtyjen auditointien tuloksia ja luomuviljelyn periaatteita kotimaisen asiantuntijapuhujan avulla. Osallistujia oli keskimäärin noin 50-60. Lisäksi järjestettiin erityisesti tuotteiden ympäristönäkökulmiin ja niiden viestintään keskittynyt työpaja. Alkon maahantuojia ja tuottajia varten tammikuussa avatun Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen oli joulukuun loppuun mennessä suorittanut 212 maahantuojan edustajaa. Verkkokoulutuksen suoritus vaaditaan kaikilta maahantuojilta kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Yhteispohjoismainen vastuullisen hankinnan kehitystyö jatkui

Edellisvuonna hyväksytyn pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteisen päivitetyn vastuullisuusstrategian mukaisesti kehitystyötä jatkettiin vuonna 2016.

Monopolit sopivat keväällä uudesta riskimaalistasta. Prosessissa arvioiduista 99 maasta, joista yhtiöt yhteensä ostavat, 50 maata nousi riskimaalistalle. Näistä riskimaista noin 20 on tällä hetkellä edustettuna vähintään yhden monopolin vakiovalikoimassa.

Lisäksi ulkopuolisella asiantuntijalla teetetyn eri sertifiointien vertailun jälkeen sovittiin yhteisesti, että tietyt vastuullisuussertifioinnit hyväksytään joko sellaisenaan tai tietyin lisäedellytyksin niin, että auditointeja ao. tuottajille/viljelyksille ei priorisoida. Nämä sertifioinnit ovat:
  • Bonsucro
  • Fair for Life (*
  • Fairtrade
  • Sedex (SMETA)
  • WIETA
  • Anheuser-Busch InBev: Global Human Rights Policy
  • Walmart
  • Sustainable Wines of Chile
(*Alko hyväksyy myös For Life -sertifioinnin)

Uudenlaisia yhteistyön muotoja on kehitetty myös FTA:n alaisessa BSCI:ssä. Systembolaget ja Alko päättivät liittyä mukaan BSCI:n aloittamaan, viinintuottajien vastuullisuuskehitysohjelmaan nimeltä Sustainable Wine Programme. Tämän vuosina 2016-2018 toteutettavan pilottiohjelman tavoitteena on riskimaatuottajia mukaan kutsuen luoda eri tason toimijoita palveleva yhteisen vastuullisuuskehittämisen malli, ja se kattaa sekä sosiaalisen että ympäristövastuun elementit.

Hankintaketjun läpinäkyvyys uutena fokusalueena

Alko edellyttää, että tavarantoimittajat pitävät jatkuvasti edustamiensa tuotteiden tuottajatiedot ajan tasalla. Tästä vaatimuksesta huolimatta vuoden 2016 auditointikierroksen yhteydessä havaittiin puutteellisia tuottajatietoja. Alko toteutti sen seurauksena kevään ja kesän aikana volyymiltään merkittävimpien riskimaiden Argentiinan, Chilen, Etelä-Afrikan sekä rommintuotantomaiden tuotteita koskeva tuottajatietokyselyn. Maahantuojien oli toimitettava tuotekohtaisesti aiempaa laajemmat tiedot hankintaketjunsa jokaisesta portaasta, sekä tiedot tuotteiden mahdollisista alkuperäsertifioinneista. Vastaava tietopäivitys toistetaan vuosittain.

Alkuperäsertifioidut ja alkoholittomat tuotteet valikoimassa

Alkolla oli vuoden 2016 lopussa valikoimissaan noin 64 sertifioitua eettisen kaupan juomatuotetta ja yli 324 luomuviiniä, 31 olutta ja siideriä sekä väkevien juomien tuoteryhmässä noin 23 luomutuotetta.

Kaikki valikoimamme eettisen kaupan tuotteet ovat saaneet kansainvälisen sertifikaatin. Tällä hetkellä valikoimassa on tuotteita, joilla on Fair Trade-, Fair for life- tai For life -sertifiointi. Näillä tuotteilla on yleisesti hyväksytty auditointijärjestelmä, mutta tuotteita ei ole auditoitu Alkon toimeksiannosta. Alkon valikoimissa eettisen kaupan tuotteita on ollut vuodesta 2007 lähtien.

Luonnonmukainen eli luomu-tuotantotapa on tullut jäädäkseen tuotteiden raaka-aineiden viljelyyn. Sillä tavoitellaan mahdollisimman pieniä lopputuotteeseen jääviä vierasainejäämiä, mutta ennen kaikkea hyötyjä viljelysten ja niitä ympäröivän luonnonympäristön parantuneen kunnon ja biodiversiteetin kannalta. Luomutuotannon kriteereihin viinintuotannossa liittyy myös esimerkiksi tavanomaista alempi sallittu sulfidimäärä lopputuotteessa. Luomumerkittyjen tuotteiden ohella Alkon valikoimassa on biodynaamisesti tuotettuja puna- ja valkoviinejä sekä samppanjaa. Biodynaaminen viljelymuoto on ollut erityisesti Ranskassa nouseva trendi, mutta joitain tuotteita hankimme myös Espanjasta, Italiasta, Itävallasta ja Saksasta sekä Kalifornian osavaltiosta.

Niin sanottuja erityisen matala-alkoholillisia tuotteita, tyypillisesti viinejä, oli vuoden lopussa valikoimassa 122 kappaletta.

Alko on myös laajentanut vuoden 2016 aikana pienten pullokokojen valikoimaansa.

Alkoholittomien juomien ryhmä jatkoi sekin kasvuaan. Valikoimassamme oli vuoden lopussa noin 79 alkoholitonta olutta, siideriä, viiniä ja kuohuviiniä.

Tasapuolisuus ja syrjimättömyys ovat osa Alkon eettisiä periaatteita ja monopoliroolia

Tuotteiden ottamisesta valikoimaan, niiden hinnoittelusta ja valikoimasta poistamisesta päätetään tasapuolisin ja syrjimättömin perustein riippumatta toimittajan kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Näitä periaatteita noudatetaan myös vastuullisen hankinnan toimintamallissa. Alko myös mittaa tavarantoimittajiensa kokonaistyytyväisyyttä vuosittain. Vuoden 2016 kyselyssä tavarantoimittajat antoivat Alkon osto- ja logistiikkayksikölle kokonaistyytyväisyysarvosanan 8,20 (asteikolla 4–10) eli arvosana parani noin 0,6 prosenttia edellisvuodesta (2015: 8,15).

#nofilter – onko vastuullisuus todellisuutta vai kiiltokuvaa

Kuluttamisen trendit ovat murroksessa, ja kuluttajat asettavat yrityksille enemmän vaatimuksia kuin kymmenen vuotta sitten. Yritysten halutaan kiiltokuvamaisen mielikuvamarkkinoinnin sijaan kertovan rohkeasti arvoistaan ja näyttävän myös epätäydellisemmän puolensa. Alkon vastuullisuustiimi otti kiinni trendeistä ja käynnisti kampanjan nimeltä #nofilter. Kampanjan tavoitteena oli myös kirkastaa Alkon vastuullisuusmielikuvaa vuoden 2015 TNS Gallupin Maine ja vastuullisuus -tutkimuksessa näkyneen vastuullisuusmielikuvan notkahduksen jälkeen.

#nofilter-kampanjan idea syntyi Mainostajien Liiton järjestämässä AdProfit-kilpailussa, jossa Alko toimi juniorisarjan tehtävänantajana.  Kilpailijat haastettiin miettimään uudella tavalla vastuullisuudesta viestintää tehtävänannolla ”Alkon vastuullisuustyö uudelle tasolle, uudella tavalla - tunnettuuden nostaminen ja kuluttajien osallistaminen”.
Kilpailuehdotuksia tuli 31, joiden joukosta nousi voittajaksi ehdotus nimeltä ”#nofilter – läpinäkyvyys keskiöön”. Ehdotuksen sisältö oli, kiteytettynä tekijöiden itsensä sanoin: ”#nofilter-viesteillään Alko haastaa paljastamaan todellisuuden täydellisen kuvan takana. Sen sijaan, että elämä on ulkopuolisin silmin kuin satukirjasta, jaamme todellisia tarinoita ja tilanteita kuvien takana. Kantavana ajatuksenamme on, olisiko aika pysähtyä miettimään, miten suodatettu todellisuus vaikuttaa maailmaan ja kuinka paljon annamme sen ohjata asenteitamme, käyttäytymistämme tai valintojamme.”

Bloggaajat viestiä viemään

Kampanjaan haastettiin mukaan lokakuussa 2016 kymmenen suomalaista bloggaajaa, jotka saivat tehtäväkseen kirjoittaa läpinäkyvyyden teemasta omassa elämässään. Samalla Alko aloitti uudenlaisen vastuullisuuden juttusarjan verkkosivuillaan. Sarjassa julkaistiin juttuja sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista aina vegaanisista viineistä viestimisen vaikeudesta riskimaiden maatilojen palkkauskysymyksiin.

Alko kutsui myös kuluttajat mukaan keskusteluun sosiaalisen median kanavillaan Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Vuoropuheluun haastettiin mukaan myös muutamia muiden alojen yrityksiä ottamaan kantaa omasta näkökulmastaan.  

Tuottajat mukaan kampanjaan vuoden 2017 aikana

Vuoden 2017 aikana Alko kutsuu mukaan keskusteluun tuottajia. Jo ennen kampanjan alkua tavarantoimittajille kerrottiin Alkon aikeesta lisätä läpinäkyvyyttä hankintaketjun haasteellisissa vastuullisuuskysymyksissä, tuotteiden jäljitettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Kampanjan artikkelit on julkaistu myös Alkon englanninkielisinä verkkosivuilla, jotta tuottajat voivat tutustua #nofilter-kampanjaan. Vuoden 2017 aikana myös #nofilter-aihepiirien kirjoa laajennetaan hankintojen ja tuotevalikoiman ulkopuolelle kattamaan muun muassa alkoholin ongelmakäyttöä.