Raportointiperiaatteet

Alko on raportoinut vuosittain GRI:n raportointiohjeiston mukaisesti vuodesta 2004 lähtien.

Alko noudattaa raportissa Global Reporting Initiativen (GRI:n) kestävän kehityksen suositusta, Valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä vuodelta 2011 ja Ohjeistusta valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin vuodelta 2014.

Tässä vastuullisuusraportissa viitataan GRI-indeksissä listattuihin GRI standardeihin. Raportti ilmestyy suomeksi ja englanniksi, ja se julkaistaan ainoastaan verkkoversiona. Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu. 

Raportin laskentaraja

Alko-konserniin kuuluvat Alko Oy emoyhtiönä ja neljä kiinteistöosakeyhtiömuotoista tytäryhtiötä jotka on määritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Raportissa esitetyt tiedot ovat peräisin yhtiön operatiivisen toiminnan tueksi tehdyistä selvityksistä ja kirjanpidon luvut tarkastetusta liikekirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. Raportointi kattaa Alkon koko toiminnan.

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat Alkon talousraportteihin, kirjanpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut tulevat henkilöstötietojärjestelmistä, palkanlaskentajärjestelmistä, palveluntuottajilta ja kirjanpidosta. Ympäristövastuun luvut on pääosin saatu omista järjestelmistä ja palveluntuottajilta.

Henkilöstölukujen laskennassa sovelletaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. Hallinnointi-osio noudattaa soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Tilinpäätös on laadittu FAS-standardin mukaan.

Olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat

Raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat määriteltiin vuonna 2014 GRI G4 -raportointiohjeiston vaatimusten mukaan. Keväällä 2014 toteutetun sidosryhmäkyselyn pohjalta tunnistetut vastuullisuusnäkökohdat arvioitiin ja niiden olennaisuus määritettiin. Olennaisuusanalyysiä on päivitetty käytettävissä olevan tutkimustiedon, julkisessa keskustelussa esille nousseiden teemojen sekä sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vuonna 2018 Alko toteuttaa jälleen sidosryhmätutkimuksen.

Johtamistapa olennaisten näkökohtien osalta


Yhtiön yritysvastuuindikaattorien laskentaperiaatteet

Myymälöiden sähkön kokonaiskulutus                      

Sähkönkulutustieto kerätään laskuttajakohtaisesti jälkikäteen laskuilta tai vuokranantajille/laskuttajille tehdyn kyselyn kautta. Kaikista kohteista kulutustietoa ei ole saatavilla, koska vuokranantaja ei laskuta kulutuksesta tai laskuttaa vuokran yhteydessä kiinteällä kuukausisummalla.
Indikaattorin tiedot tulevat Turku Energialta. Yhtiö saa tarkan kulutuksen vain oman seurannan piirissä olevista myymälöistä. Muiden kohteiden osalta sähkönkulutustieto on kerätty vuoden 2016 tietojen osalta joko laskulta tai laskuttajalta kysyttynä tasolla kWh/kk.
Lähtökohtaisesti vuosiraportoinnissa käytetään edelliseltä vuodelta arvioituja summia, koska kulutustietojen koostamista ei useinkaan ehditä toteuttaa ennen vuosikertomuksen julkaisua (pl. Turku Energialta saadut tiedot).

Pääkonttorin sähkönkulutus

Lukemat Alkon pääkonttorin sähkönkulutuksesta saadaan kiinteistöyhtiön vuosiraportista.

Alkossa myydyt pakkaukset

Alkossa myydyt pakkausten määrät kerätään kuukausittain päivitettävästä Universal-myyntiraportista.

Tuontikuljetusten CO2-päästöt

Tiedot kerätään Alkon tietovarastosta (DW), jonne tallentuvat GOLD-järjestelmään kirjatut tiedot Alkon keskusvarastoon vuoden aikana tehdyistä vastaanotoista. Tiedolle tehdään pivot-yhdistely siten, että jokaisen maan (lähtöpostinumeron) toimitusten painot lasketaan yhteen. Tämän jälkeen haetaan aikaisempien vuosien datasta etäisyydet lähtöpostinumeron ja Alkon keskusvaraston välille (maantie ja merikuljetus erikseen). Jos kauden aikana on tullut uusia lähtöalueita, päivitetään näiden osalta etäisyydet. Haetut etäisyydet kerrotaan maa- ja merikuljetusten päästökertoimilla (CO2/tn*km). Näiden summa kertoo tuontikuljetusten kokonaispäästöt vuoden aikana.

Kotimaan myymäläjakelukuljetusten CO2-päästöt

Indikaattorin tiedot kattavat yhtiön omasta keskusvarastosta myymälöihin toimitetut määrät.
Luvut kerätään myymälöiden kirjaamista vastaanotoista (GOLD-järjestelmässä). DW-järjestelmästä kerätään vuoden aikaiset vastaanotot litroina, jotka muunnetaan tonneiksi (kerroin 1,44 kg/ltr). Kuljetusetäisyydet kerätään yhteen (runkokuljetukset: Alkon keskusvarastosta terminaaleihin ja jakelukuljetukset: terminaaleista myymälöihin). Mikäli terminaalien ja myymälöiden sijainnissa ei ole tapahtunut vuoden aikana muutoksia, käytetään edellisen vuoden lukuja. Kuljetussuorite (tn*km) lasketaan kuhunkin myymälään ja kerrotaan tämä luku päästökertoimella (CO2/tn*km). Päästöt summataan yhteen, jolloin saadaan koko vuoden kokonaispäästöt.

Alkon myymälöistä paluukuormien mukana kerätyt pakkausmateriaalit

Indikaattorin tiedot kerätään ajamalla GOLD-järjestelmästä kaikkien myymälöiden varastotapahtumat (palautukset) pakkausmateriaaleille, joista on tehty omat tuotteensa. Tietoihin lasketaan yhteen kunkin pakkausmateriaalin palautetut määrät, kerrotaan ne oletuspainoilla (tuotenumeron kolme viimeistä numeroa) ja lasketaan materiaaleittain yhteen.
Yhtiö raportoi vain myymälöistä paluukuormien mukana kerätyt ja edelleen kierrätykseen ohjatut materiaalimäärät. Kiinteistöjen yms. kautta kierrätetyt määrät eivät ole mukana luvuissa. 

Tuotteiden ympäristötiedot

Tuotteiden ympäristötiedot (luomu, biodynaaminen, vegaaninen, alkuviini, paikallinen kestävän kehityksen sertifiointi ja kevyempi lasipullo) ovat peräisin Alkon tuotehallintajärjestelmästä tulevilta tuotetietokorteilta. Alkon verkkokaupasta saadaan ajantasainen kunkin päivän lukumäärätieto.

Päihtymysepäily-, ikäraja- ja välitysepäilytarkastukset

Myyjät rekisteröivät ostokelpoisuuden tarkastamisen kassapäätteelle pikanäppäimellä.

Mystery shopping -testiasioinnit

Alkon ikärajavalvonnan onnistumista mitataan vuosittain mystery shopping -menetelmällä, jossa ikärajavalvontaa testataan 18-25-vuotiaan testiasiakkaan käynnillä. Tutkimuksen toteuttaa Kantar TNS.

Vastuullisen hankinnan Amfori BSCI -auditoinnit

Alko seuraa hankintaketjun eettisten toimintaperiaatteiden toteutumista Amfori BSCI -auditointien avulla. Tiedot auditointien tuloksista kerätään Amfori BSCI:n tietokannasta. 

Raportin sidosryhmät

Raportin tärkeimpiä kohderyhmiä ovat Alkon henkilökunta, asiakkaat, omistaja, viranomaiset, tavarantoimittajat ja media. 

Raportointijakso ja yhteystiedot

Tämä raportti kertoo vuoden 2017 vastuullisuustyömme tuloksista. Raportti vuodelta 2016 ilmestyi maaliskuussa 2017.

 
Lisätietoja
 

Alkon viestintäyksikkö

Viestintäasiantuntija Elina Tompuri, elina.tompuri@alko.fi

Vastuullisuusasiantuntija Virpi Valtonen, virpi.valtonen@alko.fi

Viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, maritta.iso-aho@alko.fi