Vastuullisuuden johtaminen

Alkon haluaa olla vastuullinen, aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi Alko seuraa viimeisintä tutkimusta, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kehitystä sekä edelläkävijäkuluttajien luomia ja vahvistamia trendejä.
Ensimmäinen vastuullisuusstrategiaan vahvasti vaikuttava trendi on oman terveyden ja hyvinvoinnin arvostus ja terveyden reaaliaikainen seuranta teknologian avulla. Trendi myös sivuaa vahvasti Alkon liiketoiminnan vastuullisuutta ja yhteiskunnallista tehtävää. Varsinkin nuoret aikuiset hakevat jatkuvasti uusia ja parempia tapoja huolehtia omasta terveydestään niin ruokavalion, liikunnan, työnteon kuin muidenkin elintapojensa avulla.

Kuluttajien huoli luonnon tilasta, sen monimuotoisuuden vähenemisestä ja ilmastonmuutoksesta on yhä voimistunut ja näiden kaikkien kytkökset muun muassa maatalouden käytäntöihin ymmärretään yhä paremmin. Alkoholijuomatuottajat seuraavat entistä kokonaisvaltaisemmin, miten heidän valitsemansa viljelymenetelmät vaikuttavat ympäristöolosuhteisiin viljelyksillä ja myös niiden välittömässä läheisyydessä. Paikallisiin kriittisen tärkeisiin olosuhteisiin sisältyy myös vesitalous. Huoli veden puhtaudesta ja sen riittävyydestä sekä viljelyyn, että ympäröivän yhteisön tarpeisiin kasvaa.  Molemmat huolenaiheet sisältävät vahvat riippuvuussuhteet ilmastonmuutokseen, jonka ymmärtäminen ja vastustaminen – tai väistämättä, myös siihen sopeutuminen - nousivat vuoden 2016 aikana lopullisesti pysyväksi puheenaiheeksi myös juomatoimialan sisällä.

Tuotteiden taustat läpinäkyviksi

Kolmas keskeinen kuluttajatrendi on ajatus ”syyllisyydestä vapaasta” kuluttamisesta. Kun Alko tekee valikoimaansa ostopäätöksiä, se haluaa tuntea tuotanto-olosuhteet ja luottaa siihen, että tuotteen taustalta ei löydy sen enempää ympäristöhaittoja kuin epäeettisiä käytäntöjäkään. Nykykuluttajat odottavat yritysten toimivan vastuullisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. Sosiaalisen median myötä tieto kulkee maailman laidalta toiselle sekunneissa. Kuluttaja olettaa, että halutessaan hän voi selvittää minkä tahansa yrityksen ja tuotteen taustoja. Jos tietoa ei löydy tai yritys vaikuttaa haluttomalta avoimeen viestintään, kuluttaja-aktivistit herkästi ja yleensä myös hyvin nopeasti tuovat kysymyksen toimintatapojen eettisyydestä mahdollisimman näkyvästi julkiseen keskusteluun.

Alkon visio on, että asiakkaat mieltävät vastuullisuuden tärkeäksi laatutekijäksi ja yhtiön oleelliseksi vahvuudeksi. Alko haluaa, että verkko- ja kivijalkamyymälät ovat kuluttajille luotetuimpia asiointipaikkoja.

Jotta tämä toteutuisi, Alko on nostanut tavoitetasoaan kaikilla vastuullisuusohjelman osa-alueilla. Alko etsii innovatiivisia lisäarvoa tuovia ratkaisuja myös alkoholipoliittisen vastuun alueella. Alkoholitutkimuksen ja -lääketieteen sekä esimerkiksi mobiiliteknologian asiantuntemuksen yhteen tuomisella voidaan löytää uusia tapoja hallita alkoholinkäytön haittavaikutuksia yksilötasolla. Alkon tavoite on vähintään yhden uudenlaisen ratkaisun aikaansaaminen vuosittain.


Päämääränä on, että tämä strategiassa työnimen ’EcoLabel’ saanut valikoima muodostaa vuoteen 2020 mennessä merkittävän osan tuotteista.

Myymäläverkoston energiankulutus alas

Alkon ympäristöstrategia vuoteen 2020 mennessä jakautuu kahteen päätavoitteeseen, joille määritettiin numeeriset mittarit alkuvuonna 2017. Ensimmäinen tavoite on vähentää myymäläverkoston energiankulutusta. Toinen tavoite on tuoda asiakkaiden saataville kasvava valikoima tuotteita, joiden tuottaminen vaikuttaa ympäristöön positiivisella tavalla verrattuna totuttuihin tuotantotapoihin ja olosuhteisiin; on vaikutus sitten esim. pienempi veden kulutus, uusiutuvan energian käyttö tai luonnonmukainen tuotantotapa. Päämääränä on, että tämä strategiassa työnimen ’Eco Label’ saanut valikoima muodostaa vuoteen 2020 mennessä merkittävän osan tuotteista.

Pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteinen hankintojen sosiaalisen vastuun tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki BSCI-auditoitavat ns. riskimaatuottajat saavat vähintään tuloksen C (”hyväksyttävä”, asteikolla A-E).

Vastuullisuusohjelmaa johdetaan neljän osa-alueen kautta:
  • Alkoholihaittojen vähentäminen
  • Vastuullisuustoimenpiteet läpi asiakaspolun
  • Edelläkävijä tuotteiden ja hankintaketjun vastuullisuudessa
  • Vaikuttava ja läpinäkyvä asiakas- ja sidosryhmäviestintä.
Sidosryhmätyöllä vaikuttavuutta

Alkon sidosryhmiin kuuluvat asiakkaiden, työntekijöiden, valtionhallinnon ja tavarantoimittajien lisäksi joukko toimijoita, joiden kanssa yhteistyössä toimien Alko pystyy vaikuttamaan tehokkaammin kuin yksin. Alkoholin myynnin vastuullisuudessa ja alkoholihaittojen vähentämisessä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Työterveyslaitos.

Vuoden aikana Alko työskenteli myös Reilu Kauppa ry:n kanssa vahvistaakseen hankintaketjun sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä viestejä. Tavarantoimittajatilaisuudessa lokakuussa tarjottiin annos luomutietoa tuomalla puhujaksi ProLuomu ry:n luomutuotantoasiantuntija.

Vastuullisen hankinnan kehittämisessä toimintatapoja koordinoidaan muiden Pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa ja toisaalta tiivistä yhteistyötä tehdään myös Alkon omien tavarantoimittajien kanssa. Nämä kaksi sidosryhmää ovat oleellisia myös Alkon ympäristötyön kannalta.

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Yhteiskuntavastuun johtaminen on organisoitu seuraavasti: vastuullisuuden ohjausryhmä käsittelee yhtiön vastuullisuusasioita koskevat kehitysprojektit ja -toimenpiteet. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii viestintäjohtaja, joka raportoi tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta yhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle.

Hallituksen alkoholipoliittinen valiokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät alkoholipoliittisen vastuullisuuden asiat. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain yhtiön alkoholipoliittisen ohjelman. Vastuullisuuden teemat korostavat vastuun merkitystä jokaisen alkolaisen arkityössä. Arjen vastuullisuusteot näkyvät Alkon sidosryhmille ja siten vaikuttavat asiakaskokemukseen. Operatiivisesta johtamisesta, myös vastuullisuusasioissa, vastaa kunkin liiketoimintayksikön ja tukitoiminnon vetäjä.