Jatkuva dialogi sidosryhmien kanssa tärkeää

Alko käy avointa ja faktoihin perustuvaa keskustelua yhteiskunnan kanssa.

Yhtiö käy jatkuvaa dialogia sidosryhmiensä kanssa ja selvittää niiden odotuksia erilaisilla tutkimuksilla. Alkolle tärkeiden ryhmien näkemyksiä kuullaan herkällä korvalla päivittäisistä asiakaskohtaamisista tavarantoimittajatutkimuksiin. Sidosryhmien odotukset otetaan huomioon liiketoiminnan ja vastuullisuuden kehittämisessä.

Alkon toiminnan ja vastuullisuuden keskeiset sidosryhmät ovat:

  • Asiakkaat
  • Omistaja, poliittiset päättäjät
  • Henkilöstö
  • Tavarantoimittajat
  • Järjestöt
  • Media

Keskeisten sidosryhmien lisäksi on joukko toimijoita, joiden kanssa yhteistyössä toimien Alko pystyy vaikuttamaan tehokkaammin kuin yksin. Alkoholihaittojen ehkäisyyn liittyvään työhön Alkolla on laaja sidosryhmien verkosto. Yhteistyöhankkeissa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), A-Klinikkasäätiö, Ehkäisevän päihdetyön järjestö (Ehyt), Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) ja Suomen vanhempainliitto (SVL).

Vastuullisen hankinnan kehittämisessä parhaita toimintamalleja luodaan yhdessä muiden Pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa ja toisaalta tiivistä yhteistyötä tehdään myös Alkon omien tavarantoimittajien kanssa. Nämä kaksi sidosryhmää ovat keskeisiä myös Alkon ympäristötyön vaikuttavuuden kannalta.


Vastuullisuus on yksi Alkon strategisista painopistealueista. Vastuullisuuden toimenpiteitä ohjaa yhtiön strategian lisäksi olennaisuusarvio, jossa on otettu huomioon keskeisten sidosryhmien odotukset. Sidosryhmien odotuksia seurataan jatkuvasti osana Alkon johtamisjärjestelmää sekä strategian ja toimintasuunnitelmien laadintaa. Sidosryhmien kanssa käydään jatkuvaa dialogia ja ryhmien odotuksissa tapahtuvat muutokset pyritään ottamaan huomioon toiminnassa mahdollisimman pian.

Vastuullisuustoimintoa johtaa johtoryhmään kuuluva viestintäjohtaja, jonka vastuualueeseen kuuluvat vastuullisuus, viestintä ja brändimarkkinointi. Hän on johtoryhmän jäsen. Hän raportoi johtoryhmälle sidosryhmien odotuksista liittyvätpä ne alkoholipoliittiseen, sosiaaliseen tai ympäristövastuuseen. Yhtiön talousjohtaja seuraa ja kehittää Alkon taloudelliseen vastuuseen liittyviä odotuksia.

Alkon jäsenyydet eri järjestöissä

Alkon edustajia toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Seuraavassa luettelossa on listattu merkittävimmät näistä edustuksista. Johtoryhmän ja hallituksen keskeiset luottamustoimet on kerrottu osiossa hallinnointi.

Kansainväliset järjestöt

Amfori Network Finland
puheenjohtaja: vastuullisuuspäällikkö Marja Aho

Muut järjestöt ja yhteisöt 

Suomen Palautuspakkaus Oy
hallitus: liiketoimintajohtaja, verkkokauppa Paula Kujansivu

Suomen Keräyslasiyhdistys ry
hallitus: logistiikan kehittämispäällikkö Tuomas Kokkonen

Alkoholitutkimussäätiö
hallitus: yhtiölakimies Jonna Björklund

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö
hallitus: vastuullisuuspäällikkö Marja Aho (hallintoneuvosto), markkinointipäällikkö Sari Karjalainen (hallitus)

Olennaisuus

Alko seuraa aktiivisesti toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia. Sidosryhmien odotukset ohjaavat liiketoimintamme kehittämistä. Viime vuosina odotukset Alkon toimintaa kohtaan ovat edelleen kasvaneet. Tässä esitetyt olennaisuudet on määritelty käytettävissä olevan tutkimustiedon, julkisessa keskustelussa esille nousseiden teemojen sekä sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vuonna 2018 Alko toteuttaa jälleen sidosryhmätutkimuksen.