Alkoholihaittojen ehkäisy on Alkon perustehtävä

Alkoholi ei ole tavanomainen hyödyke, vaan laillinen päihde, joka voi aiheuttaa voimakasta psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta.

Runsas ja pitkäaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, ja se varjostaa usein myös alkoholia väärin käyttävän läheisten, erityisesti lasten ja nuorten, elämää.

Alkoholin aiheuttamat taloudelliset haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat merkittäviä - vuositasolla kustannukset ovat THL:n arvion mukaan yli kaksi miljardia euroa. Ne syntyvät välillisistä kustannuksista, kuten tuotanto- ja työpanosmenetyksistä, sekä alkoholin käytön välittömistä kustannuksista, kuten järjestyksenpidosta, sosiaalihuollosta sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksista.

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä: mitä enemmän alkoholia juodaan, sitä suurempi määrä haittoja aiheutuu.

Tutkimusten mukaan alkoholihaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin:

  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja.
(lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö)  

Alkoholihaittojen vähentämisen johtaminen

Alkon yksinoikeusasema perustuu sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin vähentää alkoholin kulutuksen haittavaikutuksia Suomessa. Alko on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia sille alkoholilaissa yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimia, joilla ehkäistään alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja. Alko on yksi alkoholipolitiikan välineistä haittojen torjunnassa.

Vähittäiskulutuksen osuus alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta Suomessa oli 68 prosenttia vuonna 2016. Kulutus painottuu vähittäiskulutukseen eli Alkon myymälöistä sekä alkoholijuomia myyvistä elintarvikeliikkeistä, kioskeista ja huoltoasemilta hankittuihin alkoholijuomiin. (Lähde Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Alkon osuus kaikesta Suomessa nautitusta alkoholista on 32 prosenttia. 

Alkon hallintoneuvosto vahvistaa alkoholiyhtiölle 1 §:ssä tarkoitettujen haittojen vähentämistä koskevan toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto antaa myös vuosittain kertomuksen sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpiteistä, joilla yhtiö on pyrkinyt vähentämään haittoja.

Vastuullisuuden ohjausryhmä käsittelee yhtiön vastuullisuusasioita koskevat kehitysprojektit ja -toimenpiteet. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii viestintäjohtaja, joka raportoi tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta yhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle.

Hallituksen alkoholipoliittinen valiokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät alkoholipoliittisen vastuullisuuden asiat. Operatiivisesta johtamisesta, myös vastuullisuusasioissa, vastaa kunkin liiketoimintayksikön ja tukitoiminnon vetäjä. 

Alko arvioi alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteidensä tuloksia vuosittain puolueettoman tahon laatiman vaikuttavuusarvion avulla. 


Myynninvalvonta on osa vastuullista asiakaspalvelua

Myynninvalvonta tarkoittaa niitä toimia, joilla Alkon henkilökunta varmistaa, että juomia ei myydä alaikäisille, selvästi päihtyneille, eikä myöskään välitykseen.

Alkoholijuomien myynninvalvonnasta säädetään alkoholilaissa. Alkon omavalvontasäännöt perustuvat alkoholilakiin ja -asetukseen sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran antamiin omavalvontaohjeisiin. Jokainen Alkossa aloittava työntekijä perehdytetään ikäraja-, päihtymys- ja välittämisepäilyvalvontaan. Perehdytyksen jälkeen suoritetaan myynninvalvonnan koe, joka täytyy läpäistä ennen ensimmäistä kassavuoroa. Koulutusten lisäksi käytännön työssä oppiminen on tärkeää; osaaminen kehittyy vähitellen kertyvän kokemuksen kautta.

Alko seuraa myynninvalvonnan toteutumista kahdella tapaa: omilla kassarekisteröinneillä, sekä ulkopuolisen tahon tekemillä mystery shopping -tutkimuksilla. Vastuullisuusmysteryn toteuma on myös yksi Alkon strategisista mittareista.


Johtamismallin tavoitteet ja tulokset

Alkon myymälöissä ikärajan tarkastukset kuten muutkin myynninvalvontatoimet kirjataan kassajärjestelmään. Tuloksia seurataan alueittain, myymälöittäin sekä myyjätasolla. Myyjäkohtaisia rekisteröintejä seurataan säännöllisesti. Seurannan tavoitteena on tasalaatuinen ja luotettava myynninvalvonta kaikissa myymälöissä. Aluepäälliköt asettavat tavoitteet edellisvuotisen toteutuman perusteella ja verraten saman kaltaisia myymälöitä keskenään.

Vuonna 2017 ikärajoja tarkistettiin yli 4,6 (3,8) miljoonaa kertaa, välittämisepäilytarkistuksia tehtiin yli 390 (345) tuhatta ja päihtymysepäilytarkistuksia yli 670 (635) tuhatta kertaa.

  • Ikärajakontrollit; 31 myymälää jäi tavoitteestaan, 323 myymälää ylsi tavoitteeseensa*
  • Päihtymysepäilyt; 33 myymälää jäi tavoitteestaan, 321 myymälää ylsi tavoitteeseensa*
  • Välitysepäilyt; 16 myymälää jäi tavoitteestaan, 338 myymälää ylsi tavoitteeseensa*
*) Yhdelle myymälälle ei ole asetettu tavoitetta v. 2017.  

Aluepäälliköt laativat yhteistyössä vuoden 2018 tavoitteet perustuen edellisvuoden toteutumiin. Ikärajatarkistusten määrää ei ole tarkoitus merkittävästi kasvattaa, eli vuoden 2018 tavoitteet noudattelevat edellisvuoden toteutumia ottaen huomioon samankaltaisten myymälöiden yhtenevät tavoitetasot.

Myymälöiden vuoden 2017 mystery shopping -tavoite, 92 prosenttia, ylittyi. Asioijista 95 prosenttia (91%) ikä tarkistettiin ja viideltä prosentilta sitä ei tarkistettu. Saavutimme siis etuajassa tavoitteemme nostaa ikärajavalvonnan mystery-onnistumisten tason 91 prosentista 95 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Teimme vuonna 2017 myös ensimmäistä kertaa mystery-käynnin 58 Alkon verkkokaupan noutopisteeseen. Käyntien kokonaistulos oli 90 prosenttia.

Toteutamme vuonna 2018 neljä mystery-asiointia jokaiseen myymälään, sekä lisäksi yhden käynnin kaikkiin Alkon noutopisteisiin. Myymäläkäyntien tavoite on 93 prosentia ja huipputavoite 96 prosenttia. Noutopistekäyntien tavoitetaso vuodelle 2018 on sama 93 prosenttia kuin myymäläverkostossakin.

Hyvän tuloksen saavuttamista edesauttoi mm. se, että vuoden 2017 alussa ryhdyimme tarkistamaan henkilöllisyyden kaikilta alle 30-vuotiaalta vaikuttavilta asiakkailta. Kerroimme muutoksesta asiakkaille mm. myymälöissä ja sosiaalisessa mediassa. Koko henkilökunta suoritti myös uudistetun myynninvalvonnan verkkokurssin. Tuimme ikärajavalvonnan hoitamista myymälöissä asiakasviestinnällä, erityisesti keväällä koulujen päättyessä, sekä syksyllä lukuvuoden käynnistyessä. Alkoholin välittämisen teemaan keskittyvä Alkon 'Kieltäytymiskoulu'-kampanja sai runsaasti näkyvyyttä mediassa humoristisilla videoillaan.

Jatkamme vuonna 2018 uusien apuvälineiden kehittämistyötä myymälätyön haasteellisiin tilanteisiin, erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden, asiakkaiden kohtaamisen tueksi.

Asiointikieltosopimus rajoittaa juomaostoja

Oman tai läheisen ongelmallisen alkoholinkäytön tueksi on mahdollista laatia asiointikieltosopimus Alkon myymälässä. Asiointikieltosopimuksella tarkoitetaan vapaaehtoista sopimusta, jonka avulla rajoitetaan asiakkaan alkoholijuomien ostoa yhdestä tai useammasta Alkon myymälästä. Aloite sopimuksen laatimiseksi voi tulla asiakkaalta itseltään, tai hänen läheiseltään.

Asiointikieltosopimuksia solmittiin vuonna 2017 yhteensä 24 kpl (vuonna 2016 14 kpl). Asiointikieltosopimukset ovat aina määräaikaisia, enintään 12 kk:n mittaisia.

Haittojen ehkäisyyn liittyvät valitusmekanismit

Henkilökunta voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä toiminnasta paitsi omassa yksikössään myös suoraan ylimmälle johdolle Alkon sisäisen intranetin ja Yammer-kanavan kautta. Asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat ottaa yhteyttä Alkon asiakaspalveluun myös alkoholihaittoihin ja myynninvalvontaan liittyvissä kysymyksissä, puhelimitse, sähköpostilla ja chatilla.

Yhteistyötä haittojen ehkäisemiseksi

Alkolla on lukuisia kumppaneita ja hankkeita, joiden kanssa se tekee yhdessä työtä alkoholihaittojen vähentämiseksi. Hankkeet ovat luonteeltaan erilaisia, mutta kaikkia niitä yhdistää sama tavoite – alkoholihaittojen vähentäminen yhteiskunnassa. 

Miltä alkoholinkäyttö näyttää lasten silmin?

Lasten seurassa on Alkon vastuullisuusohjelma, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvia haittoja, jotka johtuvat aikuisten alkoholinkäytöstä. Ohjelmassa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjelman kohokohtia oli Alkon lokakuussa järjestämä Et ole yksin -seminaari, joka kokosi yhteen lähes kahdeksankymmentä järjestöjen, median ja eri yritysten edustajaa Musiikkitaloon Helsinkiin. Seminaarin esitysten teemana oli alkoholin väärinkäytöstä läheisille aiheutuvat haitat. Lasten ja nuorten ääni nousi kaikissa puheenvuoroissa vahvasti esiin. Perheen alkoholiongelma leimaa lapsia ja nuoria ja siksi nuoret toivovat, että alkoholista voitaisiin puhua avoimemmin.

Fragile särkyvää -teatteriesitykset jatkuivat myös vuonna 2017. Fragile-teatteriversio vieraili Kuopion kaupunginteatterissa ja pienimuotoisempi esitysversio, MiniFragile, vieraili Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Helsingin yhteiskoulussa. Esitys tavoitti yhteensä reilut tuhat katsojaa. Fragile-työryhmä tarjosi mahdollisuuden esitysten jälkeisiin keskustelutilaisuuksiin, joissa oli mukana paikallisia Lasten seurassa -ohjelman toimijoita.

Selvästi hyvää työtä -ohjelma tähtää työelämän alkoholihaittojen ehkäisyyn

Yhteistyön tavoitteena on herättää keskustelua alkoholihaitoista työelämässä ja tuottaa kumppanien kanssa uutta tietoa aiheesta. Ohjelman yhteistyökumppaneita ovat A-klinikkasäätiö, Ehyt ry, KELA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

Ohjelman merkittävimpiä hankkeita on A-klinikkasäätiön esimiehille tarkoitettu Ota puheeksi päihteet työpaikalla -esimiesvalmennus. Verkkovalmennukseen kootaan kattavasti tietoa ja apuvälineitä työyhteisön päihdehaittojen hallinnan ja ennaltaehkäisyn tueksi. Sähköisen työkalun tuotanto eteni suunnitelmien mukaisesti, mm. työkaluun sopivat ja saatavat aineistot muutettiin sähköiseksi ja uutta aineistoa, kuten esimiehiä puhuttelevia videosisältöjä, tuotettiin. Verkkovalmennuksen tuotanto jatkuu myös vuonna 2018 ja valmennuksen pilotointi käynnistyy maaliskuussa 2018. 

Ehyt ry:n Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteuttama laskelma ehkäisevästä päihdetyöstä valmistui. Laskelman tavoitteena oli tuottaa selvitys työpaikan ehkäisevästä päihdetyöstä investointina, eli millaista panos-tuotos-suhdetta ehkäisevään työhön investoiva työpaikka voi odottaa saavansa. Laskelmaa tullaan hyödyntämään vuoden 2018 aikana muun muassa esimiehille tarkoitetun valmennuksen markkinoinnissa.

FASD-päivä 9.9.2017

Syyskuun 9. päivänä 2017 Alko osallistui kolmatta kertaa kansainväliseen FASD-päivään avaamalla myymälät klo 9.09. Kehitysvammaliitto toimii kampanjan yhteistyökumppanina.  

Lapsen kehityshäiriöt, jotka aiheutuvat äidin raskauden aikaisesta alkoholinkäytöstä, voisivat olla täysin vältettävissä. Alkoholia ei siis kannata käyttää lainkaan raskausaikana, koska alkoholin käytön turvallista rajaa ei tunneta. 

Viestimme asiakkaille FASD-päivästä verkossa, josta ohjasimme heidät lisätiedon saamiseksi yhteistyökumppanimme Kehitysvammaliiton sivuille. Kerroimme asiasta myös julistein myymälöiden ulkopuolella. 

Tukea 75:lle nuorten omalle projektille

Nuorten Akatemian vuodesta 1998 alkaen organisoima, Alkon tukema Mahis-toiminta tähtää nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tarjoamalla haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille mahdollisuuden innostavaan ja kiinnostavaan vapaa-ajan toimintaan. Koulutetun Mahis-ohjaajan luotsaamissa Mahis-ryhmissä nuoret saavat yhdessä ideoidun ja toteutetun toiminnan kautta vahvistusta elämän haltuunottoon. Yhteisissä projekteissa nuoret harjoittelevat itsetuntemusta, oman itsen ja toisten hyväksymistä, sitoutumista, vastuunottoa, sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisua sekä monenlaisia arkipäivän taitoja. Monelle nuorelle Mahis-ryhmä on ollut ensimmäinen kannustava yhteisökokemus, joka on ohjannut elämää positiiviseen suuntaan. 

Vuoden aikana käynnistyi 75 Mahis-projektia. Ryhmät toteuttivat tuen avulla erilaisia projekteja ja tempauksia, mm. itse toteutetun ”escape room” -pakohuoneen ja autonrämästä tuunatun sohvan nuorisotalolle. Alko on Mahis-yhteistyön myötä ollut tukemassa nuorten omia projekteja vuodesta 2001 alkaen.

Vastuullista alkoholitietoutta oppilaitoksille

Alkon terveysesitteet ovat olleet vuodesta 2015 alkaen tilattavissa koulujen käyttöön ilmaiseksi Subject aid -palvelun kautta. Alkoholi ja elämänkaari- ja Lisä- ja vierasaineet -esitteet ovat olleet suosittuja, ja niitä tilattiin kouluihin vuonna 2017 yhteensä 24 053 kappaletta. Esitteitä tilanneille opettajille tehdyn kyselyn mukaan 86 prosenttia vastanneista antoi esitteille arvosanan hyvä tai erittäin hyvä. 

Alko tukee alkoholitutkimusta

Alko tukee myös tutkimusta ja opetusta. Pitkäaikaisin tuen saaja on Alkoholitutkimussäätiö sekä tutkimustuloksia ja päihdealan artikkeleja julkaiseva Yhteiskuntapolitiikka-lehti. Vuonna 1950 perustettu Alkoholitutkimussäätiö edistää ja tukee sellaista tieteellistä tutkimusta, jonka kohteena on alkoholin käyttö yleensä tai alkoholi yksilön ja yhteiskunnan ongelmana. Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneita väitöskirjoja julkaistiin vuoden 2017 aikana seitsemän (2016: 3). Vertaisarviointimenettelyn läpikäyneitä uusia artikkeleita ilmestyi kansainvälisissä julkaisusarjoissa 22 (2016: 24) ja kotimaisissa sarjoissa seitsemän (2016: 3). Lisäksi ilmestyi yhdeksän muuta julkaisua (2016: 16). Alkoholi- ja huumetutkimukseen myönnettyjen uusien tutkimusapurahojen summa oli yhteensä 279 820 euroa (2016: 281 963€).

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistiin vuonna 2017 kaikkiaan kuusi vertaisarvioitua alkoholiaiheista tutkimusartikkelia ja neljä muuta pidempää analyysia. Artikkelit käsittelivät muun maussa alkoholinkäyttöä perheissä, alkoholinkäytön yleisyyttä ja väestöryhmien välisiä kulutuseroja, alkoholipolitiikkaa ja alkoholiteollisuuden vaikuttamistoimintaa sekä alkoholiongelmien hoitojärjestelmää.

Alkon yhtiökokous päätti vuonna 2016 lahjoittaa yhteensä 360 000 euroa Helsingin yliopiston päihdelääketieteen tutkimukseen ja kehitykseen. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on käynnistänyt viisivuotisen apulaisprofessuurin (tenure track) tehtävän. Apulaisprofessuurin tutkijan tehtävät painottuvat yhteiskunnallisesti kiinnostaviin alkoholi ja terveys –teemaan liittyviin tutkimusaiheisiin, opetukseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lahjoitus maksetaan kolmessa erässä vuosina 2016-2018.

Alko tukee suomalaista urheiluseuratoimintaa yhdessä Suomen Olympiakomitean kanssa

Alko jakaa vuosittain Kasvata urheilijaksi -stipendin sinettiseuralle, joka on edistänyt esimerkillisesti nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Suomen Olympiakomitean ja Alkon yhteistyön tavoitteena on lisätä ohjaajien, valmentajien sekä lasten vanhempien tietotaitoa terveellisten elämäntapojen edistämisessä sekä tukea urheilua harrastavien lasten ja nuorten päihteettömyyttä. Vuoden 2017 voittaja oli kilpacheerleadingseura Golden Spirit Helsingistä. 

Nuorisoliikunnan tukemisen lisäksi Alko lahjoittaa vuosittain 10 000 euron stipendin urheiluseuralle, joka edistää samoja tavoitteita aikuisliikunnassa ja -urheilussa. Stipendi jaetaan vuosittain järjestettävässä Urheilugaalassa Vuoden urheiluseuraksi valitulle seuralle. Vuoden 2017 urheiluseuraksi valittiin Kaarinan Pojat ry.

Vuoden poliisi

Poliisilla on keskeinen rooli järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä sekä rikosten ehkäisemisessä. Alko haluaa osoittaa arvostusta poliisin tärkeälle työlle Vuoden poliisi -yhteistyön kautta. Alko on yksi pitkäaikaisimmista Vuoden poliisi -kunniamaininnan yhteistyökumppaneista. Valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus.

Rikosylikonstaapeli Risto Ottavainen Oulun poliisilaitokselta valittiin Vuoden poliisiksi 2017.

Sata lasissa – Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa

Osana Lasten seurassa -ohjelmaa Alko on tukenut Sata lasissa -hanketta, jonka tavoitteena on selvittää alkoholinkäytön ylisukupolvisuutta. Sata lasissa -hanke on osa Itlan Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -tutkimus- ja vaikuttamisohjelmaa. Ohjelman pyrkii löytämään keinoja, joilla edistää lasten tasavertaisia elinoloja. Vuoden 2017 aikana Sata lasissa -ohjelman tuloksia levitettiin osallistumalla erilaisiin tilaisuuksin sekä viestimällä tuloksista mm. erilaisissa blogeissa. 

Lydia-peli ja Lapsen taakka -kampanja

Alko julkaisee keväällä 2018 lasisesta lapsuudesta kertovan Lydia-pelin mobiiliversiona. Peli kuvaa koskettavalla tavalla lapsen elämää alkoholistiperheessä. Lydian kohderyhmänä ovat alkoholin varjossa kasvaneet ja alkoholinkäyttäjät, mutta myös ne, joilla ei ole omakohtaista kokemusta aiheesta. Peli tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden asettua toisen asemaan.

Lapsen taakka -kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua siitä, että onko maltillisenkaan alkoholinkäytön kuuluttava joka tilanteeseen, kuten lasten harrastuksiin. Kampanjan kohderyhmänä ovat harrastavien lasten vanhemmat ja valmentajat, sekä aikuiset yleensä. Kampanja käynnistyi alkuvuonna 2018.