Taloudellinen vastuu

Alkon taloudellisen vastuun perusta, kestävä taloudellinen tulos, saavutetaan vastuullisilla arvoilla ja toimintatavoilla.

Alkon toiminnalla on laajoja taloudellisia vaikutuksia sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Kestävän taloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi toiminnan on oltava tehokasta. Alkon on myös huomioitava sidosryhmät tasapuolisesti ja raportoitava taloudesta läpinäkyvästi ja avoimesti.

Liiketapaperiaatteet edellyttävät, että Alko toimii rehellisesti ja avoimesti sekä noudattaa voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja sopimuksia. Tätä Alko edellyttää myös liikekumppaneiltaan. Alko ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota, vaan toimii taloudellisesti vastuullisin perustein. Kassavarojen sijoittamisen tavoitteena on turvata sijoitettujen pääomien lisäksi maksuvalmius ja saada tuottoa sijoitetuille varoille alhaisella riskillä.


Asiakkaat 1 174,8 miljoonaa euroa

Alko tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja laadukkaita tuotteita sekä palveluja. Vuonna 2017 alkoholijuomista saadut tuotot olivat 1 168,4 miljoonaa euroa (1 156,2). Juomia myytiin pääasiassa Alkon myymäläverkoston kautta, mutta myös vuonna 2016 avatun verkkokaupan kautta.

Palveluita ja tarvikkeita tuotettiin 5,7 miljoonan euron (5,8) arvosta. Luku sisältää Alkoholintarkastuslaboratorion analyysitutkimuksista saadut tuotot, 358 tuhatta euroa (331).

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 1,7 miljoonaa euroa (2,1) ja ne olivat pääasiassa vuokratuottoja.

Tavaran- ja palvelujen toimittajat 1 029,0 miljoonaa euroa

Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin on osa Alkon hankintaprosessia, jossa suoran hankintahinnan lisäksi huomioidaan epäsuorasti syntyvät vaikutukset. Alko soveltaa Amfori BSCI -järjestön kehittämää vastuullisen hankinnan prosessia alkoholijuomaostoissaan ja edellyttää toimittajiltaan eettisiä toimintatapoja. Yleiset hankintaehdot sisältävät eettisen kaupankäynnin periaatteet. Alkoholijuomaostoissa huomioidaan myös lainsäädännön (Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta 243/2000, voimassa 28.2.2018 asti; 1.3.2018 lähtien alkoholilaki 1102/2017) antamat ohjeet toimittajien tasapuolisesta ja läpinäkyvästä kohtelusta. Alko on toteuttanut alkoholijuomien toimittajille eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen, jonka avulla varmistetaan, että toimittaja ymmärtää vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteet ja käytännön vaikutukset. Alko edellytti, että kaikki alkoholijuomatoimittajat ja agentit ovat suorittaneet verkkokoulutuksen kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Alko julkaisee Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti -opasta, jossa kerrotaan alkoholijuomien valikoimaanottoprosessista.

Pääosa hankinnoista on alkoholijuomia, joita ostettiin alkoholijuomateollisuudelta ja -tukkukaupan toimijoilta 938,9 miljoonalla eurolla vuonna 2017 (934,1). Suurin osa näistä toimijoista on suomalaisia, mutta Alko osti alkoholijuomia myös ulkomaisilta toimijoilta 13,8 miljoonan euron arvosta vuonna 2017 (13,8). Alko ostaa alkoholijuomat euromääräisinä, jotta valuuttariskiä ei muodostuisi.

Muita tuotteita ja palveluita ostettiin 32,5 miljoonalla eurolla vuonna 2017 (36,0). Tämän lisäksi toimittajilta kiinteisiin kuluihin kirjattiin 57,6 (59,7) miljoonaa euroa hankintoja. Näillä hankinnoilla mahdollistettiin muun muassa seuraavat toiminnot:

  • It-palveluihin ja -konsultaatioihin panostettiin 13,2 miljoonaa euroa (10,0). It-kulut kasvoivat digitaalisten palvelujen ja verkkokaupan kehittämisen ja ylläpidon vuoksi. It-kulut pitävät lisäksi sisällään muun muassa tietojärjestelmäympäristön päivitystä ja ylläpitoa.
  • Vuoden 2017 lopussa 355 myymälästä 334 sijaitsi vuokratuissa kiinteistöissä, joista maksettiin vuokraa 17,5 miljoonaa euroa (17,0). Myymälöiden vuokrakulut nousivat hieman myymälämuuttojen johdosta.
  • Myymälöiden monikanavaiseen asiakaskokemuksen parantamiseen ja toiminnan sujuvoittamiseen panostettiin edelleen.

Suorien vaikutusten lisäksi Alkon hankinnat vaikuttavat tavaran- ja palvelutoimittajien kautta välillisesti myös ulkopuolisiin toimijoihin koko tuotantoketjussa. Eettisten kaupankäynnin periaatteiden avulla otetaan huomioon välilliset vaikutuksemme, mutta niiden rahallista suuruutta ei ole tässä arvioitu.

Henkilöstö 86,6 miljoonaa euroa

Alko maksoi henkilöstölleen vuonna 2017 palkkoja ja palkkioita 70,1 miljoonaa euroa (70,5). Eläkekulujen suuruus oli 13,4 miljoonaa euroa (12,5 milj. euroa) ja muut henkilöstösivukulut 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2017 (4,6 milj. euroa). Henkilökäyttö myymälöissä laski hieman edellisestä vuodesta.

Eläkkeet

Lakisääteisten työeläkkeiden lisäksi osa Alkon henkilökunnasta kuuluu lisäeläkejärjestelmän piiriin. Lisäeläkkeiden eläketurva hoidetaan eläkeyhtiöiden kautta, myös niin kutsuttu Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläke. Vuoden 2017 lopussa 240 henkilöä kuului Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläkkeen piiriin ja kaksi henkilöä niin kutsutun Vistalcon lisäeläkkeen piiriin.

Toimitusjohtajalla ja neljällä johtoryhmän jäsenellä ei ole lisäeläkejärjestelyä. Kaksi johtoryhmän jäsentä kuuluu maksuperusteisen lisäeläkkeen piiriin vuoden 2017 lopussa. Tämän lisäeläkkeen eläkeikä määräytyy Tyel:n mukaan ja vuosittain maksettava etuus on 10 prosenttia säännöllisistä vuosiansiosta ilman kannustinpalkkoja. Yksi johtoryhmän jäsenistä kuuluu Alkon eläkesäätiön A-osaston piiriin, jonka mukaan alin mahdollinen eläkeikä on 61 vuotta ja eläke 66 prosenttia palkasta.

Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläkkeen eläkeikä on 58–63 vuotta henkilön työtehtävistä ja palvelusajasta riippuen ja eläke 66 prosenttia palkasta. Vuoden 2017 lakisääteinen eläkeuudistus vaikuttaa kuitenkin vanhuuseläkkeen tasoon sitä laskevasti työntekijän jäädessä eläkkeelle ennen lakisääteistä eläkeikää. Alko maksoi lisäeläkkeiden vakuutusmaksuja vuonna 2017 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (0,1), mikä on 2,0 prosenttia (0,1) yhtiön koko palkkasummasta.

Yhteiskunta 77,5 miljoonaa euroa

Yhteiskunta saa Alkon toiminnasta verotuloja. Alkon veroasioita johtaa talousjohtaja, joka raportoi olennaisista veroasioista hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Tulkinnallisissa tilanteissa voidaan ostaa verokonsultointia ulkopuoliselta veroasiantuntijalta tai pyytää ennakkopäätös verottajalta.

Alko ei tee verosuunnittelua tai ohjaa varoja ulkomaisille tileille, vaan maksaa kaikista myydyistä tuotteista ja tuloksesta Suomen lain mukaiset verot. Alkon maksamat verotulot menevät valtion budjetin kautta yleisesti valtion menojen rahoittamiseen ja ne ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Verotuloilla rahoitetaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluita.

Alkoholijuomaveroa myydyistä tuotteista kertyi 578,3 miljoonaa euroa vuonna 2017 (580,0). Tavarantoimittajat maksavat suurimman osan myytyjen tuotteiden alkoholijuomaveroista suoraan valtiolle. Alko maksaa alkoholijuoma- ja pakkausverot niistä tuotteista, jotka kulkevat Alkon keskusvaraston kautta. Alko maksoi suoriteperusteisesti alkoholijuomaveroa Alkon keskusvaraston kautta kulkevista juomista 10,8 miljoonaa euroa (15,0) ja juomapakkausveroa 0,3 miljoonaa euroa (0,3).

Alko maksoi arvonlisäveroa 40,8 miljoonaa euroa (37,5) ja yhteisöveroa 10,5 miljoonaa euroa (9,5). Palkkaveroja Alko maksoi 14,6 miljoonaa euroa (15,5) ja sosiaaliturvamaksuja 0,6 miljoonaa euroa (1,5).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien laskemien mukaan alkoholin aiheuttamat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat noin 1,3–1,4 miljardia euroa vuosittain.

Yhteisöt 0,5 miljoonaa euroa

Alko tekee yhteistyötä Lasten seurassa -ohjelmassa A-klinikkasäätiön, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Vanhempainliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Selvästi hyvää työtä -ohjelman yhteistyökumppaneita ovat A-klinikkasäätiö, Ehyt ry, KELA, THL, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus. Yhteistyö pohjautuu keskinäisiin sopimuksiin kuitenkin niin, että vuonna 2017 näissä ohjelmissa KELA, THL ja Työturvallisuuskeskus toimivat asiantuntijoina vastikkeetta. Alko maksoi vastikkeellisesta toiminnasta yhteisöille vuonna 2017 yhteensä 141 000 (163 256 vuonna 2016) euroa.

Tämän lisäksi Alko tekee yhteistyötä Nuorten Akatemian ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Näiden yhteisöjen kanssa vastikkeellisten korvausten määrä oli 61 700 euroa (61 000). Kehitysvammaliiton FASD-yhteistyöhön käytettiin 5 000 euroa. Helsingin Nuorkauppakamarin Vuoden poliisin valinnan tukeminen ja Suomen Olympiakomitean Kasvata urheilijaksi -stipendi ovat vastikkeettomia, yhteensä 6 700 (6 700 euroa). Samoin vastikkeettomiin avustuksiimme kuuluu Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle annettu 2 000 (2 000) euroa vähävaraisten joulun kustannuksiin.

Alko tukee lisäksi Alkoholitutkimussäätiön tutkimustoimintaa 67 300 (67 300) euron lahjoituksella ja Yhteiskuntapolitiikka-lehteä 15 000 (15 000) euron avustuksella. Alko tuki myös Helsingin yliopiston päihdelääketieteellistä alkoholitutkimusta 120 000 (120 000) eurolla.

Koko vuoden tulosvaikutteiset avustukset ja yhteistyökorvaukset olivat 0,5 (0,9 miljoonaa euroa).

Alko ei antanut avustuksia tai tukia poliittisille tahoille.

Omistaja 30,0 miljoonaa euroa

Alkon omistaa Suomen valtio (100 %). Alko maksoi omistajalleen vuoden 2016 tuloksesta osinkoa 30,0 miljoonaa euroa (40,0 milj. euroa vuoden 2015 tuloksesta). Osinko maksettiin vuonna 2017 kahdessa erässä: kesäkuussa 15,0 miljoonaa euroa ja syyskuussa 15,0 miljoonaa euroa.

Alko ei saa valtiolta taloudellisia avustuksia.

Investoinnit 7,9 miljoonaa euroa

Alko investoi myymäläverkon kehittämiseen ja strategian mukaisiin hankkeisiin. Myymälöiden kehittämiseen investoitiin 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2,6 milj. euroa vuonna 2016). Vuonna 2017 avattiin yksi uusi myymälä Helsingin Kamppiin ja uuteen liikepaikkaan siirtyi 15 myymälää. Yhtään myymälää ei suljettu. Myymälöiden kehittämiseen tehdyt investoinnit kasvoivat yli kaksinkertaisiksi vuoteen 2016 verrattuna.

Alkon uudessa myymäläkonseptissa toteutuvat monikanavaisuus, asiantunteva ja henkilökohtainen palvelu sekä asiakkaan oppimiskokemus. Alkolla on yksi yhtenäinen myymäläkonsepti, mutta kolme eri myymälätyyppiä. Ne määrittävät myymälän tuotevalikoiman, myymälän koon, liikepaikan ja henkilöstön painotetut tuoteosaamiset. Kaikista myymälöistämme löytyy verkkokaupan noutopiste. Vuoden 2017 aikana uuteen konseptiin on ehditty remontoida jo kymmeniä myymälöitä ja vuonna 2018 uudistuksia toteutetaan yli 40, joista 13:a suunnitellaan jo ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Strategian mukaisiin hankkeisiin investoitiin vuonna 2017 yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurin investointi oli tietojärjestelmäympäristön päivitys (1,8 milj. euroa), jota jatketaan myös vuonna 2018. Muita pienempiin kokonaisuuksiin jakautuvia investointeja tehtiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.